Costa Firenze

5 วัน 4 คืน
Category:
  • COSTA-FIRENZE-04
  • COSTA-FIRENZE-05
  • COSTA-FIRENZE-06
  • COSTA-FIRENZE-07
  • COSTA-FIRENZE-01
  • COSTA-FIRENZE-02
  • COSTA-FIRENZE-03

THAILAND & VIETNAM & THAILAND
5 DAYS 4 NIGHTS

แหลมฉบัง –ฟูหมิง ประเทศเวียดนาม– แหลมฉบัง

วันที่ 23-27 ตุลาคม 2563

DEPARTURE/RETURN LOCATION
DEPARTURE TIME
อัตรานี้รวม
ห้องพักบนเรือสำราญ 4 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทำการชำระเงินมา)
อาหารบนเรือสำราญ, กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ ตามที่ทางเรือสำราญ กำหนดว่ารวมอยู่ในราคาทัวร์แล้วเท่านั้น
ค่าภาษีท่าเรือ
เจ้าหน้าที่บริษัทคอยอำนวยความสะดวก
ค่าประกันการเดินทางตามกรมธรรม์ ตามพระราชบัญญัติการท่องเที่ยว (ตามกรมธรรม์) วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาล(ตามกรมธรรม์) ภายในวงเงินท่านละ 500,000 บาท ( ลูกค้าสำรองจ่าย และทำเบิกคืนภายหลังได้ )
ค่าทิปพนักงานบนเรือสำราญ ตลอดการเดินทาง 5 วัน ซึ่งเป็นธรรมเนียมสำหรับการล่องเรือสำราญ ในส่วนนี้ลูกค้าต้องไปชำระเองบนเรือและจะถูกชาร์ตเข้าไปใน Cruise Card โดยอัตโนมัติ
***** หมายเหตุ สำหรับทัวร์เสริมบนฝั่งสามารถซื้อเพิ่มเติมบนเรือได้เลยครับ *****
อัตรานี้ไม่รวม
ค่าทิปพนักงานบนเรือ ผู้ใหญ่ ท่านละ 15.50 USD / เด็ก (อายุระหว่าง 4-13ปี)
ท่านละ 7.75 USD (ชำระวันสุดท้ายบนเรือ COSTA FIRENZE)
ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือสำราญจอด
ค่ารถโค้ชปรับอากาศ รับ-ส่ง จาก กรุงเทพฯ-ท่าเรือแหลมฉบัง ไป-กลับ ท่านละ 500 บาท
อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ
ค่าเพคเกจน้ำดื่มบนเรือสำราญ
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์
ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ

 

อัตราค่าบริการ

ประเภทห้องพักบนเรือ
COSTA FIRENZE
ผู้ใหญ่ท่านล่ะ
(พัก 2 ท่านต่อห้อง)
พักท่านที่ 3-4
(สำหรับผู้ใหญ่)
พักท่านที่ 3-4
(สำหรับเด็ก)

พักเดี่ยว

Inside Classic (IC)

17,999

11,999 8,999

26,999

Ocean view Classic (EC)

19,999

11,999 8,999

28,999

Balcony Classic (BC)

23,999 11,999 8,999

32,999

Mini-Suite

26,999 ——– ——–

——–

Suite 32,999 15,999 11,999

——–

 

UPGRADE PREMIUM CABINS ห้องพักประเภท INSIDE / OCEN VIEW / BALCONY
สำหรับ ท่พิ่มเงิน ้ใหญ่   4 ฟรี 1-2 จำำานที่ 1-2 เพิ่มเงินจำนวน ท่านละ 3,000 บาท
สำหรับ ท่านที่ 3-4 เด็ก และผู้ใหญ่   FREE สำหรับการ UPGRADE

******************************************************************************

!!!!!!!!  สุดพิเศษ จองในช่วงเวลา EARLY BIRD   !!!!!!!
 ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2562 เท่านั้น

รับสิทธิ์ FREE UPGRADE PREMIUM CABINS ทันทีทุกท่าน
รับสิทธิ์ รถ-รับส่ง กรุงเทพฯ-ท่าเรือแหลมฉบัง ทันทีทุกท่าน
รับสิทธิ์ ชำระเงินมัดจำเพียงท่านละ 10,000 บาท ทันทีทุกท่าน
รับสิทธิ์ ลุ้นรางวัล lucky draw มูลค่า กว่า 200,000 บาท

การชำระเงิน
ชำระค่าบริการทัวร์แบบเต็มจำนวน หลังจากมีการทำจองสำรองโปรแกรมท่องเที่ยวแล้วไม่เกิน 3 วันทำการ เท่านั้น

การยกเลิก
หากมีการยกเลิกทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน (ไม่คืนเงินในทุกกรณี) แต่หากมากกว่า 14 วันของการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะพยายามทำการเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารให้กับทางลูกค้า

หมายเหตุ :
1. กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางเข้าหรือออกประเทศ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้ได้
2. ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์และไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น
4. รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

โปรดตรวจสอบหนังสือเดินทางของท่านว่ามีอายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน
นับจากวันที่เดินทาง กรณีอายุหนังสือเดินทางน้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันที่เดินทาง
ควรรีบทำเล่มหนังสือเดินทางใหม่ และส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทางมาให้กับทางบริษัทฯอีกครั้ง
หากมีการผิดพลาดทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

เมื่อท่านได้ชำระเงินค่ามัดจำบริการทัวร์ หรือชำระค่าบริการทัวร์เต็มจำนวนแล้ว
ในกรณีที่หนังสือเดินทางผู้โดยสารไม่ถึง 6 เดือน ณ.วันที่เดินทาง

วันแรกของการเดินทาง ท่าเรือแหลมฉบัง – น่านน้ำสากล

หมายเหตุ      รถรับส่ง สำหรับท่านที่ต้องการใช้บริการรถรับ-ส่ง จาก กรุงเทพ-ท่าเรือแหลมฉบัง-กรุงเทพ สามารถขึ้นรถได้ที่ ข้างสวนจุฬา 100 ปี บริเวณหลังตลาดสามย่าน และกรุณาแจ้งให้กับทางเอเย่นต์ทราบล่วงหน้า ระหว่างการทำจองทันที และสามารถแจ้งเพิ่มการสำรองรถ  ล่าช้าได้ไม่เกิน 30 วัน ก่อนการเดินทาง

(ค่าบริการ รถรับ-ส่งท่าเรือ แจ้งพร้อมชำระเงินพร้อมกับค่าทัวร์เต็มจำนวนเท่านั้น )

13.00 น.       พร้อมกัน ณ ท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี มีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน

*** ก่อนที่เรือสำราญจะทำการถอนสมอออกเดินทาง ทางเรือจะมีการซ้อมหนีภัยตามหลักสากล (Muster Drill) โดยขอให้ผู้โดยสารทุกท่านมารายงานตัวยังจุดที่กำหนดไว้ โดยสังเกตจุดรวมพลของแต่ล่ะท่านได้ ที่แผ่นป้ายด้านหลังประตูห้องพักของท่าน***

17.00 น.       เรือสำราญ COSTA FIRENZE ออกจากท่าเรือแหลมฉบังตัดผ่านอ่าวไทยสู่ น่านน้ำสากล

ค่ำ                ทุกท่านสามารถรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ ตามรอบที่ได้มีเอกสารวางไว้ให้ในห้องพัก ท่านยังสามารถอิสระพักผ่อน หรือ เลือกใช้บริการพร้อมไปกับความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับการคัดสรรไว้บเรือสำราญ COSTA FIRENZE

หมายเหตุ       ทุกท่านสามารถเลือกซื้อแพคเกจเครื่องดื่มบนเรือได้ ตลอดการเดินทาง

วันที่สองของการเดินทาง อิสระบนเรือสำราญ

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA FIRENZE

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA FIRENZE  อิสระพักผ่อน หรือ เลือกใช้บริการพร้อมไปกับความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับการคัดสรรไว้บนเรือสำราญ COSTA FIRENZE

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ

                   ทุกท่านสามารถเข้ารับประทานอาหารตามรอบที่ได้มีเอกสารวางไว้ให้ในห้องพัก ท่านยังสามารถอิสระพักผ่อน หรือ เลือกใช้บริการพร้อมไปกับความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับการคัดสรรไว้บเรือสำราญ COSTA FIRENZE

สุดพิเศษกับงานปาร์ตี้บนเรือ THEME SUPERSTAR PARTY

วันที่สามของการเดินทาง ฟู่หมิง (ประเทศเวียดนาม)

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA FIRENZE

07.00 น.       เรือสำราญ COSTA FIRENZE จอดทอดสมอท่าเรือฟู้หมี(Phu My)เทียบท่าสามารถลงเรือท่องเที่ยวได้เลย

*** อิสระให้ท่านเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งที่ทางเรือมีบริการค่ะ***

เที่ยง             รับประทานอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA FIRENZE อิสระพักผ่อน หรือ เลือกใช้บริการพร้อมไปกับความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับการคัดสรรไว้บเรือสำราญ COSTA FIRENZE

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA FIRENZE

ปาร์ตี้บนเรือ THEME COLORFUL NIGHT PARTY

วันที่สี่ของการเดินทาง : น่านน้ำสากล – อิสระพักผ่อนบนเรือสำราญ

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือ

เที่ยง             รับประทานอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหารของเรือ

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ

ทุกท่านสามารถเข้ารับประทานอาหารตามรอบที่ได้มีเอกสารวางไว้ให้ในห้องพัก ท่านยังสามารถอิสระ พักผ่อน หรือ เลือกใช้บริการพร้อมไปกับความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับการคัดสรรไว้บนเรือสำราญ COSTA FIRENZE

วันที่ห้าของการเดินทาง : ท่าเรือแหลมฉบัง – กรุงเทพฯ

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA FIRENZE

08.00 น.  เรือสำราญ COSTA FIRENZE เข้าเทียบท่าแหลมฉบังหลังเสร็จจากพิธีตรวจหนังสือเดินทาง  ศุลกากร และรับกระเป๋า สัมภาระการเดินทางแล้ว เดินทางกลับเข้าสู่ กรุงเทพฯ

             สำหรับคณะท่านที่จองรถรับส่งไว้ มุ่งหน้ากลับสู่ กรุงเทพฯ พร้อมคณะ

******************************************************************************

 

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Costa Firenze”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Price:฿17,999.00