GDR Songkran Vol.2

4 วัน 3 คืน
Category:
 • Album12_Dream_Palace_Pool__SunDeck
 • Album13_Crystal_Life_Fitness_2_S
 • Album13_Zouk_Beach_Club_2
 • SUNDECK BAR
 • CHINESE BANQUETTE TABLES
 • Album10_Sportsplex_02
 • Album12_Warterslides_Park_1
 • pop-pongkool-1
 • pop-pongkool-2
 • pop-pongkool-3

Special Edition พักสิงคโปร์ก่อน 1 คืน

MINI CONCERT สุด Exclusive
ป๊อป ปองกูล

Genting Dream ขอเชิญท่านสัมผัสความหรูหราอลังการในมิติใหม่แห่งการเดินทางท่องเที่ยวในฝันที่เสมือนล่องลอยอยู่บนสรวงสวรรค์ กับการล่องเรือสำราญขนาดใหญ่ พรั่งพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถตอบโจทย์ให้ทุกท่านอย่างครบครัน

Genting Dream จะเนรมิตให้วันพักผ่อนของท่านเป็นวันที่พิเศษสุดๆและจะสร้างความประหลาดใจความประทับใจให้ท่านและครอบครัวอย่างมิรู้ลืม

DEPARTURE/RETURN LOCATION สวนลุมไนท์บาร์ซ่า รัชดา ณ เทวาลัยสถาน(MRT ลาดพร้าว ทางออก 1)
DEPARTURE TIME
อัตรานี้รวม
ห้องพักบนเรือสำราญ 2 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทำการชำระเงิน)
อาหารบนเรือสำราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ
ค่าภาษีท่าเรือ
ค่าตั๋วเครื่องบิน รวมภาษี กรุงเทพฯ-สิงคโปร์ สายการบินตามที่กำหนด
ค่ารถรับส่ง สนามบิน-ท่าเรือ ตลอดจนนำเที่ยวตามรายการ
ห้องพักที่สิงคโปร์ 1 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
ทิปไกด์ท้องถิ่น
อัตรานี้ไม่รวม
ค่าทิปส์ SGD 21 ต่อคนต่อคืน สำหรับห้อง Inside, Oceanview, Balcony และ SGD 26 ต่อคนต่อคืน สำหรับห้อง Suite หรือสูงขึ้นไป
ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion)
อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ
ค่าแพคเกจเครื่องดื่มบนเรือสำราญ / ค่า WIFI
ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

อัตราค่าบริการ

***กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขการจองทุกครั้งก่อนทำการจอง***

วันเดินทาง
15-18 เมษายน 2563
(สงกรานต์)
ประเภทห้อง

ผู้ใหญ่พักห้องเดียวกัน 2-4 ท่าน
(เด็ก 2-12 ปี ราคาเท่ากับผู้ใหญ่)

 

พักเดี่ยวราคาท่านละ

ท่านที่ 1-2
ราคาท่านละ

ท่านที่ 3-4
ราคาท่านละ

เด็กทารก
(ไม่เกิน 2 ขวบ)
ราคาท่านละ

ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง(Inside)

25,900.-

22,900.-

7,900.-
*ไม่มีที่นั่งบนเครื่องบิน*

29,900.-

ห้องพักแบบมีระเบียง(Balcony)

28,900.-

25,900.-

9,900.-
*ไม่มีที่นั่งบนเครื่องบิน*

33,900.-

กรณีเด็กทารกต้องการที่นั่ง เพิ่ม 2,900.- บาท

***ราคายังไม่รวมค่าทิปพนักงานบนเรือ SGD 42 /คน/ทริป (ชำระบนเรือ)***

Inside พัก 3-4 ท่าน จะเป็นเตียงแบบ Pullman Bed (เตียงดึงลงมาจากเพดานหรือข้างผนังห้อง)

**ห้องสำหรับพัก 3-4 ท่าน มีจำนวนจำกัด กรุณาตรวจสอบห้องพักก่อนทำการจอง**

เงื่อนไขการจอง

 1. ชำระเต็มจำนวน 100% หลังจากได้รับการยืนยันการจอง
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจองและจำนวนห้องว่างบนเรือ
 3. การไม่เข้าร่วมกิจกรรม ,โปรแกรม หรืออาหารบางมื้อ ไม่สามารถขอคืนเงินได้ในทุกกรณี เนื่องจากเป็นการจองแบบกรุ๊ป

เงื่อนไขการยกเลิก

 1. ยกเลิกก่อนเดินทาง 60 วัน คืนเงินเต็มจำนวน 100 %
 2. ยกเลิกก่อนเดินทางต่ำกว่า 60-45 วัน คืนเงินมัดจำ 50 %
 3. ยกเลิกก่อนเดินทาง 45 วัน เก็บเงินเต็มจำนวน 100%

หมายเหตุ

 1. สำหรับผู้มีครรภ์ กรณีอายุครรภ์ตั้งแต่ 24 สัปดาห์ ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ
 2. สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 เดือน ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ(เด็กทารกควรมีอายุอย่างต่ำ 6 เดือน 7วัน)
 3. ลูกค้าต้องเตรียมพาสปอร์ต(เล่มที่ใช้ในการจอง)มา ณ วันเดินทางทุกครั้ง และต้องมีอายุมากว่า 180 วัน นับจากวันเดินทางกลับและจะต้องไม่มีการขีดเขียนต่างๆ ลงบนพาสปอร์ตที่ไม่ใช่การบันทึกจากสำนักตรวจคนเข้าเมือง
 4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
 5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน, การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการท่องเที่ยวให้เหมาะสมตามสภาพ อากาศและฤดูกาล หรือเกิดเหตุสุดวิสัยในการเดินทาง
 6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. ในโปรแกรมเวลาที่ใช้ในการเทียบท่าเป็นเวลาไทย อาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนเดินทางอีกครั้ง

(1) วันพุธที่ 15 เมษายน 2563          กรุงเทพฯ-แหลมฉบัง

07.00 น.         คณะพร้อมกันที่ สวนลุมไนท์บาร์ซ่า รัชดา ณ เทวาลัยสถาน(MRT ลาดพร้าว ทางออก 1)

08.00 น.         นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือแหลมฉบัง (A1) โดยรถโค้ชปรับอากาศ พร้อมบริการอาหารเช้าแบบ Snack Box

(กรณีเดินทางไปท่าเรือเองอาจะมีค่าใช้จ่ายการเพิ่มเติมในการเข้าท่าเรือ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง

11.00 น.         เดินทางถึง ท่าเรือแหลมฉบัง นำท่านเช็ค-อิน

ขั้นตอนการเช็ค-อิน ทุกท่านจะได้รับ บัตร Cruise Card สำหรับใช้บนเรือจะมีการสแกนกระเป๋าทุกท่านก่อนขึ้นเรือทุกท่านจะต้องเข้าร่วมการซ้อมระบบรักษาความปลอดภัยของท่าเรือ(Muster Drill)ตามกฏของการล่องเรือสากล 1 ชั่วโมงก่อนเรือออกเดินทาง หลังจากนั้นท่านสามารถ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารหลัก หรือเลือกรับประทานที่ห้องอาหาร บุฟเฟ่ต์ นานาชาติได้ตามอัธยาศัยหลังจากนั้นชมการแสดงที่ห้องโชว์หลัก(ท่านที่จะชมโชว์จะต้องทำการจองรอบโต๊ะที่ Box Office ซึ่งตั้งอยู่โซน Lobby ชั้น 6) และดนตรีสดตามบาร์ต่างๆทั่วทั้งลำเรือและพักผ่อนตามอัธยาศัย(หลังจากเรือล่องออกสู่น่านน้ำสากลแล้วร้านค้าปลอดภาษีและคาสิโนจะเปิดให้บริการ)

ท่านสามารถเข้าร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือเตรียมไว้ให้ตลอดทั้งทริปจาก Dream Daily หนังสือพิมพ์ประจำวันที่มีรายละเอียดกิจกรรมในแต่ละวันที่ห้องพักของท่าน

17.00 น.         เรือล่องออกจากท่าเรือ แหลมฉบัง ประเทศไทย

***บนเรือจะใช้สกุลเงินสิงคโปร์ ดอลลาร์ (SGD)***

ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ ดังนี้

* ห้องอาหาร The Lido  ชั้น 16 ห้องอาหารแบบ Buffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 16 ของเรือ
Dream Dining Lower ชั้น 7

Dream Dining Upper ชั้น 8

(Walk-in open seating)

ห้องอาหารแบบ A La Cart อาหารตะวันตก

ห้องอาหารแบบ A La Cart อาหารจีน

ท่านสามารถทานได้ไม่อั้น

(2) วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563  ล่องน่านน้ำสากล

เช้า/กลางวัน     ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ดังนี้

* ห้องอาหาร The Lido  ชั้น 16 ห้องอาหารแบบ Buffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 16 ของเรือ
Dream Dining Lower ชั้น 7

Dream Dining Upper ชั้น 8

(Walk-in open seating)

ห้องอาหารแบบ A La Cart อาหารตะวันตก

ห้องอาหารแบบ A La Cart อาหารจีน

ท่านสามารถทานได้ไม่อั้น

วันนี้เรือจะล่องน่านน้ำสากลตลอดทั้งวันท่านสามารถเข้าร่วมและทำกิจกรรมต่างๆ บนเรือได้ตลอด (บางกิจกรรมอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเช่น สปา)

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ตามห้องอาหารที่ทางเรือจัดให้

18.00 น.         ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ ปาร์ตี้สุด Exclusive พบความสนุกสนานของเทศกาลสงกรานต์บนเรือสำราญ กับงาน

Songkran Party on the Cruise และพิเศษพบกับ ป๊อป ปองกูล ที่จะทำให้ท่านได้สนุกสนานกับเทศกาลแห่งความสุข ณ Zouk Beach Club

***ทุกท่านต้องเคลียร์ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าทิปพนักงานบนเรือ, ค่าwifi, ค่าแพ็คเก็จเครื่องดื่ม ฯลฯ โดยนำบัตร Cruise Card  ของท่านไปติดต่อที่ Reception ชั้น 6  สามารถชำระด้วยบัตรเครดิต หรือเงินสด สกุลเงินสิงคโปร์ ดอลล่าห์ SGD***

(3)วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563  สิงคโปร์-มาริน่า เบย์ แซนด์-เมอร์ไลอ้อน-ช้องปิ้งถนนออร์ชาร์ด

เช้า/กลางวัน     ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ดังนี้

* ห้องอาหาร The Lido  ชั้น 16 ห้องอาหารแบบ Buffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 16 ของเรือ
Dream Dining Lower ชั้น 7

Dream Dining Upper ชั้น 8

(Walk-in open seating)

ห้องอาหารแบบ A La Cart อาหารตะวันตก

ห้องอาหารแบบ A La Cart อาหารจีน

ท่านสามารถทานได้ไม่อั้น

14.00 น.         เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือ Marina Bay Cruise Centre ประเทศสิงคโปร์

หลังจากทุกท่านลงจากเรือจะผ่าน พิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับ กระเป๋าเดินทางของท่านด้านล่าง

15.30 น.         นำท่านอิสระเที่ยวชมที่ มาริน่า เบย์ แซนด์(Marina Bay Sands)เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ ที่เป็น complex ขนาดใหญ่ที่รวมเอา รีสอร์ทหรู ศูนย์การค้า สวนลอยฟ้า พร้อมสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ และเป็นจุดชมวิวเมืองสิงคโปร์มุมสูงที่สวยที่สุดจุดหนึ่งเลยทีเดียว ทำให้ที่นี่เป็นสถานที่ที่คุณจะได้ใช้ชีวิตแบบหรูหรามากที่สุดในประเทศสิงคโปร์ ประกอบไปด้วย อาคารสูง 55 ชั้น 3 ตึกที่เป็นห้องพักโรงแรม แล้วประกอบด้วยอาคารรูปตึกวางอยู่ที่ด้านบนสุดของอาคารทั้ง 3 อีกที โดยที่ชั้นบนจะมีสวนและสระว่ายน้ำแบบ infinity edge pool ที่เป็นที่สุดไม่ใช่แค่ในสิงคโปร์แต่เป็นอันดับต้นๆของโลกด้วย จากนั้นนำท่านถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์โดยรูปปั้นครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มี ทัศนียภาพที่สวยงาม โดยมีฉากด้านหลังเป็น“โรงละครเอสเพลนาท” ซึ่งโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมการสร้าง

คล้ายหนามทุเรียน ผ่านชม “Old Parliament House” อาคารรัฐสภาเก่า ซึ่งในอดีตเป็นที่ตั้งของรัฐสภา ของสิงคโปร์ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเต้นรํา การแสดง ตลก มีทัศนียภาพทีสวยงาม

นำท่านอิสระช้อปปิ้ง ณ ถนนออร์ชาร์ด ศูนย์รวมห้างสรรพสินค้าชั้นนำและสินค้าหลากหลาย อาทิ เช่น เซ็นเตอร์พ็อยท์, โรบินสัน, ลักกี้พลาซ่า, อิเซตัน, ทาคาชิมาย่า, ออร์ชาร์ดช้อปปิ้งเซ็นเตอร์เป็นต้น ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้ามากมายจากทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแบรนด์เนมชั้นนำต่าง ๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า ขนมขบเคี้ยว ของฝาก ของที่ระลึก ของเล่นเด็กต่าง ๆ มากมาย

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Roland เมนู Chilli Crab

ที่พัก  Hotel Grand Central orchard ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

(3)วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563  สิงคโปร์-มาริน่า เบย์ แซนด์-เมอร์ไลอ้อน-ช้องปิ้งถนนออร์ชาร์ด

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านแวะชม น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง(Fountain of wealth) แห่งเมืองสิงคโปร์ตั้งอยู่ท่ามกลางหมู่ตึกซันเทคซิตี้ ซันเทค มาจากคำในภาษาจีน แปลว่าความสำเร็จชิ้นใหม่ หมู่  ตึกซันเทค สร้างขึ้นโดยนักธุรกิจชาวฮ่องกง ซึ่งนับเป็นโครงการพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่สุดของเมือง โดยคนสิงคโปร์เชื่อว่าถ้าได้เดินรอบ ลานน้ำพุ และได้สัมผัสน้ำจะพบโชคดีและ ร่ำรวยตลอดปี

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ย่านไชน่าทาวน์ ชม วัดพระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว ของพระพุทธเจ้า วัดพระพุทธศาสนาแห่งนี้สร้าง สถาปัตยกรรม สมัยราชวงศ์ถังวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 1มีนาคม 2005 ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทั้งหมดราว 62 ล้านเหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 1500 ล้านบาท) ชั้นล่างเป็นห้องโถงใหญ่ใช้ประกอบศาสนพิธี ชั้น 2-3 เป็นพิพิธภัณฑ์และห้องหนังสือ ชั้น 4 เป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว (ห้ามถ่ายภาพ) ให้ท่านได้สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม

เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารขึ้นชื่อ Boon Tong Kee เมนูข้าวมันไก่

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ IMM Outlet mall เป็นห้างสรรพสินค้าที่รวบรวมร้าน outlet แบรนด์ดังต่างๆ ไว้มากที่สุดในสิงคโปร์ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสิ้นค้าต่างๆ ตามอัธยาศัย ไม่ว่าจะเป็นรองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้า รวมถึงแบรนด์ดังๆ

15.00 น.          ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

ท่านสามารถแวะชม THE JEWEL CHANGI (ถ้ามีเวลา) ตั้งอยู่ใจกลางท่าอากาศยานชางงี (ใกล้กับ Termanal 1) เกิดจากความร่วมมือของ Changi Airport Group และ CapitalLand Mall Asia โดยวางคอนเซ็ปต์ให้ที่นี่เป็นทั้งศูนย์กลางแห่งการบิน การช้อปปิ้ง และการพักผ่อนอย่างแท้จริง ซึ่งโดดเด่นด้วยงานสถาปัตยกรรมล้ำสมัยในแบบสถาปัตยกรรมสัญลักษณ์ (Architecturally Iconic) โดยได้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบชื่อดังอย่าง Safdie Architects (ออกแบบ Marina Bay Sands), Benoy และ RSP (ออกแบบ ION Orchard) มาเป็นที่ปรึกษาในการออกแบบเทอร์มินอลแห่งนี้ THE JEWEL ถูกออกแบบมาให้เป็นโดมกระจกขนาดใหญ่  มีพื้นที่ทั้งหมดราว ๆ 134,000 ตารางเมตร แบ่งเป็นชั้นเหนือพื้นดิน 5 ชั้น และชั้นใต้ดิน 5 ชั้น สามารถเชื่อมต่อไปยังเทอร์มินอล 1-3 ได้ โดยจุดกึ่งกลางสุดของอาคารจะอลังการด้วยน้ำตกยักษ์ (Rain Votex) สูงราว ๆ 40 เมตร จะมีน้ำไหลพรั่งพรูลงมาจากเพดาน สู่แอ่งน้ำวนขนาดใหญ่ด้านล่าง

สำหรับท่านที่เดินทางด้วยสายการบินSingapore Airline(SQ)

15.30 น.         นำท่านเช็คอินและโหลดสัมภาระ ณ เคาน์เตอร์สายการบิน

18.35 น.         เดินทางกลับ กรุงเทพ ฯ  โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES(SQ)  เที่ยวบินที่ SQ978 (บริการอาหารบนเครื่อง)                      

20.00  น.        คณะเดินทางกลับถึง กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ

**************************************************

สำหรับท่านที่เดินทางด้วยสายการบินไทย(TG)

16.00 น.         นำท่านเช็คอินและโหลดสัมภาระ ณ เคาน์เตอร์สายการบิน

20.50 น.         เดินทางกลับ กรุงเทพ ฯ  โดยสายการบินไทย(TG)  เที่ยวบินที่ TG410 (บริการอาหารบนเครื่อง) 

22.10  น.        คณะเดินทางกลับถึง กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “GDR Songkran Vol.2”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Price:฿25,900.00