HIGHLIGHT KYUSHU

6 วัน 4 คืน
Category:
  • HIGHLIGHT-KYUSHU-02
  • HIGHLIGHT-KYUSHU-03
  • HIGHLIGHT-KYUSHU-04
  • HIGHLIGHT-KYUSHU-05
DEPARTURE/RETURN LOCATION สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูที่ 2 เคาน์เตอร์ C
DEPARTURE TIME โปรดถึงเค้าเตอร์สนามบินก่อน 2 ชม. การเดินทาง
อัตรานี้รวม
ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
ค่าน้ำหนักสัมภาระที่มาพร้อมกับตั๋วเครื่องบิน
-สายการบินไทย ได้น้ำหนักสัมภาระ 30 กิโลกรัม/ท่าน
ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า กรณีห้องพักสำหรับ 3 ท่าน บางโรงแรมจัดห้องพักที่มี 3 เตียงเดี่ยวและบางโรงแรมจะใช้เป็นห้องพักคู่แล้วเสริมเตียง ในกรณีที่ทางโรงแรมไม่สามารถจัดห้องพักสำหรับ 3 ท่านให้ได้ จำเป็นต้องจัดห้องพักให้ท่านเป็นแบบห้องทวิน+ห้องซิงเกิล
-ห้องทวิน ห้องพักสำหรับ 2 ท่าน มีเตียงเดี่ยว 2 เตียง
-ห้องดับเบิ้ล ห้องพักสำหรับ 2 ท่าน มีเตียงขนาดควีนไซส์ 1 เตียง
-ห้องทริปเปิ้ล ห้องพักสำหรับ 3 ท่าน มีเตียงเดี่ยว 2 เตียง และเตียงเสริมอีก 1 เตียง
-ห้องซิงเกิล ห้องพักสำหรับ 1 ท่าน มีเตียงเดี่ยว 1 เตียง
ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไว้ในรายการ
ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินสูงสุดท่านละไม่เกิน 1,000,000.- บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน (ประกันไม่ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพระหว่างการเดินทาง)
*** เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึ้นไป จะได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุเพียงครึ่งเดียว ***
ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2562 และท่านต้องชำระเพิ่มเติม ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากที่ท่านได้ทำการจองทัวร์แล้ว
อัตรานี้ไม่รวม
ค่าทำหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ำมันหรืออื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
ค่าประกันอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการทัวร์และผู้เดินทางต้องการทำเพิ่มเติม อาทิ ภัยธรรมชาติรุนแรง, ทรัพย์สินหรือเที่ยวบินล่าช้าหรือทรัพย์สินสูญหาย เป็นต้น
ค่าน้ำดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่ได้บริการน้ำดื่มระหว่างทัวร์)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าทิปไกด์และคนขับรถ

 

อัตราค่าบริการ

ราคารวมตั๋วเครื่องบิน

ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

ราคาท่านละ

51,900.-

25,900.-

เด็ก (เสริมเตียง) พักกับผู้ใหญ่

46,900.-

23,900.-

เด็ก (ไม่เสริมเตียง) พักกับผู้ใหญ่

38,900.-

19,900.-

สำหรับท่านที่ต้องการพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ

9,900.-

9,900.-

หมายเหตุ

1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้เดินทางจำนวน 25 ท่านขึ้นไป หากผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา
2. การผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละประเทศ หากไม่ได้รับการอนุญาติให้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศนั้นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ
3. หากผู้เดินทางมีการใช้ตั๋วเดินทางภายในประเทศจากจังหวัดที่พักมายังสนามบินสุวรรณภูมิ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนซื้อตั๋วเดินทางภายในประเทศ เพื่อเช็คสถานะของทัวร์ว่าออกเดินทางได้หรือไม่ และตรวจเช็คน้ำหนักสัมภาระของสายการบินภายในประเทศที่ท่านใช้ เนื่องจากการกำหนดน้ำหนักสัมภาระของสายการบินภายในประเทศจะน้อยกว่าสายการบินระหว่างประเทศ ขึ้นอยู่กับการกำหนดของแต่ละสายการบิน ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
4. หากผู้เดินทางปฏิเสธการรับบริการจากทางบริษัทขณะเดินทาง อาทิเช่นร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยวหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงินค่าบริการในส่วนนั้นให้

เงื่อนไขการชำระเงิน
1. กรุณาชำระมัดจำท่านละ 20,000 บาท
2. กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 35 วันทำการ
3. กรณีทำการจองทัวร์ก่อนวันเดินทาง 35 วันทำการหรือน้อยกว่า กรุณาชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน
4. กรณีจองทัวร์แบบเหมากรุ๊ป ไม่สามารถใช้เงื่อนไขการชำระเงินแบบการจองทัวร์แบบปรกติได้

การยกเลิก
1. กรุณาแจ้งยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
2. กรณียกเลิกก่อนวันออกเดินทาง 35 วันทำการหรือน้อยกว่า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ทั้งหมด
3. กรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางในช่วงวันหยุดเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่, เทศกาลสงกรานต์
หรือวันหยุดยาวตามที่รัฐบาลกำหนดในแต่ละปี และรวมถึงเที่ยวบินพิเศษ(เช่าเหมาลำ) จะไม่มี
การคืนเงินมัดจำและค่าทัวร์ทุกกรณี
4. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นราคาแบบโปรโมชั่น เมื่อชำระค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทาง ขอยกเลิก หรือขอคืนเงินได้ในทุกกรณี

หมายเหตุ
1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการบินฯลฯ โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเที่ยวบิน ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน นอกจากนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน
2. ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ได้ก็ต่อเมื่อทางสายการบินและโรงแรมที่พักได้ทำการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แล้วเท่านั้น
3. ในกรณีเกิดภัยธรรมชาติในต่างประเทศระหว่างการเดินทาง หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นและมีเหตุทำให้การเดินทางไม่สามารถเป็นไปตามกำหนดการได้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินจนกว่าจะได้รับการยืนยันว่าจะมีการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจากสายการบิน และไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากรายการทัวร์ อาทิเช่นค่าโรงแรม ค่ารถรับส่งไปสนามบิน ค่าอาหาร ฯลฯ
4. หลังจากที่ท่านได้ทำการจองทัวร์และชำระค่ามัดจำเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ที่ทางบริษัทได้ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ทุกประการ

 

27 ธ.ค. 62          สนามบินสุวรรณภูมิ

 22.30 .     พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูที่ 2 เคาน์เตอร์ C เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน โดยสายการบินไทย

28 ธ.ค. 62         ฟุคุโอกะ >> ศาลเจ้าดาไซฟุ >> นางาซากิ >> สวนโกลฟเวอร์ >> น่า ทาวน์ >> นั่งรถโค้ชสู่ยอดเขาอินาสะ

 01.00 .       ออกเดินทางสู่สนามบินฟุคุโอกะ เกาะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 648

08.10 .       เดินทางถึงสนามบินฟุคุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและขั้นตอนศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟุคุโอกะ เมืองใหญ่อันดับ 8 ของญี่ปุ่น เคยได้รับการโหวตให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่งมาแล้ว นั่นเป็นเพราะเมืองฟุคุโอกะเป็นเมืองใหญ่ที่มีบรรยากาศแบบสบายๆ ไม่เร่งรีบเหมือนโตเกียวหรือโอซาก้า ถนนหนทางกว้างขวาง มีแม่น้ำไหลผ่านตัวเมืองหลายสาย มีแผงขายอาหารริมถนนหรือที่เรียกกันว่ายาไต ซึ่งดูเหมือนจะเป็นเอกลักษณ์ของเมืองฟุคุโอกะไปแล้ว นำท่านนมัสการ ศาลเจ้าดาไซฟุ ในบรรดาศาลเจ้านับร้อยแห่งในญี่ปุ่น ศาลเจ้าดาไซฟุนับเป็นหนึ่งในศาลเจ้าที่สำคัญที่สุด เพราะศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่สถิตของเทพเจ้าแห่งความรู้ ซึ่งมีประวัติความเป็นมายาวนานนับพันปี ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนอย่างไม่ขาดสาย จนถูกจัดให้เป็น 1 ใน 10 ศาลเจ้าในญี่ปุ่นที่ไม่ควรพลาด อาคารศาลเจ้าที่เห็นในปัจจุบันเป็นของที่สร้างใหม่เมื่อปีค.ศ.1591 ตรงทางเข้าศาลเจ้ามีรูปปั้นวัวเทพเจ้านอนอยู่ในสภาพที่เงาวับโดยชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อกันว่าหากได้ลูบไล้บริเวณหัวและเขาของวัวจะทำให้หายจากอาการเจ็บป่วย จะมีแต่โชคดีเข้ามาและประสบความสำเร็จในเรื่องของการเรียน

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ เมืองนางาซากิ เมืองเก่าแก่อันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เมื่อครั้งอดีตเมืองนี้ถือเป็นเมืองท่าที่มีการติดต่อค้าขายและแลกเปลี่ยนอารยะธรรมต่างๆ กับโลกตะวันตก นำท่านชมสถานที่ท่องเที่ยวอันเลื่องชื่อของเมืองที่ สวนโกลฟเวอร์ สร้างโดยคหบดีชาวอังกฤษที่เข้ามาค้าขายและซื้อที่บริเวณภูเขาริมอ่าวของเมืองนางาซากิ บรรยากาศและสภาพแวดล้อมจะเป็นแบบตะวันตก มีการจัดแสดงเรื่องราวประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับบ้านและบุคคลต่างๆ รวมถึงสวนดอกไม้ที่ผลัดเปลี่ยนไปตามแต่ละฤดูกาลอย่างสวยงาม  รวมถึงประวัติของมาดามบัตเตอร์ฟลายที่เฝ้าคอยการกลับมาของคนรักอย่างซื่อสัตย์ จนมีผู้นำมาสร้างเป็นบทละครชื่อดังเรื่องมาดามบัตเตอร์ฟลาย จากนั้นนำท่านสู่ย่าน ไชน่าทาวน์ หรือที่รู้จักกันในชื่อ”ไชน่าทาวน์ชินชิ” เป็นไชน่าทาวน์ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น โดยถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 17 ในปัจจุบันไชน่าทาวน์เมืองนางาซากินี้ โด่งดังมากในเรื่องร้านอาหารที่อร่อย โดยเฉพาะอาหารชื่อดังอย่าง จัมปง (Champon) ลักษณะคล้ายก๋วยเตี๋ยวราดหน้า ส่วนผสมมีทั้งกุ้ง ปลาหมึก หมู ลูกชิ้นปลา ถั่วงอก กะหล่ำปลี คลุกเคล้าอยู่ในน้ำซุป ถ้าชอบแบบแห้งต้องสั่ง ซาระอุด้ง (sara-udon) ซึ่งจะราดส่วนผสมดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นลงบนเส้นอุด้ง เส้นราเม็ง หรือเส้นหมี่กรอบ

ค่ำ                อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

จากนั้น นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชขึ้นสู่จุดชมวิวบนยอดเขาอินาสะ สถานที่ชมวิวกลางคืนที่ติดอันดับหนึ่งในสามวิวยามค่ำคืนที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น บนยอดเขาอินาสะ ท่านสามารถชมวิวแสงไฟยามค่ำคืนที่สะท้อนกับผิวน้ำบริเวณท่าเรือนางาซากิ และยังมีแสงไฟจากบ้านเรือนที่อยู่ตามเนินเขาส่องประกาย เกิดเป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามโรแมนติค เหล่าคู่รักทั้งชาวญี่ปุ่นและต่างชาติต่างต้องการมาเยี่ยมเยือนชมวิวจากยอดเขาอินาสะแห่งนี้ให้ได้ซักครั้งหากเดินทางมาถึงเกาะคิวชู

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับเทียบเท่า 3 ดาว

29 ธ.ค.62     อิสระท่องเที่ยวภายในมืองนางาซากิ

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

                   อิสระให้ท่านได้เดินทางท่องเที่ยวในเมืองนางาซากิด้วยตัวท่านเอง

สะพานเมงาเนะบาชิ ซึ่งมีแม่น้ำนากาชิมะ ไหลผ่านกลางเมืองนางาซากิ และมีสะพานหินเก่าแก่ทอดข้ามผ่านแม่น้ำจำนวนมาก แต่ที่โดดเด่นที่สุดคือสะพานเมงาเนะบาชิ สะพานโค้งสองช่วงที่สะท้อนภาพผิวน้ำเป็นวงคล้ายกับรูปแว่นตา

ย่านฮามาโนะมาจิ ให้ท่านได้เลือกชมและเลือกซื้อสินค้าในย่านนี้ โดยมีร้านขายสินค้าของที่ระลึกจากเมืองนางาซากิ อาทิเช่น คาสเทล่า ขนมเค้กโบราณที่ทำขึ้นโดยชาวโปรตุเกสที่เข้ามาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในสมัยก่อน, คะขุนิมันจู หมั่นโถวไส้หมูสามชั้น ขึ้นชื่อในด้านความนุ่มของทั้งตัวแป้งและเนื้อหมูสามชั้นที่รสชาติละมุนลิ้น ซึ่งท่านสามารถพบเห็นได้ตลอดเส้นทาง นอกจากนี้ยังมีร้านค้านำสมัยมากมาย ไม่ว่าจะเป็นร้านขายเครื่องสำอางค์ชั้นนำ ร้านร้อยเยน ดองกิโฮเต้ ร้านขายรองเท้า ฯลฯ

-เกาะเดจิม่า อดีตท่าเรือที่เปิดทำการค้าขายกับพ่อค้าชาวโปรตุเกส ภายในมีอาคารบ้านเรือน โบสถ์ โรงเรียน โกดังสินค้า ที่บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของเกาะเดจิม่า

และยังมีสถานที่อื่นๆ อีกมากมายให้ท่านได้เลือกท่องเที่ยว

เที่ยง             อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

ค่ำ                อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับเทียบเท่า 3 ดาว

30 ธ.ค. 62         นางาซากิ>>สวนสันติภาพ >> พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณู >> ซากะ >> ศาลเจ้ายูโทขุ อินาริ โทสุ>> พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท

 เช้า               รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

                   นำท่านชมความงามของ สวนสันติภาพ ซึ่งถูกจัดสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ทิ้งระเบิดปรมาณูเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ.1945 ที่ทำลายเกือบทั้งเมืองและยังฆ่าสิ่งมีชีวิตไปมากกว่า 1 หมื่นชีวิต ในสวนแห่งนี้มีรูปปั้นเกี่ยวกับสันติภาพมากมาย โดยที่ด้านหลังของสวนจะมีเสาสีดำที่เป็นตัวชี้ตำแหน่งจุดศูนย์กลางของระเบิดปรมาณูและยังมีรายชื่อของเหยื่อในครั้งนั้นด้วย จากนั้นนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณู (Atomic Bomb Museum) ซึ่งภายในจัดแสดงภาพถ่ายและภาพยนตร์จากเหตุการณ์จริงรวมไปถึงซากสิ่งของเครื่องใช้ที่ได้รับความเสียหายจากแรงระเบิดของจริงเพื่อให้ชนรุ่นหลังได้ระลึกถึงความโหดร้ายของสงคราม ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดิน

ทางสู่ เมืองซากะ

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่านนมัสการ ศาลเจ้ายูโทขุ อินาริ ที่ตั้งตระหง่านอยู่ท่ามกลางแมกไม้และขุนเขา สร้างขึ้นในปีค.ศ.1688 เป็นศาลเจ้านิกายชินโตประจำตระกูลนาเบชิมะ ผู้ปกครองเมืองซากะในสมัยเอโดะ มีเทพเจ้าหลักของศาสนาชินโต 3 องค์ ประดิษฐานอยู่ที่นี่ และยังเป็นที่ตั้งของเทพเจ้าแห่งความรัก ซึ่งคนที่อยากสมหวังในความรักต้องมาขอพรที่ศาลเจ้าแห่งนี้ จากนั้นนำท่านเดินทางเพื่อช้อปปิ้งที่ โทสุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท เอาท์เล็ทที่ใหญ่ที่สุดในเกาะคิวชู มีร้านค้าแบรนด์เนมชื่อดังทั้งในและนอกประเทศมารวมตัวกันกว่า 150 ร้าน ภายในตกแต่งตามแบบเมืองทางใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียที่เข้ากับบรรยากาศที่สดใส ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับการช้อปปิ้งในเอาท์เลทสไตล์สแปนนิชโคโลเนียลได้ที่นี่

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมระดับเทียบเท่า 3.5 ดาว

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

*** อิ่มอร่อยกับมื้อพิเศษบุฟเฟต์ขาปู ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติปูของญี่ปุ่นอย่าง

จุใจและอาหารนานาชาติอีกนานาชนิด ***

                        ***หลังมื้ออาหาร อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

31 ธ.ค. 62         โออิตะ >> หมู่บ้านยูฟุอิน >> ทะเลสาบคินริน >> เบปปุ >> บ่อนรกจิโกขุดานิ >>  ฟุคุโอกะ >> ช้อปปิ้งย่านเทนจิน

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านยูฟุอิน หมู่บ้านเล็กๆ สไตล์ยุโรปที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันแสนสงบ ให้ท่านได้เดินเล่นสัมผัสบรรยากาศเมืองชนบทที่น่าหลงใหล และเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินเล่นบริเวณ ทะเลสาบคินริน ทะเลสาบขนาดเล็กที่อยู่ใกล้ๆ หมู่บ้านยูฟุอิน ลักษณะพิเศษของทะเลสาบแห่งนี้คือ น้ำในทะเลสาบแห่งนี้ไหลลงมาจากน้ำพุร้อนบนภูเขา ทำให้น้ำในทะเลสาบอุ่นอยู่ตลอดเวลา และในช่วงเช้าตรู่ ภาพของทะเลสาบที่มีไอน้ำลอยต่ำเหนือทะเลสาบเป็นภาพที่สวยงามราวกับภาพวาด

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ เมืองเบปปุ เมืองน้ำพุร้อนชื่อดังของเกาะคิวชู นำท่านชม  จิโกขุเมกุริ หรือบ่อนรก ซึ่งเป็นชื่อเรียกขานของบ่อน้ำพุร้อนหลากสีชื่อดังของเมืองเบปปุ เนื่องจากภายใต้พื้นดินบริเวณนั้นมีความร้อนใต้พิภพสะสมอยู่มาก และบ่อน้ำพุร้อนต่างๆ ที่มีสีหลากหลายนั้นมาจากกำมะถันชนิดต่างๆ ที่อยู่ในบ่อ นำท่านชมบ่อน้ำพุร้อน 1 แห่ง (บ่อทะเล) ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองฟุคุโอกะ เพื่อนำท่านช้อปปิ้งที่ ย่านเท็นจิน ซึ่งรายล้อมไปด้วยห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน ร้านค้าเสื้อผ้าแฟชั่น ธนาคารพาณิชย์สำคัญ ร้านอาหาร และที่ช้อปปิ้งชั้นใต้ดิน ถือเป็นแหล่งใจกลางเมืองที่สำคัญของเมืองฟุคุโอกะ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง เช่น สินค้าอิเล็กทรอนิกส์  กล้องถ่ายรูป นาฬิกา เสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้า  สินค้าแบรนด์เนม  เครื่องสำอางค์ และร้านร้อยเยน  ฯลฯ

ค่ำ                อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมระดับเทียบเท่า 3.5 ดาว

01 ม.ค. 63     สนามบินฟุคุโอกะ >> สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่สนามบินฟุคุโอกะ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

11.40 .       ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย

เที่ยวบินที่ TG 649

15.40 .       เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “HIGHLIGHT KYUSHU”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Price:฿51,900.00