COSTA FIRENZE

5 วัน 4 คืน
Category:
 • COSTA-FIRENZE-01
 • COSTA-FIRENZE-15
 • COSTA-FIRENZE-05
 • COSTA-FIRENZE-02
 • COSTA-FIRENZE-09
 • COSTA-FIRENZE-10
 • COSTA-FIRENZE-11
 • COSTA-FIRENZE-12
 • COSTA-FIRENZE-19
 • COSTA-FIRENZE-18
 • COSTA-FIRENZE-17
 • COSTA-FIRENZE-16
 • COSTA-FIRENZE-14
 • COSTA-FIRENZE-13
 • COSTA-FIRENZE-03
 • COSTA-FIRENZE-04
 • COSTA-FIRENZE-06
 • COSTA-FIRENZE-07
 • COSTA-FIRENZE-08

THAILAND & VIETNAM & THAILAND
5 DAYS 4 NIGHTS

เส้นทาง : แหลมฉบัง (ไทย) – น่านน้ำสากล – ฟู่หมี (เวียดนาม) – น่านน้ำสากล – แหลมฉบัง (ไทย)
วันที่ 23 – 27 ตุลาคม 2563

DEPARTURE/RETURN LOCATION ท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
DEPARTURE TIME
อัตรานี้รวม
ห้องพักบนเรือสำราญ 4 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทำการชำระเงินมา)
อาหารบนเรือสำราญ, กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ ตามที่ทางเรือสำราญ กำหนดว่ารวมอยู่ในราคาทัวร์แล้วเท่านั้น
ค่าภาษีท่าเรือ
ค่ารถโค้ชปรับอากาศ รับ-ส่ง จาก กรุงเทพฯ-ท่าเรือแหลมฉบัง ไป-กลับ เฉพาะท่านที่จองในช่วงโปรโมชั่นที่ทางบริษัทฯ กำหนดไว้เท่านั้น
เจ้าหน้าที่บริษัทคอยอำนวยความสะดวก
ค่าประกันการเดินทางตามกรมธรรม์ ตามพระราชบัญญัติการท่องเที่ยว (ตามกรมธรรม์) วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาล(ตามกรมธรรม์) ภายในวงเงินท่านละ 500,000 บาท (ลูกค้าสำรองจ่าย และทำเบิกคืนภายหลังได้)
อัตรานี้ไม่รวม
ค่าทิปพนักงานบนเรือ
สำหรับห้องพักแบบ INSIDE/OCEANVIEW / BALCONY
ผู้ใหญ่ ท่านละ 62 USD / เด็ก (อายุระหว่าง 4-13ปี) ท่านละ 31 USD
(ชำระวันสุดท้ายบนเรือ COSTA FIRENZE
สำหรับห้องพักแบบ MINI SUITE / SUITE
ผู้ใหญ่ ท่านละ 74 USD / เด็ก (อายุระหว่าง 4-13ปี) ท่านละ 37 USD
(ชำระวันสุดท้ายบนเรือ COSTA FIRENZE)
ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือสำราญจอด
อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ
ค่าเพคเกจน้ำดื่มบนเรือสำราญ
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์
ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ

!!! Promotion อัปเกรด Premium +1,000 บาท เฉพาะท่านที่ 1-2 เท่านั้น

       ห้องพัก Premium มีจำนวนจำกัด สามารถจองได้จนกว่าห้องพัก Premium จะหมด

ประเภทห้องพักบนเรือ
COSTA FIRENZE

 ผู้ใหญ่ท่านล่ะ
พัก 2 ท่านต่อห้อง
พักเดี่ยว   พักท่านที่ 3-4
สำหรับเด็ก
อายุ 4-12 ปี
 พักท่านที่ 3-4
สำหรับผู้ใหญ่
Inside Classic

17,999

26,999

8,999

 

11,999

 

INSIDE PREMIUM

Promotion
18,999

Oceanview Classic

19,999

28,999

OCEANVIEW PREMIUM

Promotion
20,999

Balcony Classic

23,999

——–

   BALCONY PREMIUM

Promotion
24,999

 SUITE & STAR CABINS

ผู้ใหญ่ท่านล่ะ
พัก 2 ท่านต่อห้อง

พักเดี่ยว

พักท่านที่ 3-4
สำหรับเด็ก
อายุ 4-12 ปี

 พักท่านที่3-4 สำหรับผู้ใหญ่

INSIDE

23,999

——–

9,999

12,999

BALCONY

29,999

——-

MINI SUITE

29,999

——–

11,999

15,999

SUITE

35,999

——-

 

สิทธิประโยชน์ STAR CABINS

 1. มีผู้ช่วยส่วนตัวตลอด 24 ชั่วโมง
 2. สุดพิเศษโซนรับประทานอาหารเฉพาะผู้ที่พักห้องแบบ SUITE & STAR เท่านั้น
 3. รับสิทธิในการเข้าใช้ Della MODA LOUNGE แบบไม่จำกัด
 4. ต้อนรับอย่างอบอุ่นด้วยผลไม้ ภายในห้องพักของท่าน และ บริการน้ำดื่มฟรี 2 ขวดในห้องพัก เฉพาะคืนแรก
 5. มีชนิดความนุ่มของหมอนให้ท่านเลือก สำหรับห้องพักนี้เท่านั้น

หมายเหตุ สำหรับเด็กทารถอายุ 6 เดือน ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 3 ปี เสียค่าใช้จ่าย 6,500 บาท

การชำระเงิน

ชำระค่ามัดจำ 15,000 บาท ต่อท่าน หลังจากมีการทำจองสำรองโปรแกรมท่องเที่ยวแล้วไม่เกิน 3 วันทำการ เท่านั้น ( รับชำระเงินมัดจำเฉพาะการจองในวันที่ 19 ธ.ค. 62-16 ก.พ. 63 เท่านั้น และจะเรียกเก็บเงินส่วนที่เหลือทั้งหมด หลังจากวางเงินมัดจำ ภายใน 30 วัน )

การยกเลิก

 1. ยกเลิก 60 วันก่อนการเดินทาง จะเสียค่าปรับการยกเลิกจำนวน 5,000 บาท ต่อ/ท่าน
 2. ยกเลิก 45 วันก่อนการเดินทาง จะเสียค่าปรับการยกเลิกจำนวน 10,000 บาท ต่อ/ท่าน
 3. ยกเลิกน้อยกว่า 45 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำทั้งหมด
 4. ในทุกกรณีสามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ ก่อนการเดินทาง 15 วันทำการ

หมายเหตุ :

 1. กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางเข้าหรือออกประเทศ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้ได้
 2. ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์และไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น
 4. รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

โปรดตรวจสอบหนังสือเดินทางของท่านว่ามีอายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันที่เดินทาง  กรณีอายุหนังสือเดินทางน้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันที่เดินทาง ควรรีบทำเล่มหนังสือเดินทางใหม่ และส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทางมาให้กับทางบริษัทฯอีกครั้ง หากมีการผิดพลาดทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น เมื่อท่านได้ชำระเงินค่ามัดจำบริการทัวร์ หรือชำระค่าบริการทัวร์เต็มจำนวนแล้ว ในกรณีที่หนังสือเดินทางผู้โดยสารไม่ถึง 6 เดือน ณ.วันที่เดินทาง

 

วันแรกของการเดินทาง  ท่าเรือแหลมฉบัง – น่านน้ำสากล

หมายเหตุ        รถรับส่ง สำหรับท่านที่ต้องการใช้บริการรถรับ-ส่ง จาก กรุงเทพ-ท่าเรือแหลมฉบัง-กรุงเทพ สามารถขึ้นรถได้ที่ ข้างสวนจุฬา 100 ปี บริเวณหลังตลาดสามย่าน และกรุณาแจ้งให้กับทางเอเย่นต์ทราบล่วงหน้า ระหว่างการทำจองทันที และสามารถแจ้งเพิ่มการสำรองรถ  ล่าช้าได้ไม่เกิน 30 วัน ก่อนการเดินทาง

                    (ค่าบริการ รถรับ-ส่งท่าเรือ แจ้งพร้อมชำระเงินพร้อมกับค่าทัวร์เต็มจำนวนเท่านั้น )

(สำคัญมาก ***ทุกท่าน ต้องเตรียมหนังสือเดินทางที่มีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือนขึ้นไปมาที่ท่าเรือด้วย)

13.00 น.        พร้อมกัน ณ ท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี มีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน

*** ก่อนที่เรือสำราญจะทำการถอนสมอออกเดินทาง ทางเรือจะมีการซ้อมหนีภัยตามหลักสากล (Muster Drill) โดยขอให้ผู้โดยสารทุกท่านมารายงานตัวยังจุดที่กำหนดไว้ โดยสังเกตุจุดรวมพลของแต่ล่ะท่านได้ ที่แผ่นป้ายด้านหลังประตูห้องพักของท่าน***

17.00 น.        เรือสำราญ COSTA FIRENZE ออกจากท่าเรือแหลมฉบังตัดผ่านอ่าวไทยสู่ น่านน้ำสากล

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ ตามรอบที่ได้มีเอกสารวางไว้ให้ในห้องพัก ท่านยังสามารถอิสระพักผ่อน หรือ เลือกใช้บริการพร้อมไปกับความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับการคัดสรรไว้บเรือสำราญ COSTA FIRENZE

หมายเหตุ       ทุกท่านสามารถเลือกซื้อแพคเกจเครื่องดื่มบนเรือได้ ตลอดการเดินทาง

วันที่สองของการเดินทาง อิสระบนเรือสำราญ

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA FIRENZE

เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA FIRENZE

อิสระพักผ่อน หรือ เลือกใช้บริการพร้อมไปกับความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับการคัดสรรไว้บนเรือสำราญ COSTA FIRENZE

ช่วงบ่าย      สำหรับท่านที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมรับฟังคำ บรรยายกับ  หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา (บริเวณห้องเธียเตอร์ ชั้น 4-5 ของเรือสำราญ)

สุดพิเศษ! ร่วมฟังคำบรรยาย ทำอย่างไรให้ มีโชคลาภ  เทคนิคเสริมดวงเพิ่มความปังของแต่ละราศี  กับหมอช้าง ทศพร ศรีตุลา พร้อมเคล็ดลับ การไหว้เจ้าขอพร ให้ได้ผลดีที่สุด !!! สุดเก๋ สำหรับ 2 ท่าน ผู้โชคดีจะได้ เช็คดวง ตรงกับหมอช้าง  บนเรือสำราญ ( จับรางวัล ในช่วงเวลาการบรรยาย )

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ

                   ทุกท่านสามารถเข้ารับประทานอาหารตามรอบที่ได้มีเอกสารวางไว้ให้ในห้องพัก ท่านยังสามารถอิสระพักผ่อน หรือ เลือกใช้บริการพร้อมไปกับความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับการคัดสรรไว้บเรือสำราญ COSTA FIRENZE

สุดพิเศษกับงานปาร์ตี้บนเรือ THEME SUPERSTAR PARTY

วันที่สามของการเดินทาง       ฟู่หมี  เวียดนาม

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA FIRENZE

*** อิสระให้ท่านเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งที่ทางเรือมีบริการค่ะ ***

07.00 น.        เรือสำราญ COSTA FIRENZE จอดทอดสมอท่าเรือฟู้หมี (Phu My)เทียบท่าสามารถลงเรือท่องเที่ยวได้เลย

อิสระพักผ่อน หรือ เลือกใช้บริการพร้อมไปกับความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับการคัดสรรไว้บเรือสำราญ COSTA FIRENZE

เที่ยง          รับประทานอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA FIRENZE

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA FIRENZE

ปาร์ตี้บนเรือ THEME COLORFUL NIGHT PARTY

วันที่สี่ของการเดินทาง  น่านน้ำสากล – อิสระพักผ่อนบนเรือสำราญ

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือ

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหารของเรือ

ค่ำ     รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ ทุกท่านสามารถเข้ารับประทานอาหารตามรอบที่ได้มี เอกสารวางไว้ให้ในห้องพัก ท่านยังสามารถอิสระพักผ่อน หรือ เลือกใช้บริการพร้อมไปกับความเพลิดเพลินในเรือสำราญ

วันที่ห้าของการเดินทาง     ท่าเรือแหลมฉบัง – กรุงเทพฯ

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA FIRENZE

08.00 น.    เรือสำราญ COSTA FIRENZE เข้าเทียบท่าแหลมฉบังหลังเสร็จจากพิธีตรวจหนังสือเดินทาง ศุลกากร และรับกระเป๋า สัมภาระการเดินทางแล้ว เดินทางกลับเข้าสู่ กรุงเทพฯ

               สำหรับคณะท่านที่จองรถรับส่งไว้ มุ่งหน้ากลับสู่ กรุงเทพฯ พร้อมคณะ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “COSTA FIRENZE”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Price:฿17,999.00