Dalat Muine

3 วัน 2 คืน
Category:
DEPARTURE/RETURN LOCATION สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบิน Vietjetair
DEPARTURE TIME โปรดถึงเค้าเตอร์สนามบินก่อน 2 ชม. การเดินทาง
อัตรานี้รวม
ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางตามรายการระบุชั้นทัศนาจร (เครื่องเหมาลำต้องไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น)
ค่าสัมภาระน้ำหนักท่านละ 20 กก. / ถือขึ้นเครื่อง 7กก.
ค่าที่พักตามระบุในรายการ ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว และทางบริษัทขอเก็บเพิ่มในกรณีที่สายการบินมีการปรับ
ค่าธรรมเนียมเพิ่ม ก่อนการเดินทาง
ค่าอาหารตามรายการระบุ
ค่ารถรับ-ส่งนำเที่ยวตามรายการ และ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
หัวหน้าทัวร์ที่ชำนาญเส้นทางนำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตรานี้ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้องพัก , รวมถึง
ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาจ่ายเพิ่มเองต่างหาก )
ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.) คิดประมาณกิโลกรัมละ 500 บาท ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน (กรุณาติดต่อสายการบินโดยตรง)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 800 บาทตลอดการเดินทาง

 

อัตราค่าบริการ

วันที่เดินทาง ห้องเตียงคู่ นอน 2 ท่าน

เด็กมีเตียงพัก 3 ท่าน

พักเดี่ยว
วันที่ 2 – 4 สิงหาคม 62 9,499.- 2,500.-
วันที่ 12 – 14 สิงหาคม 62 8,888.- 2,500.-
วันที่ 16 – 18 สิงหาคม 62 9,499.- 2,500.-
วันที่ 28 – 30 สิงหาคม 62 8,888.- 2,500.-
วันที่ 30 ส.ค. – 1 ก.ย. 62 9,499.- 2,500.-
วันที่ 13 – 15 กันยายน 62 9,499.- 2,500.-
วันที่ 25 – 27 กันยายน 62 8,888.- 2,500.-
วันที่ 27 – 29 กันยายน 62 9,499.- 2,500.-
วันที่ 12-14 ตุลาคม 62 10,499.- 2,500.-
วันที่ 18-20 ตุลาคม 62 9,499.- 2,500.-
วันที่ 21-23 ตุลาคม 62 9,499.- 2,500.-
วันที่ 1-3 พฤศจิกายน 62 9,499.- 2,500.-
วันที่ 5-7 พฤศจิกายน 62 8,888.- 2,500.-
วันที่ 6-8 พฤศจิกายน 62 8,888.- 2,500.-
วันที่ 13-15 พฤศจิกายน 62 8,888.- 2,500.-
วันที่ 15-17 พฤศจิกายน 62 9,499.- 2,500.-
วันที่ 19-21 พฤศจิกายน 62 8,888.- 2,500.-
วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 62 9,499.- 2,500.-
วันที่ 3-5 ธันวาคม 62 9,499.- 2,500.-
วันที่ 10-12 ธันวาคม 62 9,499.- 2,500.-
วันที่ 14-16 ธันวาคม 62 9,499.- 2,500.-
วันที่ 18-20 ธันวาคม 62 8,888.- 2,500.-
วันที่ 20-22 ธันวาคม 62 9,499.- 2,500.-
วันที่ 24-26 ธันวาคม 62 8,888.- 2,500.-
วันที่ 25-27 ธันวาคม 62 9,499.- 2,500.-
วันที่ 27-29 ธันวาคม 62 10,499.- 2,500.-
2563
วันที่ 5-7 มกราคม 63 8,888.- 2,500.-
วันที่ 8-10 มกราคม 63 8,888.- 2,500.-
วันที่ 10-12 มกราคม 63 9,499.- 2,500.-
วันที่ 12-14 มกราคม 63 8,888.- 2,500.-
วันที่ 14-16 มกราคม 63 8,888.- 2,500.-
วันที่ 15-17 มกราคม 63 8,888.- 2,500.-
วันที่ 18-20 มกราคม 63 9,499.- 2,500.-
วันที่ 19-21 มกราคม 63 8,888.- 2,500.-
วันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 63 8,888.- 2,500.-
วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 63 8,888.- 2,500.-
วันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 63 10,499.- 2,500.-
วันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 63 8,888.- 2,500.-
วันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 63 9,499.- 2,500.-
วันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 63 8,888.- 2,500.-
วันที่ 4-6 มีนาคม 63 8,888.- 2,500.-
วันที่ 6-8 มีนาคม 63 9,499.- 2,500.-
วันที่ 7-9 มีนาคม 63 9,499.- 2,500.-
วันที่ 10-12 มีนาคม 63 8,888.- 2,500.-
วันที่ 11-13 มีนาคม 63 8,888.- 2,500.-
วันที่ 14-16 มีนาคม 63 9,499.- 2,500.-
วันที่ 15-17 มีนาคม 63 8,888.- 2,500.-
วันที่ 21-23 มีนาคม 63 9,499.- 2,500.-
วันที่ 22-24 มีนาคม 63 8,888.- 2,500.-
วันที่ 25-27 มีนาคม 63 8,888.- 2,500.-

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 800 บาทตลอดการเดินทาง
หัวหน้าทัวร์ไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการ

เงื่อนไขในการจอง

  • ชำระมัดจำในวันที่จองที่นั่งละ 5,000 บาท พร้อมหนังสือเดินทาง (หรือสำเนา) ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดอย่างน้อย 25 วันก่อนการเดินทาง
  • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ ต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ  เช่น Charter Flight, Extra Flight ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งเต็มจำนวนหรือบางส่วน ในกรณีที่ท่านจองแล้วยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

หมายเหตุ

  • เที่ยวบิน, ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ ทราบล่วงหน้า
  • ถ้าท่านเดินทางมาถึงสถานที่นัดพบช้ากว่าเวลานัดหมายเกินกว่า 1 ชม.ด้วยเหตุอันใดก็ตามแต่ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านสละสิทธิ์การเดินทาง และไม่ติดใจเรียกร้องขอเงินคืนใดๆทั้งสิ้น
  • ขอสงวนสิทธิถ้าผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน จะไม่มีหัวหน้า / แต่ถ้า 15 ท่านขึ้น จะมีหัวหน้าทัวร์ตลอดการเดินทาง

การยกเลิก

**** ไม่มีการคืนเงินมัดจำและยอดเต็มในทุกกรณี ****

หากไม่ได้ร่วมบริการทานอาหาร หรือค่าตั๋วเข้าชมใดๆ ในกรณีจอยทัวร์ไม่สามารถคืนเงินได้ เนื่องจากค่าบริการที่เวียดนามเป็นแบบเหมาจ่าย

วันแรก          กรุงเทพ–ดาลัด–มุยเน่-ลำธาร FAIRY STREAM–ทะเลทรายแดง–หมู่บ้านชาวประมง (ผ่านชม)

07.30 น.       คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ  เคาน์เตอร์  สายการบิน Vietjetair โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน

11.10 น.       นำท่านเดินทางสู่ เมืองดาลัด โดยเที่ยวบินที่  VZ940

12.55น         เดินทางถึงสนามบินเมืองดาลัด นำท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

เที่ยง             รับประทานอาหารเที่ยง เมนูเฝอ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่มุยเน่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม) นำท่านชม “แกรน  ด์แคนย่อนแห่งเวียดนาม” ลำธาร FAIRY STREAM ที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำและลมเป็นลำธารลึกกว่า 20 เมตร เปิดให้เห็นชั้นของดินและทรายหลากสี ซึ่งทั้งหมดล้วนเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายแดง ที่เกิดจากการรวมตัวกันของทรายสีชมพูแดงจนกลายเป็นลานทรายกว้างที่มีชื่  อเสียงของเมืองมุยเน่ จากนั้นนำท่านเข้าสู่ หมู่บ้านชาวประมง (ผ่านชม) สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ จะเป็นการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต ของชาวมุยเน่ สัมผัสวีถีการหาสัตว์ทะเล แล้วเอามาขึ้นฝั่งบริเวณนี้ ชาวบ้านที่หามาได้ ก็จะเอาสัตว์ทะเล ขึ้นมาคัดแยก ชนิด ขนาด ให้เราได้เห็นกันริมชายหาดเลยครับ แล้วอีกอย่าง บริเวณนี้ตอนเช้าๆ จะมีชาวบ้านและนักท่องเที่ยวมาจับจ่ายซื้อสัตว์ทะเลกันเยอะมากๆ เรียกได้ว่า เป็นตลาดเช้าที่คึกคัก ที่ต้องลองมาเดินอีกที่หนึ่ง ในมุยเน่เลยละครับ

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พักเมืองมุยเน่ โรงแรม Peace, Paris, Nam Hai ระดับ 3 ดาว (ติดริมทะเล)

วันที่สอง        ทะเลทรายขาว – น้ำตกดาทันลา (รวมรถราง) – พระราชวังฤดูร้อน – นั่งกระเช้าไฟฟ้า วัดตั๊กลัม – บ้านเพี้ยน – ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า

เช้า               รับประทานอาหาราเช้าที่ โรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายขาว เนินภูเขาทรายสีขาวกระจ่างตา มองไปทางไหนก็ จะเห็นเพียงผืนทรายอันกว้างใหญ่  และท้องฟ้าเท่านั้น ไม่ไกลกันมีแหล่งน้ำจืด (โอเอซิส) สำหรับให้นักท่องเที่ยวใช้พักผ่อนถ่ายรูปและชมวิว ซึ่งจะทำให้ท่านได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการเช่ารถจี๊ปหรือ รถ ATV ตะลุยเนินทราย หรือสนุกสนานกับการเล่นแซนด์ดูนลื่นไถลจากจากเนินทรายสูงกว่า 40 เมตร (กิจกรรมต่างๆและค่าทิป ยังไม่รวมในรายการ) จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเมืองดาลัด (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3-4ชม)

เที่ยง             รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

นำท่านนั่ง รถราง (Roller Coaster) ผ่านผืนป่าอันร่มรื่นเขียวชอุ่มลงสู่หุบเขาเบื้องล่างเพื่อชมและสัมผัสกับความสวยงามของ น้ำตกดาทันลา (ThacDatanla)น้ำตกขนาดไม่ใหญ่มากแต่มีชื่อเสียงอีกหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของดาลัดที่ไม่ จากนั้นนำท่านเข้าชม พระราชวังฤดูร้อน ที่ประทับของกษัตริย์เบ๋าได๋จักรพรรดิองค์สุดท้ายของประเทศเวียดนามในยามที่พระองค์เสด็จแปรพระราชฐานมา ณ เมืองดาลัด ที่นี่นับว่าเป็นพระราชวังหลังสุดท้ายที่สร้างขึ้นในสมัยฝรั่งเศสเรืองอำนาจอีกด้วย!! จากนั้นนำท่านสู่ สถานีกระเช้าไฟฟ้า“เคเบิลคาร์”ที่ทันสมัยที่สุดในประเทศเวียดนามขึ้นสู่จุดชมวิวให้เวลาท่านได้ชมและถ่ายรูปวิวเมืองดาลัดในมุมมองที่สุดพิเศษไว้เป็นที่ระลึก นำท่านชม วัดตั๊กลัม (Thien Vien Truc Lam) ที่นี่คือวัดพุทธในนิกายเซน (ZEN) แบบญี่ปุ่น มหายานค่ะ ซึ่งแม้จะเป็นพุทธเช่นนิกายเถรวาทแบบบ้านเรา แต่ธรรมเนียมปฏิบัติหลายๆ ก็มีความแตกต่างกันอยู่บ้าง นำท่านเข้าชม บ้านเพี้ยน (Crazy House) บ้านสไตล์แปลกๆที่ออกแบบโดยฝีมือลูกสาวประธานาธิบดีคนที่ 2 ของเวียดนาม ซึ่งเรียนจบสถาปัตยกรรมมาจากฝรั่งเศสโดยได้แรงบันดาลใจจากนิยายเรื่องดัง “Alice in Wonderland”

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พร้อมเสริฟไวน์ดาลัด

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ย่านช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า ของเมืองดาลัดให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า นานาชนิด ตามอัธยาศัย

นำท่านเข้าสู่ที่พักเมืองดาลัด โรงแรม Swiss bel hotel ระดับ 5 ดาว

 วันที่สาม       สวนดอกไม้เมืองหนาว – สนามบินดาลัด – สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า               รับประทานอาหาราเช้าที่ โรงแรม

จากนั้นนำท่านเข้าชม สวนดอกไม้เมืองหนาวและถ่ายรูปกับหมู่มวลไม้ดอกเมืองหนาวนานาพันธุ์ที่อวดโฉมรูปทรงและสีสันอันสุดตระการตาตลอดทั้งปีในบรรยากาศที่แสนโรแมนติกของเมือง ดาลัด

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทาง สู่สนามบินเมืองดาลัด เตรียมตัวเดินทางสู่กรุงเทพฯ

13.35 น.          เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Vietjetair เที่ยวบินที่ VZ941

15.20 น.          ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดีภาพด้วยความประทับใจ ….

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Dalat Muine”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Price:฿8,888.00