Genting Dream 2020

3 วัน 2 คืน
Category:
 • Album12_Dream_Palace_Pool__SunDeck
 • Album13_Crystal_Life_Fitness_2_S
 • Album13_Zouk_Beach_Club_2
 • SUNDECK BAR
 • Album17_Dream_Executive_Suite_3
 • Album4_Accomodation_DreamManson_tab1_2_1
 • CHINESE BANQUETTE TABLES
 • Album10_Sportsplex_02
 • Album12_Warterslides_Park_1

Genting Dream ขอเชิญท่านสัมผัสความหรูหราอลังการในมิติใหม่แห่งการเดินทางท่องเที่ยวในฝันที่เสมือนล่องลอยอยู่บนสรวงสวรรค์ กับการล่องเรือสำราญขนาดใหญ่ พรั่งพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถตอบโจทย์ให้ทุกท่านอย่างครบครัน

Genting Dream จะเนรมิตให้วันพักผ่อนของท่านเป็นวันที่พิเศษสุดๆและจะสร้างความประหลาดใจความประทับใจให้ท่านและครอบครัวอย่างมิรู้ลืม

DEPARTURE/RETURN LOCATION สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 5 เคาน์เตอร์ K
DEPARTURE TIME โปรดถึงเค้าเตอร์สนามบินก่อน 2 ชม. การเดินทาง
อัตรานี้รวม
ห้องพักบนเรือสำราญ 2 คืน (ห้องพักแบบมีระเบียง)
ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์
อาหารบนเรือสำราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ
หัวหน้าทัวร์ดูแลตลอดการเดินทาง
รถนำเที่ยวที่ระบุในรายการ
อัตรานี้ไม่รวม
ค่าภาษีท่าเรือ 1500 บาท
ค่าทิป SGD 21 ต่อคนต่อคืน สำหรับห้องแบบมีระเบียง (Balcony)
ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion)
อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ
ค่าแพคเกจเครื่องดื่มบนเรือสำราญ / ค่า WIFI
ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ถ้ามี

 

 กำหนดการเดินทาง

ราคาบุคคลที่ 1,2
ท่านละ  (พัก 2 ท่าน)

พักเดียว
(จ่ายเพิ่ม)

วันที่ 12 – 14 มกราคม 2563 17,900 บาท 9,500 บาท

เงื่อนไขการจอง

 1. ชำระมัดจำ 50 % หลังจากได้รับการยืนยันห้องพัก และชำระส่วนที่เหลือก่อนเดินทาง 45 วันทำการ
 2. ยกเลิกหลังการยืนยันและชำระเงินแล้ว เก็บค่าใช้จ่ายเต็ม 100% ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจองและจำนวนห้องว่างบนเรือ

หมายเหตุ

 1. สำหรับผู้มีครรภ์ กรณีอายุครรภ์เกิน 24 สัปดาห์ ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ
 2. สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 เดือน ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ (เด็กทารกควรมีอายุอย่างต่ำ 6 เดือน 7วัน)
 3. ลูกค้าต้องเตรียมพาสปอร์ตมา ณ วันเดินทางทุกครั้ง และต้องมีอายุมากว่า 180 วัน นับจากวันเดินทางกลับ
 4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
 5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน, การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการท่องเที่ยวให้เหมาะสมตามสภาพอากาศและฤดูกาล หรือเกิดเหตุสุดวิสัยในการเดินทาง
 6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. ในโปรแกรมเวลาที่ใช้ในการเทียบท่าเป็นเวลาไทย อาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนเดินทางอีกครั้ง

วันที่ 12 มกราคม 2562       กรุงเทพฯ – สิงคโปร์                                                       

 05.30 น.        คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 5 เคาน์เตอร์  K  โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ

09.40 น.         เหินฟ้าสู่ ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน SQ973

13.15 น.         เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชางฮี ประเทศสิงคโปร์ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรแล้ว รับกระเป๋าสัมภาระ

จากนั้น นำท่านเดินทางเข้าเมืองสิงคโปร์ เพื่อเดินทางต่อไปยังท่าเรือ Marina Cruise Center เพื่อทำการเช็คอินลงเรือ Genting Dream

*** ก่อนที่เรือสำราญจะทำการออกเดินทาง จะมีการซ้อมหนีภัยตามหลักสากล (Safety Drill) โดยขอให้ผู้โดยสารทุกท่านมารายงานตัวยังจุดรวมพลที่กำหนดไว้ (Assembly Station) โดยสังเกตจุดรวมพลของแต่ละท่านได้จาก Cruise Card ของท่าน ***

15.00 น.         เช็คอินขึ้นเรือ Genting Dream พักผ่อนตามอัธยาศัย

17.00 น.         เรือออกเดินทางจากประเทศสิงคโปร์ เดินทางสู่ ท่าเรือ ดิกสัน (Port Dickson)  เพื่อเข้าสู่เมืองมะละกา (ประเทศมาเลเซีย)

 

วันที่ 13 มกราคม 2562 Port Dickson มะละกา (ประเทศมาเลเซีย)  

เช้า               รับประทานอาหารที่ห้องอาหารของเรือ ตามโปรแกรมที่เรือกำหนด  ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของเรือตามอัธยาศัย

09.00 น.            เรือเดินทางถึง พอร์ตดิคสัน (มะละกา ประเทศมาเลเซีย)

** อิสระให้ท่านเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง จากเคาน์เตอร์ Shore excursion บนเรือ** (สิ่งสำคัญยิ่ง สำหรับท่านที่จะซื้อทัวร์เพื่อท่องเที่ยว ควรซื้อทัวร์กับทางเรือเท่านั้น เพื่อความปลอดภัย และหมดปัญหามาไม่ทันเรือ) สำหรับท่านที่ทำการจองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ พนักงานจะแจ้งเวลาออกจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ  ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเองสามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง  ท่านใดที่ไม่ลงจากเรือสามารถสนุกกับกิจกรรมต่างๆ ที่ทางเรือเตรียมไว้ให้ตลอดทั้งวันโดยสามารถดูได้จาก ตารางกิจกรรมที่ท่านจะได้รับในแต่ละวันที่ห้องพักของท่าน

สำหรับท่านที่อยู่บนเรือ ท่านสามารถร่วมกิจกรรมและรับประทานอาหารได้ตามปกติ

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของเรือ และเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่าง ๆ ยามค่ำคืนที่ทางเรือจัดไว้ให้ หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย  (ตามกิจกรรมที่ระบุใน Dream Daily)

20.00 น.         เรือออกเดินทาง พอร์ต ดิคสัน (Port Dickson)  เดินทางสู่ประเทศสิงคโปร์

23.00 น.          ให้ท่านนำกระเป๋าเดินทางของท่านวางไว้หน้าห้องเพื่อให้พนักงานนำลงไปที่ท่าเรือในวันรุ่งขึ้น (สิ่งของที่ท่านจำเป็นต้องใช้ระหว่างวันให้ท่านแยกใส่กระเป่าถือ) ** ท่านใดมีความประสงค์จะถือกระเป๋าเดินทางลงด้วยตนเองไม่จำเป็นต้องวางไว้ที่หน้าห้องพัก

วันที่ 14 มกราคม 2562  ประเทศสิงคโปร์

เช้า               รับประทานอาหารที่ห้องอาหารของเรือ ตามโปรแกรมที่เรือกำหนด  ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของเรือตามอัธยาศัย

08.00 น.            เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือมารีน่า เบย์ ครูส เซ็นเตอร์ ประเทศสิงคโปร์หลังจากทุกท่านลงจากเรือ

10.00 น.             นำคณะเดินทางไปยังตึก “ซันเทคซิตี้”  ตึก 5 หลัง ที่ออกแบบตามหลัก “ฮวงจุ้ย” ประหนึ่ง อุ้งมือมีห้านิ้วเรียงราย พร้อมทั้งเยี่ยมชม “น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง” หรือ Fountain of Wealth อันเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์แห่งโชคลาภของประเทศสิงคโปร์ที่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนประเทศเล็กๆ แห่งนี้ต้องแวะมารับพลังน้ำแห่งความร่ำรวยเสมอไป ซึ่งน้ำพุ ณ ที่แห่งนี้ยังได้รับการบันทึกว่าใน Guinness Book World Records เมื่อปี 1998 เป็นน้ำพุที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในแง่ของความเชื่อเรื่องโชคลาภ ซินแสทั้งหลายบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า เจ้าตัววงแหวนที่มีน้ำพุ่งออกมาเข้าสู่ใจกลางน้ำพุ มีความหมายเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของชีวิตและความมั่งคั่ง การที่น้ำพุ่งเข้าตรงกลางด้านในคือการ กักเก็บความมั่งคั่งของตัวตึก SUNTEC CITY โดยสายน้ำประหนึ่งความมั่งคั่งที่ไหลมารวมกัน อันเป็นที่มาของชื่อ “น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง”กล่าวกันว่า ใครที่มาเยือน Suntec City แล้วได้มาเดินรอบน้ำพุแห่งนี้สามรอบโดยเอามือแตะที่น้ำพุไว้ตลอดเวลาจะได้รับพลังน้ำแห่งโชคลาภและความโชคดี หรือร่ำรวยตลอดปี อีกทั้งนำพุที่นี่นั้นมีลักษณะที่แตกต่างจากน้ำพุที่อื่นนั่นคือน้ำพุที่นี่จะไหลลง ซึ่งโดยปกติแล้วน้ำพุที่อื่นๆมักจะมีทิศทางพุ่งขึ้น  จากนั้นนำท่านถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวประเทศสิงคโปร์ สามารถถ่ายรูป โรงละครเอสพเนด  ที่สวยงามแปลกตา  ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับเปลือกทุเรียนขนาดยักษ์ วิวสิงคโปร์ฟลายเอ้อ , มาริน่า เบย์แซนด์

เที่ยง                  อิสระอาหารกลางวัน

บ่าย                   นำเดินทาง สู่สนามบินชางงี เพื่อทำการเช็คอิน

ให้ท่านได้สัมผัสแหล่งพักผ่อนสุดชิคที่ THE JEWEL CHANGI ระหว่างรอขึ้นเครื่อง ตั้งอยู่ใจกลางท่าอากาศยานชางงี เกิดจากความ ร่วมมือของ Changi Airport Group และ Capital Land Mall Asia โดยวาง คอนเซ็ปต์ให้ที่นี้เป็นศูนย์กลางแห่งการบิน การช้อปปิ้ง  และการพักผ่อน อย่างแท้จริง  ซึ่งโดดเด่นด้วยงานสถาปัตยกรรม (Architecturally Iconic) โดยได้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ทางด้านการออกแบบชื่อดังอย่าง Safdie Architects (ออก แบบ Marina Bay Sands), Benoy และ RSP (ออแบบ ION Orchard) มาเป็นที่ปรึกษาในการออกแบบเทอร์มินอลแห่งนี้ THE JEWEL ถูกออกแบบมาให้เป็นโดมกระจกขนาดใหญ่ มีพื้นที่ทั้งหมด ราว ๆ 134,000 ตารางเมตร แบ่งเป็นชั้นเหนือพื้นดิน 5 ชั้น และชั้นใต้ดิน 5 ชั้น พื้นที่ทั้งหมด สามารถเชื่อมต่อไปยังเทอร์มินอล 1-3 ได้โดยจุดกึ่งกลางสุดของ อาคารจะอลังการด้วยน้ำตกยักษ์ (Rain Votex) สูงราว ๆ 40 เมตร จะมีน้ำไหลพรั่งพรูลงมาจากเพดาน สู่แอ่งน้ำขนาดใหญ่ด้านล่าง ได้เวลาอันสมควรนำท่านขึ้นเครื่องเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ

18.30 น.            ออกเดินทางจากสิงคโปร์  ด้วยเที่ยวบิน SQ978

20.00 น.            เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ ด้วยความประทับใจ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Genting Dream 2020”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Price:฿17,900.00