COSTA Venezia (TG)

8 วัน 9 คืน
Category:
 • COSTA-Venezia-06
 • COSTA-Venezia-01
 • COSTA-Venezia-02
 • COSTA-Venezia-03
 • COSTA-Venezia-04
 • COSTA-Venezia-05

แหลมฉบัง – น่านน้ำสากล – ฟู้หมี – น่านน้ำสากล – Da Nang – น่านน้ำสากล – Shenzhen – ฮ่องกง
กำหนดการเดินทาง : วันที่ 17-24 เมษายน 2562

DEPARTURE/RETURN LOCATION ท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
DEPARTURE TIME
อัตรานี้รวม
ห้องพักบนเรือสำราญ 8 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทำการชำระเงินมา)
ตั๋วเครื่องบิน สายการบินไทย ชั้นประหยัด เส้นทาง ฮ่องกง – กรุงเทพ
อาหารบนเรือสำราญ, กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ,ภาษีท่าเรือ
รถรับส่งจากกรุงเทพ-ท่าเรือแหลมฉบัง
ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตรา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 และ ท่านต้องชำระเพิ่ม หากสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม
ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน )
เจ้าหน้าที่บริษัทคอยอำนวยความสะดวก
ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)
ค่าวีซ่ากรุ๊ป แบบ 144 ชั่วโมง
อัตรานี้ไม่รวม
ค่าทิปพนักงานบนเรือ ผู้ใหญ่ ท่านละ 14.5 USD/คืน เด็กท่านละ 7.25 USD/คืน
ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด
อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ
ค่าเพคเกจน้ำดื่มบนเรือสำราญ
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์
ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน *** ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีน ประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปแบบ 144 ชั่วโมง ผู้เดินทางต้องเสียค่าใช้จ่าย ในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,800 บาท ***

การชำระเงิน

ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาทต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน หลังจากมีการทำจองสำรองโปรแกรมท่องเที่ยวแล้ว 3 วันทำการ สำหรับการจองทัวร์เรือสำราญครั้งนี้ และรบกวนชำระยอดเต็มที่เหลือหลัง 14 วันทำการนับจากวันที่ชำระยอดมัดจำ

การยกเลิก

หากมีการยกเลิกทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน(ไม่คืนเงินในทุกกรณี) แต่ทางผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ก่อนวันเดินทาง 60 วันทำการ (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์)

หมายเหตุ :

 1. กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางเข้าหรือออกประเทศ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้ได้
 2. ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์และไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น
 4. รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 5. สตรีที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 24 สัปดาห์ ทางเรือขอสงวนสิทธิ์ในการขึ้นเรือ

โปรดตรวจสอบหนังสือเดินทางของท่านว่ามีอายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือนนับจากวันที่เดินทาง
กรณีอายุหนังสือเดินทางน้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันที่เดินทาง
ควรรีบทำเล่มหนังสือเดินทางใหม่ และส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทางมาให้กับทางบริษัทฯอีกครั้ง
หากมีการผิดพลาดทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

*** เมื่อท่านได้ชำระเงินค่ามัดจำบริการทัวร์ หรือชำระค่าบริการทัวร์เต็มจำนวนแล้ว ***
*** ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ***

สายการบิน TG

ประเภทห้องพักบนเรือ
COSTA VENEZIA

ผู้ใหญ่ท่านล่ะ
(พัก 2 ท่านต่อห้อง)
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
เด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

พักเดี่ยว

Inside Classic

36,900 26,900 20,900

44,900

Oceanview Classic

48,900 26,900 20,900

63,900

Balcony Classic

56,900 26,900 20,900

73,900

Mini Suite

โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่

Suite
Grand Suite

วันแรกของการเดินทาง  ท่าเรือแหลมฉบัง – น่านน้ำสากล

หมายเหตุ      รถรับส่ง สำหรับท่านที่ต้องการใช้บริการรถรับ-ส่ง จาก กรุงเทพ-ท่าเรือแหลมฉบัง-กรุงเทพ สามารถขึ้นรถได้ที่ ข้างสวนจุฬา 100 ปี บริเวณหลังตลาดสามย่าน และกรุณาแจ้งให้กับทางเอเย่นต์ทราบล่วงหน้า ระหว่างการทำจองเลย และสามารถแจ้งเพิ่มการสำรองรถ  ล่าช้าได้ที่สุด 2 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง

13.00 น.      พร้อมกัน ณ ท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี มีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน

(สำคัญมาก ***ทุกท่าน ต้องเตรียมหนังสือเดินทางที่มีอายุมากกว่า 6 เดือนขึ้นไปมาที่ท่าเรือด้วย)

*** ก่อนที่เรือสำราญจะทำการถอนสมอออกเดินทาง ทางเรือจะมีการซ้อมหนีภัยตามหลักสากล (Muster Drill) โดยขอให้ผู้โดยสารทุกท่านมารายงานตัวยังจุดที่กำหนดไว้ โดยสังเกตจุดรวมพลของแต่ล่ะท่านได้ ที่แผ่นป้ายด้านหลังประตูห้องพักของท่าน***

17.00 น.      เรือสำราญ COSTA VENEZIA ออกจากท่าเรือแหลมฉบังตัดผ่านอ่าวไทยสู่น่านน้ำสากล

วันที่สองของการเดินทาง   อิสระบนเรือสำราญ

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA VENEZIA
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA VENEZIA
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ
ทุกท่านสามารถเข้ารับประทานอาหารตามรอบที่ได้มีเอกสารวางไว้ให้ในห้องพัก ท่านยังสามารถอิสระพักผ่อน หรือ เลือกใช้บริการพร้อมไปกับความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับการคัดสรรไว้บเรือสำราญ COSTA VENEZIA

วันที่สามของการเดินทาง ฟู้หมี, เวียดนาม

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA VENEZIA
08.00 น. เรือสำราญ COSTA  VENEZIA  จอดทอดสมอท่าเรือ ฟู้หมี(Phu My)

***อิสระให้ท่านเลือก  ซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งที่ทางเรือมีบริการ***

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA VENEZIA
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA VENEZIA
21.00 น.   เรือสำราญ COSTA VENEZIA ออกจากท่าเรือฟู้หมี(Phu My) เดินทางสู่ท่าเรือ Da-Nang

วันที่สี่ของการเดินทาง น่านน้ำสากล – อิสระพักผ่อนบนเรือสำราญ

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA VENEZIA
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA VENEZIA
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ
ทุกท่านสามารถเข้ารับประทานอาหารตามรอบที่ได้มีเอกสารวางไว้ให้ในห้องพัก ท่านยังสามารถอิสระพักผ่อน หรือ เลือกใช้บริการพร้อมไปกับความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับการคัดสรรไว้บเรือสำราญ COSTA VENEZIA

วันที่ห้าของการเดินทาง    Da-Nang, เวียดนาม

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA VENEZIA
08.00 น.  เรือสำราญ COSTA  VENEZIA  จอดทอดสมอท่าเรือ Da-Nang

*** อิสระให้ท่านเลือก  ซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งที่ทางเรือมีบริการ***

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA VENEZIA
20.00 น. เรือสำราญ COSTA VENEZIA ออกจากท่าเรือ Da-Nang เดินทางสู่ท่าเรือ Shenzhen
ค่ำ     รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA VENEZIA

วันที่หกของการเดินทาง   น่านน้ำสากล – อิสระพักผ่อนบนเรือสำราญ

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA VENEZIA
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA VENEZIA
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA VENEZIA

 

วันที่เจ็ดของการเดินทาง    Shenzhen – HONG KONG

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA VENEZIA
07.00 น. เรือสำราญ COSTA  VENEZIA  จอดทอดสมอท่าเรือ Shenzhen
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA VENEZIA
14.00 น.
เรือสำราญ COSTA VENEZIA ออกจากท่าเรือ Shenzhen เดินทางสู่ท่าเรือ HONG KONG
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA VENEZIA
20.00 น.  เรือสำราญ COSTA  VENEZIA  จอดทอดสมอท่าเรือ HONG KONG

หมายเหตุ

ในเย็นวันนี้ท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซึ่งเป็นตัวกำหนดลำดับการนำกระเป๋าลงจากเรือ ท่านจะต้องจัดกระเป๋าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง ก่อนเที่ยงคืน โดยแยกข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพราะเจ้าหน้าที่ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนทำการชำระในวันรุ่งขึ้น สำหรับท่านที่ต้องการชำระผ่านบัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะชาร์จค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวันที่ท่านเช็คอินโดยอัตโนมัติ

วันที่แปดของการเดินทาง     Kai Tak Terminal , HONG KONG – กรุงเทพฯ

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA VENEZIA
08.00น.   Check-Out ลงจากเรือสำราญ COSTA VENEZIA

ท่านสู่ วัดแชกงหมิว (Che Kung Temple) เป็นที่ร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ เรื่องของกังหันลมที่พัดพาเอาสิ่งไม่ดีออกจากชีวิต เชื่อว่าการหมุนกังหันกลับทิศ จะช่วยหมุนชีวิตพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดีได้ ทำให้วัดนี้มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วัดกังหันลม เดิมทีวัดนี้เป็นวัดเล็กๆ ที่เก่าแก่และได้อนุรักษ์ไว้เป็นโบราณสถาน อยู่ทางด้านหลังของเรือนใหม่ ส่วนเรือนใหม่สร้างเสร็จในปี 1993 บนเนื้อที่ 50,000 ตารางฟุต สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงท่านแชกง นักรบผู้ซึ่งปกป้องจักรพรรดิราชองค์สุดท้ายแห่งวงค์ซ่ง

ธรรมเนียมการไหว้เทพเจ้าแชกง

 • เมื่อเข้าไปในศาลให้ยืนอยู่เบื้องหน้ารูปปั้นขนาดมหึมาของท่านแชกง
 • อธิษฐานขอพรและมองหน้าท่าน อย่างมุ่งมั่น
 • ทำพิธีหมุนกังหันแห่งโชคชะตาโดยใช้นิ้วชี้หมุนกังหันตามเข็มนาฬิกา
 • ถ้าชีวิตในปีที่ผ่านมาไม่ดี ให้ใช้มือซ้ายหมุนด้านซ้ายไปขวา
 • ถ้าชีวิตดีอยู่แล้วก็ให้หมุนกังหันกลับจากขวาไปซ้าย
 • เมื่อหมุนกังหันเสร็จแล้วตีกลอง อีก 3 ครั้ง ดังๆ เพื่อให้เป็นที่รับรู้ทั่วกันทั้งฟ้าดิน และให้พรนั้นสมประสงค์

จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม งานฮวงจุ้ย ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไซน์ที่ได้รับรางวัลอันดับยอดเยี่ยม เครื่องประดับกังหันนำโชค จี้ แหวน กำไล สวมใส่เสริมความเฮง ความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน ค้าขายธุรกิจใดๆ ก็รุ่งเรืองมากมาย เดินทางไปที่ใดหนใดก็แคล้วคลาดปลอดภัย คิดหวังสิ่งใดก็สมดั่งใจปรารถนาทุกประการ และร้านปี่เซี่ยะหยก สัตว์นำโชคลาภความมั่งมี

ย่านจิมซาจุย (Tsim Sha Tsui) บนถนนนาธาน ฝั่งเกาลูน หากท่านต้องการอัพเดตเทรนด์ล่าสุดของฮ่องกง ต้องถนนนาธาน ย่านจิมซาจุ่ย บนฝั่ง เกาลูน ถือเป็นแหล่งช้อปแห่งแรกของเกาะฮ่องกงที่ทันสมัยที่สุด มีร้านค้าไว้เกือบทุกประเภท รวมทั้งโรงแรมนับสิบ และห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่มีสินค้าแบรนด์เนมมากมายจากทุกมุมโลก ล้ำสมัยสุด ๆ แปลกใหม่ หลากหลายประเภทให้จับจ่าย ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องดิจิตอล โทรศัพท์มือถือ เชิญเลือกชมซื้อสินค้าแฟชั่นที่มีเอกลักษณ์เป็นของ ตัวเองในสินค้ากิ๊บเก๋มากมาย ให้ได้เลือกมิกซ์แอนด์แมช ได้อย่างเมามันส์กันเลยทีเดียว สวรรค์ของนักท่องเที่ยวอย่างแท้จริง นับว่าเป็นแหล่งขายเครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องดิจิตอล โทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกมากมาย หากนักท่องเที่ยวควรจะต่อรองราคาให้ดี เพราะอาจจะเจอที่ถูกกว่าในร้านถัดไป ทางที่ดีควรเดินสำรวจราคาหลายๆ ร้านก่อนตัดสินใจเมืองที่ไม่เคย

ได้เวลานัดหมายนำทุกท่านเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง

18.00 น.  เดินทางสู่สนามบิน ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง
20.45 น.  นำท่านเหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินการบินไทยเที่ยวบิน TG607
22.25 น.  เดินทางถึง สนามบิน สุวรรณภูมิ                                               

 

 

 

 

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “COSTA Venezia (TG)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Price:฿36,900.00