Genting Dream (TG)

6 วัน 5 คืน
Category:
 • Album12_Dream_Palace_Pool__SunDeck
 • Album13_Crystal_Life_Fitness_2_S
 • Album13_Zouk_Beach_Club_2
 • SUNDECK BAR
 • Album17_Dream_Executive_Suite_3
 • Album4_Accomodation_DreamManson_tab1_2_1
 • CHINESE BANQUETTE TABLES
 • Album10_Sportsplex_02
 • Album12_Warterslides_Park_1

Genting Dream ขอเชิญท่านสัมผัสความหรูหราอลังการในมิติใหม่แห่งการเดินทางท่องเที่ยวในฝันที่เสมือนล่องลอยอยู่บนสรวงสวรรค์ กับการล่องเรือสำราญขนาดใหญ่ พรั่งพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถตอบโจทย์ให้ทุกท่านอย่างครบครัน

Genting Dream จะเนรมิตให้วันพักผ่อนของท่านเป็นวันที่พิเศษสุดๆและจะสร้างความประหลาดใจความประทับใจให้ท่านและครอบครัวอย่างมิรู้ลืม

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เที่ยว 2 ประเทศ (สิงคโปร์-เวียดนาม) และพักห้องมีระเบียง เพื่อให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศที่สุดแสนจะพิเศษและเป็นส่วนตัว ด้วยราคาเริ่มต้นสุดพิเศษ เพียง 32,900.- บาท

DEPARTURE/RETURN LOCATION สนามบินสุวรรณภูมิ
DEPARTURE TIME โปรดถึงเค้าเตอร์สนามบินก่อน 2 ชม. การเดินทาง
อัตรานี้รวม
ห้องพักบนเรือสำราญ 5 คืน(ห้องพักแบบมีระเบียง)
ตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ – สิงคโปร์ –กรุงเทพ (ไปกลับ)สายการบินไทย
ค่าขนส่งกระเป๋าโดยสาร ซึ่งสายการบินมีบริการท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม
หากน้ำหนักหรือจำนวนของกระเป๋าเกินกว่าที่กำหนดท่านอาจต้องชำระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินที่เคาน์เตอร์
อาหารบนเรือสำราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ, ภาษีท่าเรือ
ทัวร์ที่สิงคโปร์ (รายละเอียดตามระบุในรายการ)
เจ้าหน้าที่บริษัทคอยอำนวยความสะดวก
ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทซึ่งเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุเกิน 75 ปีได้รับความคุ้มครอง 500,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ หัก ณ ที่จ่าย 3%
อัตรานี้ไม่รวม
ค่าทิปพนักงานบนเรือ ท่านละ SGD105 /ต่อท่าน *(SGD 21/ คืน)* เด็กตั้งแต่ 2 ขวบขึ้นไปคิดราคาเท่าผู้ใหญ่
ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ300บาท/ต่อท่าน รบกวนชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด
ค่าอาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ
ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ

การชำระเงิน
ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินมัดจำ หลังจากมีการสำรองที่แล้ว 3 วันทำการ และชำระส่วนที่เหลือก่อนเดินทาง 45 วันทำการ

ขั้นตอนการชำระเงินมัดจำ
1. ห้องแบบมีระเบียง ทางบริษัทฯขอเก็บมัดจำ 15,000บาท/ต่อท่าน

การยกเลิก
– หากมีการยกเลิกทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินทุกกรณี
– ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทาง ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ก่อนวันเดินทาง 45 วัน และจะมีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนชื่อครั้งละ 3,000 บาท/ชื่อ/ครั้ง หรือตามราคาที่สายการบิน และเรือเรียกเก็บค่าใช้จ่ายมาอีกครั้ง

หมายเหตุ:
1. กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางเข้าหรือออกประเทศ ทางบริษัทฯไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้ได้
2. เนื่องจากแพคเกจเป็นแพคเกจแบบเหมาจ่ายหากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก่อนการท่องเที่ยวหรือระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์และไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่ทางลูกค้า นำหนังสือเดินทางที่มีอายุน้อยกว่า 6 เดือนเดินทางและไม่ได้รับการอนุญาตให้ขึ้นเรือ จากกองตรวจหนังสือเดินทาง
5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายการและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเครื่องบิน, ค่าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีน้ำมัน และอื่นๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครั้ง

อัตราค่าบริการ

ช่วงวันเดินทาง 14-19 เมษายน 2562

แบบห้องพัก

ผู้ใหญ่ท่านล่ะ
(พัก 2 ท่านต่อห้อง)

ผู้ใหญ่คนที่
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

พักเดี่ยว
ห้องพักแบบมีระเบียง           32,900.-            27,500.-             21,900.-        44,900.-

1

Day 1 : กรุงเทพฯ – ประเทศสิงคโปร์ – เรือสำราญ GENTING DREAM

05.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นที่ 4 ประตูหมายเลข 2 สายการบินไทย เคาน์เตอร์ D เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน

08.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG403 (มีบริการอาหารร้อนและน้ำดื่มบนเครื่องบิน)

11.15 น. เดินทางถึงสนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำทุกท่านเดินทางสู่ท่าเรือมารีน่า เบย์ครูสเซนเตอร์ทำการเช็คอินขึ้นเรือGENTING DREAMทำการติดTags กระเป๋าและโหลดสัมภาระของทุกท่านขึ้นเรือสำราญ ทุกท่านจะผ่านจุดสแกนสัมภาระ จากนั้นลูกค้านำตั๋วเรือไปเช็กอินเพื่อรับ Cruise Card และผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ทุกท่านก็จะได้ขึ้นเรือสำราญ
*** ก่อนที่เรือสำราญจะทำการออกเดินทาง จะมีการซ้อมหนีภัยตามหลักสากล (Safety Drill) โดยขอให้ผู้โดยสารทุกท่านมารายงานตัวยังจุดรวมพลที่กำหนดไว้ (Assembly Station) โดยสังเกตจุดรวมพลของแต่ละท่านได้จาก Cruise Card ของท่าน***

17.00 น. เรือสำราญ GENTING DREAM ออกจากจากท่าเรือ มารีน่าเบย์ครูสเซนเตอร์
ประเทศสิงคโปร์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ อิสระพักผ่อนหรือเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับการคัดสรรไว้บนเรือสำราญ GENTING DREAM

ห้องอาหาร 3ห้อง ที่รวมในแพ็คเก็จ

 • ห้อง Dream Dining ชั้น7 ท้ายเรือ (อาหารจีน/ ตะวันตก)
 • ห้อง Dream Dining upper ชั้น8 ท้ายเรือ (อาหารจีน)
 • ห้อง The Lido Buffet ชั้น16 ท้ายเรือ (บุฟเฟ่ต์และมังสวิรัติ)

หมายเหตุ ทุกท่านสามารถเลือกซื้อแพคเกจเครื่องดื่มได้ ในระหว่างที่อยู่บนเรือสำราญตลอดการเดินทาง เพียงใช้ CRUISE CARDในการสั่งซื้อ รายละเอียดของแพคเกจสามารถขอได้จากเจ้าหน้าที่บนเรือสำราญ

2

Day 2 : น่านน้ำสากล

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยในห้องพักของท่าน หรือเลือกที่จะไปออก กำลังกายรับอรุณด้วยการจ๊อกกิ้งบนชั้นดาดฟ้า หรือหากต้องการฟิตร่างกายท่านควรเลือกใช้บริการของห้อง Fitness Centerส่วนท่านที่ชื่นชอบการ ช้อปปิ้ง ก็สามารถเพลิดเพลินไปกับการเลือกชม เลือกซื้อ สินค้าที่ระลึก สินค้าแบรนด์ต่าง ๆ ที่ร้านDuty Free ซึ่งราคาถูกมาก ๆบนเรือสำราญ GENTING DREAMสำหรับท่านที่ชอบการเสี่ยงดวงบนเรือสำราญมีห้อง Casino ที่ให้ท่านลองเสี่ยงโชค ทั้งนี้ยังสามารถเข้าคลาสต่างๆ ที่เรือ จัดกิจกรรมไว้ให้กับลูกค้า เช่น การสอนเต้นรำ การสอนแกะสลัก การทำอาหาร การสอนพับผ้าขนหนูรูปสัตว์ต่าง ๆ การสอนนวดแบบผ่อนคลาย และอื่น ๆ อีกมากมาย ที่ทางเรือสำราญจัดไว้ตอบสนองความต้องการของท่านได้เป็นอย่างดี*ท่านสามารถเช็คกิจกรรมต่างๆ ได้จากเอกสาร Dream Daily ที่มีให้ในห้องพักของแต่ละวัน

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ

บ่าย อิสระให้ท่านได้เลือกใช้บริการ หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ หรือร่วมเล่นเกมบนเรือสำราญ GENTING DREAM ตามอัธยาศัย อาทิ Zouk Beach Club,Tributes,Genting Pool and Sun Deck,Sports Pex,Rock Climbing,Roped Course and Zip line หรือจะสนุกไปกับห้องKaraoke

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ
หลังอาหารค่ำ ชมการแสดงที่ Zodiac Theatre ก่อนกลับไปพักผ่อน ณ ห้องพักส่วนตัวของท่าน

3

Day 3 : ญาจาง(นาตรัง), ประเทศเวียดนาม (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ
เรือสำราญ GENTING DREAMเข้าสู่เมืองญาจาง (ประเทศเวียดนาม)
*** อิสระให้ท่านเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งท่านสามารถซื้อทัวร์ลงท่องเที่ยวที่ได้ จากเคาน์เตอร์ทัวร์บนเรือ**ทัวร์เสริม ONE DAY TOUR ราคาเริ่มต้น 135 SGD/PAX**
เมืองญาจาง ประเทศเวียดนาม เป็นเมืองท่องเที่ยวทางทะเล อยู่ในจังหวัดคั้ญฮหว่า ประเทศเวียดนาม มีชายหาดและทะเลที่เหมาะแก่การดำน้ำ ชื่อญาจาง คนมักอ่านเป็น นาตรัง หรือ หน่าตรัง เพราะเข้าใจว่าตัวเขียนเป็นภาษาอังกฤษ แต่ที่จริงเป็นภาษาเวียดนาม ท่านสามารถเลือกชื้อทัวร์เสริม เช่น นำท่านชมวัดโพนากา (Po Nagar Cham Towers) เป็นวัดโบราณที่ได้รับอิทธิพลมาจากอาณาจักรจามปา สร้างด้วยอิฐแดงโดดเด่นตามศิลปะจามปาที่หาชมได้ยาก ภายในเป็นที่สักการะบวงสรวงเทพธิดาผู้สร้างดินไม้ข้าวแก่ชาวโลก รูปลักษณะเหมือนอุมาเทวีพระมเหสีของพระวิษณุแห่งสาศนาฮินดู แต่ชาวเวียดนามแต่งองค์ด้วยจีวรของพระพุทธศาสนา

*** สำหรับท่านที่ไม่ลงจากเรือ***
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ

บ่าย ท่านสามารถเลือกเที่ยวเมืองญาจางต่อได้ หรือท่านใดที่เหนื่อยล้ากับการเที่ยวช่วงเช้าก็สามารถกลับมาพักผ่อนบนเรือสำราญได้ หรือ เลือกใช้บริการและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ทางเรือได้จัดไว้เพื่อท่าน นอกจากนี้ท่านสามารถเลือกใช้บริการของห้อง Spa & Fitness Center
*** ท่านจะต้องกลับขึ้นเรือก่อนเวลาเรือออกจากท่าประมาณ 1.30 ชั่วโมง ***

19.00 น. เรือสำราญ GENTING DREAMออกจากท่าเรือญาจาง ประเทศเวียดนาม
เพื่อมุ่งหน้าสู่ท่าเรือนครโฮจิมินห์, ประเทศเวียดนาม

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ หลังอาหารค่ำ ชมการแสดงที่ Zodiac Theatreก่อนกลับไปพักผ่อน ณ ห้องพักส่วนตัว

4

Day 4 : โฮจิมินห์, ประเทศเวียดนาม (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ
เรือสำราญ GENTING DREAMจอดทอดสมอที่เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม
*** อิสระให้ท่านเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งท่านสามารถซื้อทัวร์ลงท่องเที่ยวที่ได้ จากเคาน์เตอร์ทัวร์บนเรือ****ทัวร์เสริม ONE DAY TOUR ราคาเริ่มต้น 90 SGD/PAX**
นครโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh City) หรือที่คนท้องถิ่นเรียกกันว่า “ไซง่อน” (Saigon) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศเวียดนาม มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน ครั้งหนึ่งเคยเป็นอาณานิคมของประเทศฝรั่งเศส มีการขยายวัฒนธรรมเข้ามาสู่โฮจิมินห์ในช่วงนั้น ตึกและอาคารสำคัญต่าง ๆ ถูกสร้างขึ้นในสไตล์โคโลเนียล ทำให้เมืองทั้งเมืองมีบรรยากาศคล้ายกับยุโรป.

*** สำหรับท่านที่ไม่ลงจากเรือ***
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ

 

บ่าย ท่านสามารถเลือกเที่ยวเมืองโฮจิมินห์ต่อได้ หรือท่านใดที่เหนื่อยล้ากับการเที่ยวช่วงเช้าก็สามารถกลับมาพักผ่อนบนเรือสำราญได้ หรือ เลือกใช้บริการและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ทางเรือได้จัดไว้เพื่อท่าน นอกจากนี้ท่านสามารถเลือกใช้บริการของห้อง Spa & Fitness Center
*** ท่านจะต้องกลับขึ้นเรือก่อนเวลาเรือออกจากท่าประมาณ 1.30 ชั่วโมง ***

19.00น. เรือสำราญ GENTING DREAMออกจากท่าเรือนครโฮจิมินห์,ประเทศเวียดนาม เพื่อมุ่งหน้าสู่ท่าเรือสิงคโปร์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ หลังอาหารค่ำ ชมการแสดงที่ Zodiac Theatreก่อนกลับไปพักผ่อน ณ ห้องพักส่วนตัว

5

Day 5 : น่านน้ำสากล

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

12.00 น. เรือสำราญ GENTING DREAMเข้าเทียบท่าสิงคโปร์ (ตามเวลาท้องถิ่นประเทศสิงคโปร์ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)หลังผ่านพิธีการตรวจหนังสือดินทางและศุลกากรแล้ว จากนั้นท่านรับกระเป๋าและสัมภาระการเดินทางตามแถบสีที่ท่านได้ติดไว้กับกระเป๋าที่ทางเรือให้มา จากนั้นนำท่านเดินทางนั่งรถเข้าสู่ตัวเมืองสิงคโปร์ ผ่านชมเมืองสิงคโปร์ ที่มีการจัดการผังเมืองได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาด ซึ่งล้อมรอบด้วยทำเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง ชมถนนอลิซาเบธวอร์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำสิงคโปร์ นำท่านถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน(Merlion) หรือ สิงโตทะเล สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปั้นครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมารินา (Marina Bay) มีทัศนียภาพที่สวยงาม บันทึกภาพโรงละครริมน้ำ เอสพลานาด (Esplanade) อาคารที่มีลักษณะคล้ายทุเรียนขนาดยักษ์ โดยมีฉากหลังเป็นสิงคโปร์ฟลายเออร์ (Singapore Flyer)ชิงช้าสวรรค์ขนาดยักษ์ที่สูงที่สุดในโลก มีความสูงเท่ากับตึก 42 ชั้น หรือ 165 เมตรชมทิวทัศน์ริมอ่าวที่ มารินาเบย์แซนด์(Marina Bay Sand)คาสิโนสุดหรูใจกลางเมือง สิงคโปร์ เป็นอาคารในสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ที่โดดเด่นที่สุดของสิงคโปร์ ประกอบด้วย อาคาร 3 หลังและสวนลอยฟ้า ซึ่งมีรูปร่างคล้ายเซิร์ฟบอร์ด (surf board) โดยมีนัยด้าน ฮวงจุ้ยในการที่จะพาสิงคโปร์ผ่านคลื่นลมทางเศรษฐกิจไปได้ด้วยดี หรือเลือก อิสระช้อปปิ้ง ณ ย่านการค้าชื่อดังของสิงคโปร์ย่าน ถนนออร์ชาร์ด ที่เต็มไปด้วยสีสันของสินค้าหรูหราหลากแบรนด์จาก ทั่วโลกที่สลับกันมาลดราคาในห้างสรรพสินค้านับสิบ ๆ แห่ง อาทิ ION, Takashimaya, Tang Plaza, Paragon, 313@Somerset
***เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้ง อิสระอาหารกลางวันและค่ำตามอัธยาศัย**
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

17.00 น. พร้อมที่จุดนัดหมาย นำท่านเดินทางสู่ สนามบินซางฮี ประเทศสิงคโปร์
เพื่อเตรียมตัวเดินทางและผ่านขั้นตอนการเช็คอิน

20.50 น. เดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานครโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG410

22.10 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Genting Dream (TG)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Price:฿32,900.00