Genting Dream

3 วัน 2 คืน
Category:
 • Album12_Dream_Palace_Pool__SunDeck
 • Album13_Crystal_Life_Fitness_2_S
 • Album13_Zouk_Beach_Club_2
 • SUNDECK BAR
 • Album17_Dream_Executive_Suite_3
 • Album4_Accomodation_DreamManson_tab1_2_1
 • CHINESE BANQUETTE TABLES
 • Album10_Sportsplex_02
 • Album12_Warterslides_Park_1

Genting Dream ขอเชิญท่านสัมผัสความหรูหราอลังการในมิติใหม่แห่งการเดินทางท่องเที่ยวในฝันที่เสมือนล่องลอยอยู่บนสรวงสวรรค์ กับการล่องเรือสำราญขนาดใหญ่ พรั่งพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถตอบโจทย์ให้ทุกท่านอย่างครบครัน

Genting Dream จะเนรมิตให้วันพักผ่อนของท่านเป็นวันที่พิเศษสุดๆและจะสร้างความประหลาดใจความประทับใจให้ท่านและครอบครัวอย่างมิรู้ลืม ด้วยราคาเริ่มต้นสุดพิเศษ เพียง 6,500.- บาท

DEPARTURE/RETURN LOCATION San Francisco International Airport
DEPARTURE TIME Please arrive at least 2 hours before the flight.
อัตรานี้รวม
ห้องพักบนเรือสำราญ 2 คืน
(ตามประเภทห้องที่เลือกจอง)
อาหารบนเรือสำราญ
(ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ)
กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ ภาษีท่าเรือ
อัตรานี้ไม่รวม
ค่าทิปพนักงานบนเรือ ท่านละ SGD 42 /ต่อท่าน (SGD 21/ คืน)
รถรับส่ง สนามบิน – ท่าเรือ – สนามบิน
ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด
ค่าอาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์
ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ

เงื่อนไขการจอง
1.ชำระเต็มจำนวนทันที หลังจากได้รับการยืนยันห้องพัก
2.ยกเลิกหลังการยืนยันและชำระเงินแล้ว เก็บค่าใช้จ่ายเต็ม 100% ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
3.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจองและจำนวนห้องว่างบนเรือ

การชำระเงิน

ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินมัดจำ  หลังจากมีการสำรองที่แล้ว 3 วันทำการ และชำระส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 45 วันทำการ

ขั้นตอนการชำระเงินมัดจำ

 1. ห้องแบบมีระเบียง ทางบริษัทฯขอเก็บมัดจำ 15,000 บาท / ต่อท่าน

การยกเลิก

 • หากมีการยกเลิกทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินทุกกรณี
 • ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทาง ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ก่อนวันเดินทาง 45 วัน และจะมีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนชื่อครั้งละ 3,000 บาท/ชื่อ/ครั้ง หรือตามราคาที่สายการบิน และเรือเรียกเก็บค่าใช้จ่ายมาอีกครั้ง

หมายเหตุ:

 1. กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางเข้าหรือออกประเทศ ทางบริษัทฯไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้ได้
 2. เนื่องจากแพคเกจเป็นแพคเกจแบบเหมาจ่ายหากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก่อนการท่องเที่ยวหรือระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์และไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่ทางลูกค้า นำหนังสือเดินทางที่มีอายุน้อยกว่า 6 เดือนมาเดินทาง และไม่ได้รับการอนุญาตให้ขึ้นเรือ จากทางกองตรวจหนังสือเดินทาง ณ ท่าเรือแหลมฉบัง
 5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายการและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล , ราคาตั๋วโดยสารเครื่องบินค่าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีน้ำมัน และอื่นๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครั้ง

 

 

1

Day 1: ท่าเรือ Marina Cruise Center สิงคโปร์

17.00 น. ทำการเช็คอินขึ้นเรือ GENTING DREAM นำกระเป๋าและโหลดสัมภาระของทุกท่านขึ้นเรือสำราญ ทุกท่านจะผ่านจุดสแกนสัมภาระ จากนั้นลูกค้านำตั๋วเรือไปเช็ดอินเพื่อรับ Cruise Card และผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นทุกท่านก็จะได้ขึ้นเรือสำราญ

 • ** ก่อนที่เรือสำราญจะทำการอออกเดินทาง จะมีการซ้อมหนีภัย ตามหลักสากล (Safety Drill) โดยขอให้ผู้โดยสาร ทุกท่านมารายงานตัวยังจุดรวมพลที่กำหนดไว้ Assembly Station) โดยสังเกตจุดรวมพลของแต่ละท่านได้จาก Cruise Card ของท่าน***

21.00 น. อิสระพักผ่อนหรือเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับการคัดสรรไว้บนเรือสำราญ GENTING DREAM ท่านสามารถเช็คกิจกรรมบนเรือในแต่ละวันได้ที่เอกสาร (Dream Daily) ที่ทางเรือเตรียมไว้ให้ในห้องพักของท่านในแต่ละวัน ชมการแสดงโชว์ทีห้องโชว์หลักชัน 7 ซึงจะโชว์สองรอบ ด้วยกัน คือ 20.00 น. และ 22.00 น. 

2

Day 2 : ท่าเรือพอร์ทคลัง (ประเทศมาเลเซีย)

เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของเรือ ตามแพคเกจของเรือ กิจกรรมต่างๆของเรือ ตามอัธยาศัย (กิจกรรมตามที่ระบุในเอกสาร Dream Daily)

หมายเหตุ ทุกท่านสามารถเลือกซื้อแพคเกจเครื่องดื่มได้ ในระหว่างที่อยู่บนเรือสำราญตลอดการเดินทาง เพียงใช้ CRUISE CARD ในการสั่งซื้อ รายละเอียดของแพคเกจสามารถขอได้จากเจ้าหน้าที่บนเรือสำราญ

12.00 น. เรือจอดเทียบท่าที่ท่าเรือพอร์ตคลังประเทศมาเลเซีย
** อิสระให้ท่านเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง จากเคาน์เตอร์ Shore excursion บนเรือ** (สิ่งสำคัญยิ่งสำหรับท่านที่จะซื้อทัวร์เพื่อท่องเที่ยว ควรซื้อทัวร์กับทางเรือเท่านั้น เพื่อความปลอดภัย และหมดปัญหามาไม่ทันเรือ) สำหรับท่านที่ทำการจองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ พนักงานจะแจ้งเวลาออกจากเรือและสถานที่นัดพบนเรือ ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเองสามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง ณ บริเวณท่าเรือ พอร์ตคลังจะมีบริการ แท็กซี่ จากท่าเรือเข้าไปในตัวเมืองอีกด้วย ท่านใดที่ไม่ลงจากเรือสามารถสนุกกับกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือเตรียมไว้ให้ตลอดทั้งวันโดยสามารถดูได้จาก ตารางกิจกรรมที่ท่านจะได้รับในแต่ละวันที่ห้องพักของท่าน สำหรับท่านที่อยู่บนเรือ ท่านสามารถร่วมกิจกรรมและรับประทานอาหารได้ตามปกติ

21.00 น. อิสระพักผ่อนหรือเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับการคัดสรรไว้บนเรือสำราญ GENTING DREAM ท่านสามารถเช็คกิจกรรมบนเรือในแต่ละวันได้ที่เอกสาร (Dream Daily) ที่ทางเรือเตรียมไว้ให้ในห้องพักของท่านในแต่ละวัน ชมการแสดงโชว์ทีห้องโชว์หลักชั้น 7 ซึงจะโชว์สองรอบรอบแรกเวลา 20.00 น.และรอบที่สองเวลา 22.00 น.

23.00 น. เรือล่องออกจากท่าเรือพอร์ตคลังประเทศมาเลเซีย เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศสิงคโปร์ พักผ่อนตามอัธยาศัย

3

Day 3 : ญาจาง(นาตรัง), ประเทศเวียดนาม  (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ
เรือสำราญ GENTING DREAMเข้าสู่เมืองญาจาง (ประเทศเวียดนาม)
*** อิสระให้ท่านเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งท่านสามารถซื้อทัวร์ลงท่องเที่ยวที่ได้ จากเคาน์เตอร์ทัวร์บนเรือ**ทัวร์เสริม ONE DAY TOUR ราคาเริ่มต้น 135 SGD/PAX**
เมืองญาจาง ประเทศเวียดนาม เป็นเมืองท่องเที่ยวทางทะเล อยู่ในจังหวัดคั้ญฮหว่า ประเทศเวียดนาม มีชายหาดและทะเลที่เหมาะแก่การดำน้ำ ชื่อญาจาง คนมักอ่านเป็น นาตรัง หรือ หน่าตรัง เพราะเข้าใจว่าตัวเขียนเป็นภาษาอังกฤษ แต่ที่จริงเป็นภาษาเวียดนาม ท่านสามารถเลือกชื้อทัวร์เสริม เช่น นำท่านชมวัดโพนากา (Po Nagar Cham Towers) เป็นวัดโบราณที่ได้รับอิทธิพลมาจากอาณาจักรจามปา สร้างด้วยอิฐแดงโดดเด่นตามศิลปะจามปาที่หาชมได้ยาก ภายในเป็นที่สักการะบวงสรวงเทพธิดาผู้สร้างดินไม้ข้าวแก่ชาวโลก รูปลักษณะเหมือนอุมาเทวีพระมเหสีของพระวิษณุแห่งสาศนาฮินดู แต่ชาวเวียดนามแต่งองค์ด้วยจีวรของพระพุทธศาสนา
*** สำหรับท่านที่ไม่ลงจากเรือ***

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ

บ่าย ท่านสามารถเลือกเที่ยวเมืองญาจางต่อได้ หรือท่านใดที่เหนื่อยล้ากับการเที่ยวช่วงเช้าก็สามารถกลับมาพักผ่อนบนเรือสำราญได้ หรือ เลือกใช้บริการและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ทางเรือได้จัดไว้เพื่อท่าน นอกจากนี้ท่านสามารถเลือกใช้บริการของห้อง Spa & Fitness Center
*** ท่านจะต้องกลับขึ้นเรือก่อนเวลาเรือออกจากท่าประมาณ 1.30 ชั่วโมง ***

19.00 น. เรือสำราญ GENTING DREAMออกจากท่าเรือญาจาง ประเทศเวียดนาม
เพื่อมุ่งหน้าสู่ท่าเรือนครโฮจิมินห์,ประเทศเวียดนาม

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ หลังอาหารค่ำ ชมการแสดงที่Zodiac Theatreก่อนกลับไปพักผ่อน ณ ห้องพักส่วนตัว

4

Day 4 : โฮจิมินห์, ประเทศเวียดนาม (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ
เรือสำราญ GENTING DREAMจอดทอดสมอที่เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม
*** อิสระให้ท่านเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งท่านสามารถซื้อทัวร์ลงท่องเที่ยวที่ได้ จากเคาน์เตอร์ทัวร์บนเรือ****ทัวร์เสริม ONE DAY TOUR ราคาเริ่มต้น 90 SGD/PAX**
นครโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh City) หรือที่คนท้องถิ่นเรียกกันว่า “ไซง่อน” (Saigon) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศเวียดนาม มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน ครั้งหนึ่งเคยเป็นอาณานิคมของประเทศฝรั่งเศส มีการขยายวัฒนธรรมเข้ามาสู่โฮจิมินห์ในช่วงนั้น ตึกและอาคารสำคัญต่าง ๆ ถูกสร้างขึ้นในสไตล์โคโลเนียล ทำให้เมืองทั้งเมืองมีบรรยากาศคล้ายกับยุโรป.
*** สำหรับท่านที่ไม่ลงจากเรือ***

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ

บ่าย ท่านสามารถเลือกเที่ยวเมืองโฮจิมินห์ต่อได้ หรือท่านใดที่เหนื่อยล้ากับการเที่ยวช่วงเช้าก็สามารถกลับมาพักผ่อนบนเรือสำราญได้ หรือ เลือกใช้บริการและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ทางเรือได้จัดไว้เพื่อท่าน นอกจากนี้ท่านสามารถเลือกใช้บริการของห้อง Spa & Fitness Center
*** ท่านจะต้องกลับขึ้นเรือก่อนเวลาเรือออกจากท่าประมาณ 1.30 ชั่วโมง ***

19.00 น. เรือสำราญ GENTING DREAMออกจากท่าเรือนครโฮจิมินห์,ประเทศเวียดนาม เพื่อมุ่งหน้าสู่ท่าเรือสิงคโปร์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ
หลังอาหารค่ำ ชมการแสดงที่Zodiac Theatreก่อนกลับไปพักผ่อน ณ ห้องพักส่วนตัว

5

Day 5 : น่านน้ำสากล

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ
อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยในห้องพักของท่าน หรือเลือกที่จะไปออก กำลังกายรับอรุณด้วยการจ๊อกกิ้งบนชั้นดาดฟ้า หรือหากต้องการฟิตร่างกายท่านควรเลือกใช้บริการของห้อง Fitness Centerส่วนท่านที่ชื่นชอบการช้อปปิ้ง ก็สามารถเพลิดเพลินไปกับการเลือกชม เลือกซื้อ สินค้าที่ระลึก สินค้าแบรนด์ต่าง ๆ ที่ร้านDuty Free ซึ่งราคาถูกมาก ๆบนเรือสำราญ GENTING DREAMสำหรับท่านที่ชอบการเสี่ยงดวงบน
เรือสำราญมีห้อง Casinoทั้งนี้ยังสามารถเข้าคลาสต่างๆ ที่เรือ จัดกิจกรรมไว้ให้กับลูกค้า เช่น การสอนเต้นรำ การสอนแกะสลัก การทำอาหาร การสอนพับผ้าขนหนูรูปสัตว์ต่าง ๆ การสอนนวดแบบผ่อนคลาย และอื่น ๆ อีกมากมาย ที่ทางเรือสำราญจัดไว้ตอบสนองความต้องการของท่านได้เป็นอย่างดี

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ

บ่าย อิสระให้ท่านได้เลือกใช้บริการ หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ หรือร่วมเล่นเกมบนเรือสำราญ GENTING DREAM ตามอัธยาศัย อาทิ Zouk Beach Club, Tributes, Genting Pool and Sun Deck, Sports Pex, Rock Climbing, Roped Course and Zip line หรือจะสนุกไปกับห้องKaraoke

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ
หลังอาหารค่ำ ชมการแสดงที่ Zodiac Theatreก่อนกลับไปพักผ่อน ณ ห้องพักส่วนตัวของท่าน

หมายเหตุ
ในเย็นวันนี้ ท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซึ่งเป็นตัวกำหนดลำดับการนำกระเป๋าลงจากเรือ ท่านจะต้องจัดกระเป๋าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง โดยแยกข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพราะเจ้าหน้าที่ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนทำการชำระในวันรุ่งขึ้น

6

Day 6 : สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

12.00 น. เรือสำราญ GENTING DREAMเข้าเทียบท่าสิงคโปร์ (ตามเวลาท้องถิ่นประเทศสิงคโปร์ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)หลังผ่านพิธีการตรวจหนังสือดินทางและศุลกากรแล้ว จากนั้นท่านรับกระเป๋าและสัมภาระการเดินทางตามแถบสีที่ท่านได้ติดไว้กับกระเป๋าที่ทางเรือให้มา จากนั้นนำท่านเดินทางนั่งรถเข้าสู่ตัวเมืองสิงคโปร์ ผ่านชมเมืองสิงคโปร์ ที่มีการจัดการผังเมืองได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาด ซึ่งล้อมรอบด้วยทำเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง ชมถนนอลิซาเบธวอร์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่นํ้าสิงคโปร์ นำท่านถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน(Merlion) หรือ สิงโตทะเล สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปั้นครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมารินา (Marina Bay) มีทัศนียภาพที่สวยงาม บันทึกภาพโรงละครริมนํ้า เอสพลานาด (Esplanade) อาคารที่มีลักษณะคล้ายทุเรียนขนาดยักษ์ โดยมีฉากหลังเป็นสิงคโปร์ฟลายเออร์ (Singapore Flyer)ชิงช้าสวรรค์ขนาดยักษ์ที่สูงที่สุดในโลก มีความสูงเท่ากับตึก 42 ชั้น หรือ 165 เมตรชมทิวทัศน์ริมอ่าวที่ มารินาเบย์แซนด์(Marina Bay Sand)คาสิโนสุดหรูใจกลางเมือง สิงคโปร์ เป็นอาคารในสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ที่โดดเด่นที่สุดของสิงคโปร์ ประกอบด้วย อาคาร 3 หลังและสวนลอยฟ้า ซึ่งมีรูปร่างคล้ายเซิร์ฟบอร์ด (surf board) โดยมีนัยด้าน ฮวงจุ้ยในการที่จะพาสิงคโปร์ผ่านคลื่นลมทางเศรษฐกิจไปได้ด้วยดี หรือเลือก อิสระช้อปปิ้ง ณ ย่านการค้าชื่อดังของสิงคโปร์ย่าน ถนนออร์ชาร์ด ที่เต็มไปด้วยสีสันของสินค้าหรูหราหลากแบรนด์จาก ทั่วโลกที่สลับกันมา ลดราคาในห้างสรรพสินค้านับสิบ ๆ แห่ง อาทิ ION, Takashimaya, Tang Plaza, Paragon, 313@Somerset
***เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้ง อิสระอาหารกลางวันและคํ่าตามอัธยาศัย**
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

16.30 น. พร้อมที่จุดนัดหมาย นำท่านเดินทางสู่ สนามบินซางฮี ประเทศสิงคโปร์
เพื่อเตรียมตัวเดินทางและผ่านขั้นตอนการเช็คอิน

20.30 น. เดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานครโดยสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL105

21.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Genting Dream”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Price:฿6,500.00