Discovery Kyushu

5 วัน 3 คืน
Category:
  • DISCOVERY-KYUSHU-5D3N-TG-JAN-MAR-19-07
  • DISCOVERY-KYUSHU-5D3N-TG-JAN-MAR-19-08
  • DISCOVERY-KYUSHU-5D3N-TG-JAN-MAR-19-01
  • DISCOVERY-KYUSHU-5D3N-TG-JAN-MAR-19-02
  • DISCOVERY-KYUSHU-5D3N-TG-JAN-MAR-19-03
  • DISCOVERY-KYUSHU-5D3N-TG-JAN-MAR-19-04
  • DISCOVERY-KYUSHU-5D3N-TG-JAN-MAR-19-05
  • DISCOVERY-KYUSHU-5D3N-TG-JAN-MAR-19-06

ขอนำท่านสู่ดินแดน เกาะใต้สุดของประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย สู่เมืองฟุคุโอกะ ซากะ และนางาซากิ

ฟุคุโอกะ สักการะ ศาลเจ้าดาไซฟุ และสนุกกับการเลือกช้อปปิ้งสินค้ามากมายที่ ย่านเท็นจิน
นางาซากิ สวนสันติภาพและพิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณู อนุสรณ์สถานเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2, เดินชมบรรยากาศโดยรอบ พร้อมเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้ามากมายที่ย่าน ไชน่าทาวน์, ดื่มด่ำกับทัศนียภาพยามค่ำคืนของเมืองนางาซากิ ณ ภูเขาอินาสะ (Mt. Inasayama), สวนโกลฟเวอร์ สวนสวยที่มาพร้อมกับประวัติศาสตร์การเข้ามาในญี่ปุ่นของชาวต่างชาติ, สะพานเมงาเนะบาชิ สะพานโค้งสองช่วงที่สะท้อนภาพผิวน้ำเป็นวงคล้ายกับรูปแว่นตา
ซากะ ศาลเจ้ายูโทขุ อินาริ สถานที่สำคัญที่ถูกใช้เป็นสภานที่ถ่ายทำละครเรื่อง กลกิโมโน
ช้อปปิ้งแบรนด์เนมราคาสบายกระเป๋าที่ โทสุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท

อิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์ขาปู
กำหนดการเดินทาง
9-13 / 16-20 / 23-27 มกราคม 2562
13-17 / 20-24 กุมภาพันธ์ / 27 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2562
6-10 / 13-17 / 20-24 มีนาคม 2562

DEPARTURE/RETURN LOCATION สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูที่ 2 เคาน์เตอร์ C
DEPARTURE TIME โปรดเดินทางถึงสนามบินก่อนเวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง
อัตรานี้รวม
ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
ค่าน้ำหนักสัมภาระที่มาพร้อมกับตั๋วเครื่องบิน
-สายการบินไทย ได้น้ำหนักสัมภาระ 30 กิโลกรัม/ท่าน
-สายการบินเจแปน แอร์ไลน์ ได้น้ำหนักสัมภาระใบละ 23 กิโลกรัม ท่านละ 2 ใบ
-สายการบิน ไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ ได้น้ำหนักสัมภาระ 20 กิโลกรัม/ท่าน และสัมภาระถือขึ้นเครื่องได้ท่านละ 2 ชิ้นเท่านั้น (รวมกระเป๋าติดตัวด้วยแล้ว)
ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า กรณีห้องพักสำหรับ 3 ท่าน บางโรงแรมจัดห้องพักที่มี 3 เตียงเดี่ยวและบางโรงแรมจะใช้เป็นห้องพักคู่แล้วเสริมเตียง ในกรณีที่ทางโรงแรมไม่สามารถจัดห้องพักสำหรับ 3 ท่านให้ได้ จำเป็นต้องจัดห้องพักให้ท่านเป็นแบบห้องทวิน+ห้องซิงเกิล
-ห้องทวิน ห้องพักสำหรับ 2 ท่าน มีเตียงเดี่ยว 2 เตียง
-ห้องดับเบิ้ล ห้องพักสำหรับ 2 ท่าน มีเตียงขนาดควีนไซส์ 1 เตียง
-ห้องทริปเปิ้ล ห้องพักสำหรับ 3 ท่าน มีเตียงเดี่ยว 2 เตียง และเตียงเสริมอีก 1 เตียง
-ห้องซิงเกิล ห้องพักสำหรับ 1 ท่าน มีเตียงเดี่ยว 1 เตียง
ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไว้ในรายการ
ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินสูงสุดท่านละไม่เกิน 1,000,000.- บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน (ประกันไม่ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพระหว่างการเดินทาง)
ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 และท่านต้องชำระเพิ่มเติม ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากที่ท่านได้ทำการจองทัวร์แล้ว
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 %
อัตรานี้ไม่รวม
ค่าทำหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ำมันหรืออื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 30 กิโลกรัม
ค่าประกันอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการทัวร์และผู้เดินทางต้องการทำเพิ่มเติม อาทิ
ภัยธรรมชาติรุนแรง, ทรัพย์สินหรือเที่ยวบินล่าช้าหรือทรัพย์สินสูญหาย เป็นต้น
ค่าน้ำดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่ได้แจกน้ำดื่มระหว่างทัวร์)
ค่าทิปไกด์และคนขับรถ

เงื่อนไขการชำระเงิน
1. กรุณาชำระมัดจำท่านละ 20,000 บาท
2. กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 30 วันทำการ
3. กรณีทำการจองทัวร์ก่อนวันเดินทาง 30 วันทำการหรือน้อยกว่า กรุณาชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน

การยกเลิก
1. กรุณาแจ้งยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
2. กรณียกเลิกก่อนวันออกเดินทาง 45 วันทำการหรือน้อยกว่า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ทั้งหมด
3. กรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางในช่วงวันหยุดเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่, เทศกาลสงกรานต์
หรือวันหยุดยาวตามที่รัฐบาลกำหนดในแต่ละปี และรวมถึงเที่ยวบินพิเศษ(เช่าเหมาลำ) จะไม่มี
การคืนเงินมัดจำและค่าทัวร์ทุกกรณี
4. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นราคาแบบโปรโมชั่น เมื่อชำระค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทาง ขอยกเลิก หรือขอคืนเงินได้ในทุกกรณี

หมายเหตุ
1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการบินฯลฯ โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเที่ยวบิน ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน นอกจากนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน
2. ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ได้ก็ต่อเมื่อทางสายการบินและโรงแรมที่พักได้ทำการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แล้วเท่านั้น
3. ในกรณีเกิดภัยธรรมชาติในต่างประเทศระหว่างการเดินทาง หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นและมีเหตุทำให้การเดินทางไม่สามารถเป็นไปตามกำหนดการได้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินจนกว่าจะได้รับการยืนยันว่าจะมีการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจากสายการบิน และไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากรายการทัวร์ อาทิเช่นค่าโรงแรม ค่ารถรับส่งไปสนามบิน ค่าอาหาร ฯลฯ
4. หลังจากที่ท่านได้ทำการจองทัวร์และชำระค่ามัดจำเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ที่ทางบริษัทได้ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ทุกประการ

1

Day 1: สนามบินสุวรรณภูมิ

22.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูที่ 2 เคาน์เตอร์ C เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน โดยสายการบินไทย

2

Day 2 : ฟุคุโอกะ > ศาลเจ้าดาไซฟุ > เทนจิน มอลล์ > นางาซากิ > ไชน่า ทาวน์ > นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาอินาสะ

00.50 น. ออกเดินทางสู่สนามบินฟุคุโอกะ เกาะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 648

08.00 น. เดินทางถึงสนามบินฟุคุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและขั้นตอนศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟุคุโอกะ เมืองใหญ่อันดับ 8 ของญี่ป่น เคยได้รับการโหวตให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่งมาแล้ว นั่นเป็นเพราะฟุกุโอกะเป็นเมืองใหญ่ที่มีบรรยากาศแบบสบายๆ ไม่เร่งรีบเหมือนโตเกียวหรือโอซาก้า ถนนหนทางกว้างขวาง มีแม่น้ำไหลผ่านตัวเมืองหลายสาย มีแผงขายอาหารริมถนน (Yatai) ซึ่งดูเหมือนจะเป็นเอกลักษณ์ของฟุคุโอกะไปแล้ว นำท่านมนัสการ ศาลเจ้าดาไซฟุ ในบรรดาศาลเจ้านับร้อยแห่งในญี่ปุ่น ศาลเจ้าดาไซฟุ นับเป็นหนึ่งในศาลเจ้าที่สำคัญที่สุด ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่สถิตของเทพเจ้าแห่งความรู้ ซึ่งมีประวัติความเป็นมายาวนานนับพันปี ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนอย่างไม่ขาดสายจนถูกจัดให้เป็น 1 ใน 10 ศาลเจ้าในญี่ปุ่นที่ไม่ควรพลาด อาคารศาลเจ้าที่เห็นในปัจจุบันเป็นของที่สร้างใหม่เมื่อปีค.ศ.1591 ตรงทางเข้าศาลเจ้ามีรูปปั้นวัวเทพเจ้านอนอยู่ในสภาพที่มันวับโดยชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อกันว่าหากได้ลูบไล้บริเวณหัวและเขาของวัวจะทำให้หายจากอาการเจ็บป่วย จะมีแต่โชคดีเข้ามาและประสบความสำเร็จในเรื่องของการเรียน จากนั้นนำท่านสู่ ย่านเท็นจิน ซึ่งรายล้อมไปด้วยห้างสรรพสินค้า อาคารขายเสื้อผ้าแฟชั่น ธนาคารพาณิชย์สำคัญ ออฟฟิศสำนักงาน ถือเป็นแหล่งใจกลางเมืองที่สำคัญของเมืองฟุคุโอกะ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองนางาซากิ เมืองเก่าแก่อันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เมื่อครั้งอดีตเมืองนี้ถือเป็นเมืองท่าที่มีการติดต่อค้าขาย และแลกเปลี่ยนอารยะธรรมต่างๆ กับโลกตะวันตกซึ่งมาเผยแพร่เข้าสู่ประเทศญี่ปุ่น นำท่านสู่ ไชน่าทาวน์ หรือรู้จักกันในชื่อไชน่าทาวน์ชินชิ เป็นไชน่าทาวน์ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น โดยถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 17 ในปัจจุบันไชน่าทาวน์เมืองนางาซากินี้ โด่งดังมากในเรื่องร้านอาหารที่อร่อย โดยเฉพาะอาหารชื่อดังอย่างราเม็งแชมเปี้ยน, จัมปง (Champon) ลักษณะคล้ายก๋วยเตี๋ยวราดหน้า ส่วนผสมมีทั้งกุ้ง ปลาหมึก หมู ลูกชิ้นปลา ถั่วงอก กะหล่ำปลี คลุกเคล้าอยู่ในน้ำซุป ถ้าชอบแบบแห้งต้องสั่ง ซาระอุด้ง (sara-udon) ซึ่งจะราดส่วนผสมดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นลงบนเส้นอุด้ง เส้นราเม็ง หรือเส้นหมี่กรอบ

ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย บริเวณไชน่า ทาวน์
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม NAGASAKI MARINE WORLD HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
หลังจากทำการเช็คอินและเก็บสัมภาระแล้ว นำท่านขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิวบนยอดเขาอินาสะ (Mt.Inasayama) ที่ได้ชื่อว่าเป็นจุดชมวิวกลางคืนที่สวยที่สุดของญี่ปุ่น

3

Day 3 : สวนโกลฟเวอร์-สะพานแว่นตา-อิสระท่องเที่ยวภายในมืองนางาซากิ * เดินทางท่องเที่ยวโดยใช้รถราง**

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ “สถานีทสึกิมาชิ” เพื่อนั่งรถรางสู่ “สถานีโออุระเท็นชูโดชิตะ” นำท่านชมสถานที่ท่องเที่ยวเลื่องชื่อของเมืองที่ สวนโกลฟเวอร์ สร้างโดยคหบดีชาวอังกฤษที่เข้ามาค้าขายและซื้อที่บริเวณภูเขาอยู่ริมอ่าวของเมืองนางาซากิ บรรยากาศและสภาพแวดล้อมจะเป็นแบบตะวันตกและจัดแสดงเรื่องราวประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับบ้านและบุคคลต่างๆ รวมถึงสวนดอกไม้ที่ผลัดเปลี่ยนไปตามแต่ละฤดูกาลอย่างสวยงามรวมถึงประวัติของมาดามบัตเตอร์ฟลายที่เฝ้าคอยการกลับมาของคนรักอย่างซื่อสัตย์ จนมีผู้นำมาสร้างเป็นบทละครชื่อดังเรื่องมาดามบัตเตอร์ฟลาย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สะพานเมงาเนะบาชิ ซึ่งมีแม่น้ำนากาชิมะ ไหลผ่านกลางเมืองนางาซากิ และมีสะพานหินเก่าแก่ทอดข้ามหลายสาย แต่ที่โดดเด่นที่สุดคือสะพานเมงาเนะบาชิ สะพานโค้งสองช่วงที่สะท้อนภาพผิวน้ำเป็นวงคล้ายกับรูปแว่นตา **ทางบริษัทได้จัดเตรียมบัตรโดยสารรถรางแบบ one day pass ไว้บริการ ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม**

เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

บ่าย อิสระช้อปปิ้ง ย่านฮามาโนะ-มาจิ อิสระให้ท่านได้เลือกชมและเลือกซื้อสินค้าในย่านนี้ โดยมีร้านขายสินค้าของที่ระลึกจากเมืองนางาซากิ อาทิเช่น คาสเทล่า ขนมเค้กโบราณที่ทำขึ้นโดยชาวโปรตุเกสที่เข้ามา แลกเปลี่ยนวัมนธรรมในสมัยก่อน หรือจะเป็น คะขุนิมันจู หรือหมั่นโถวไส้หมูสามชั้น ขึ้นชื่อในด้านความนุ่มของทั้งตัวแป้งและเนื้อหมูสามชั้นที่รสชาติละมุนลิ้น ซึ่งท่านสามารถพบเห็นได้ตลอดเส้นทาง นอกจากนี้ยังมีร้านค้านำสมัยมากมาย ไม่ว่าจะเป็นร้านขายเครื่องสำอางค์ชั้นนำ ร้านร้อยเยน ดองกิโฮเต้ ร้านขายรองเท้า ฯลฯ

ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม NAGASAKI MARINE WORLD HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

4

Day 4: สวนสันติภาพ-พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณู-ซากะ-ศาลเจ้ายูโทขุ อินาริ-โทสุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท-อิ่มอร่อย
กับบุฟเฟ่ต์ขาปูในโรงแรมที่พัก

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชมความงามของ สวนสันติภาพ ซึ่งถูกจัดสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ทิ้งระเบิดปรมาณูเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ.1945 ที่ทำลายเกือบทั้งเมืองและยังฆ่าสิ่งมีชีวิตไปมากกว่า 1 หมื่นชีวิต ในสวนแห่งนี้มีรูปปั้นเกี่ยวกับสันติภาพมากมาย โดยที่ด้านหลังของสวนจะมีเสาสีดำที่เป็นตัวชี้ตำแหน่งจุดศูนย์กลางของระเบิดปรมาณู และมีรายชื่อของเหยื่อในครั้งนั้นด้วย และนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณู (Atomic Bomb Museum) ซึ่งภายในจัดแสดงภาพถ่ายและภาพยนตร์จากเหตุการณ์จริง และซากสิ่งของเครื่องใช้ที่ได้รับความเสียหายจากแรงระเบิดของจริงเพื่อให้ชนรุ่นหลังได้ระลึกถึงความโหดร้ายของสงคราม

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองซากะ เพื่อนำท่านมนัสการ ศาลเจ้ายูโทขุ อินาริ
ที่ตั้งตระหง่านอยู่ท่ามกลางแมกไม้และขุนเขา สร้างขึ้นในปีค.ศ.1688 เป็นศาลเจ้านิกายชินโต ประจำตระกูล Nabeshima ผู้ปกครองเมืองซากะ สมัยเอโดะ มีเทพเจ้าหลักของศาสนาชินโต 3 องค์ ประดิษฐานอยู่ที่นี่ และยังเป็นที่ตั้งของเทพเจ้าแห่งความรัก ซึ่งหลายคนที่อยากสมหวังในความรักต้องมาที่ศาลเจ้าแห่งนี้ จากนั้น นำท่านเดินทางเพื่อช้อปปิ้งที่ โทสุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท เอาท์เล็ทที่ใหญ่สุดในคิวชู มีร้านค้าแบรนด์ชื่อดังทั้งในและนอกประเทศมารวมตัวกันกว่า 150 ร้าน ภายในตกแต่งตามแบบเมืองทางใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียที่เข้ากับบรรยากาศที่สดใสและแสงแดดที่สว่างไสว สามารถเพลิดเพลินไปกับการช้อปปิ้งในเอาท์เลทสไตล์สแปนนิชโคโลเนียลได้ที่นี่จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม SEKIA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก
** อิ่มอร่อยกับมื้อพิเศษบุฟเฟ่ต์ขาปู ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติปูพร้อมน้ำจิ้มสไตล์ญี่ปุ่นอย่างจุใจ และอาหารอื่นๆ อีกหลายชนิด ***
หลังมื้อค่ำ ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

5

Day 5: คุมาโมโต้ – สนามบินฟุคุโอกะ – สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินฟุคุโอกะ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
11.35 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 649
14.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Discovery Kyushu”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Price:฿39,900.00