Hong Kong (CX)

3 วัน 2 คืน
Category:

ฮ่องกง ไหว้พระ วัดซีซ้าน  3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Cathay Pacific (CX)

DEPARTURE/RETURN LOCATION ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
DEPARTURE TIME โปรดเดินทางถึงสนามบินก่อนเวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง
อัตรานี้รวม
ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ (ชั้นประหยัด) เส้นทาง กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ ค่าที่พัก 2 คืน ห้องละ 2 ท่าน ตามที่ระบุหรือเทียบเท่า
ค่าอาหารตามที่ระบุ ค่าเข้าชมสถานที่ตามระบุในรายการ
ค่าภาษีสนามบินขาออกเมืองไทย-ฮ่องกง และค่าภาษีน้ำมัน (ราคา ณ วันที่ 4 ม.ค. 2556) ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
อัตรานี้ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ (เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด และอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ)
ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 30 กก.) 4. ค่าทิปไกด์และคนขับรถประมาณ 1,500บาท ตลอดการเดินทาง (ชาระพร้อมค่าทัวร์)
ค่าทำหนังสือเดินทาง
ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่ม (ตามข้อกาหนดของสายการบิน)

เงื่อนไขการจอง
1. แจ้งจองพร้อมชื่อผู้เดินทาง และเบอร์ติดต่อกลับพร้อมแฟ็กซ์สำเนาพาสปอร์ตเข้ามาจองที่บริษัท
2. ชาระมัดจาท่านละ 11,000 บาท เพื่อยืนยันการเดินทางและชาระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง 15 วันทาการ
3. ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำเมื่อชำระเงินแล้ว เนื่องจากทางบริษัทฯต้องวางเงินมัดจำค่าตั๋วและค่าที่พักกับทางสายการบินและตัวแทนต่างประเทศ

สาหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย

  • โปรแกรมการเดินทางอาจมีสลับรายการตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ฤดูกาล และการจรจรเป็นสาคัญ
  • ราคาทัวร์สาหรับคนไทยเท่านั้น” **ชาวต่างชาติโปรดสอบถาม**
  • เด็กคิดราคาเท่ากับผู้ใหญ่
  • สาหรับเด็กทารก อายุไม่เกิน 2 ปี เก็บ 5,000บาท/ท่าน

1

Day 1: กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-กระเช้านองปิง-วัดโป่หลิน (PolinMonastery) หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง (Ngong Ping Village)-ซิตี้เกตเอาท์เลต

04.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินคาเธ่แปซิฟิค อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 6 เคาน์เตอร์ M

06.30 น. ออกเดินทางโดยสายการบินคาเธ่แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX616 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

10.15 น. ถึงท่าอากาศยานใหม่ ฮ่องกงอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ต (Chek Lap Kok) ลงทุนด้วยเงินจำนวนมหาศาลร่วมแสนล้านด้วยการถมทะเลเป็นเกาะขนาดมหึมาเพื่อสร้างสนามบินโดยเฉพาะ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้วโปรดเดินออกทาง Exit B จากนั้นไกด์นำท่านเดินทางโดยรถโค๊ชตามเส้นทางไฮเวย์อันทันสมัย ผ่านสะพานแขวนซิงหม่า (TSING MA BRIDGE) ซึ่งเป็นสะพานแขวนทางรถยนต์และรถไฟที่ยาวที่สุดในโลก ความยาวมากกว่า 2.2 กิโลเมตรซึ่งได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังระดับโลก นอร์แมน ฟอสเตอร์ ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกงตลอดเส้นทาง

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เกาะลันเตา ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าของเกาะฮ่องกง เปลี่ยนอิริยาบถขึ้น เคเบิ้ลไฟฟ้า นั่งกระเช้านองปิงชมวิว 360องศา หน้าต่างเป็นกระจกใส ที่สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามในแบบ “พาโนราม่า” ในมุมกว้างถึง 360 องศา นั่งจากสถานีตุงชุงสู่ที่ราบนองปิงใช้เวลาประมาณ 40 นาที เพื่อมุ่งหน้าสู่ “เกาะลันเตา” ซี่งท่านจะได้ดื่มด่ำกับเส้นทางแห่งอารยธรรมและมนต์เสน่ห์ของธรรมชาติอันงดงามของ “อ่าวตุงชุง” ที่อยู่ใกล้กับ “วนอุทยานแห่งชาติลันเตาเหนือ” มีหมู่บ้านศิลปะชาวจีนที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมแห่งนองปิง พบกับสถาปัตยกรรมจีนโบราณของหมู่บ้านนองปิงบนพื้นที่ 1.5 เฮคตาร์ เหนือระดับนํ้าทะเล พระใหญ่ หรือเรียกว่า พระพุทธรูปเทียนถาน (Tian Tan Buddha Statue) ที่ตั้งตระหง่านอยู่บริเวณริมหน้าผา องค์พระหันพระพักตร์ไปยังเนินเขาเบื้องล่างบริเวณทะเลจีนใต้ องค์พระใหญ่ได้ถูกสร้างขึ้นโดยคณะสงฆ์แห่งวัดโปหลิน วัดโป่หลิน (Polin Monastery) เป็นวัดที่ตั้งอยู่ตรงข้ามกับองค์พระ ซึ่งแล้วเสร็จและเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปกราบไหว้เมื่อปี พศ 2536 ซึ่งใช้เวลารวมในการก่อสร้างก่อราวๆ 10 ปีองค์พระทำจากทองสัมฤทธิ์หนัก 250 ตัน สูง 34 เมตร นั่งอยู่บนฐานกลีบบัว ยกพระหัตถ์ขวาและแบพระหัตถ์ด้านซ้ายไว้บนตัก พระเนตรจ้องมองลงมาเหมือนดังว่ากำลังประทานพรให้แก่ผู้ที่ไปกราบไหว้ หากต้องการสัมผัสกับองค์พระแบบใกล้ๆ ต้องเดินเท้าขึ้นบันได 268 ขั้น ตลอดการเดินขึ้นบันได เค้าจะมีจุดแวะพักไปเรื่อยๆ เมื่อถึงด้านบนแล้ว เราจะเห็นวิวทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกงได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้บริเวณใต้ฐานบัวมีห้องให้เข้าไปชมได้ ภายในห้องมีการแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ ส่วนแรก เป็นภาพวาดสีน้ำมันบอกเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า ส่วนที่สอง เป็นวงล้อพระพุทธธรรม มีบทสวดคัมภีร์ทั้งหมด 8 บท ส่วนที่สาม เป็นพระบรมสารีริกธาตุที่ได้นำมาจากประเทศศรีลังกา ถ้าเราสังเกตุให้ดีตรงบริเวณฐานบัวแต่ละกลีบ จะมีการสลักชื่อของเศรษฐีผู้มีจัตศรัทธา ร่วมบริจาคในการสร้างองค์พระใหญ่ อย่างไรก็ตาม การที่จะมีชื่อเราปรากฏบทกลีบบัวแต่ละกลีบได้ ก็ต้องแลกมาด้วยการบริจาคเงินขั้นต่ำถึง 1 ล้านเหรียญฮ่องกง และอิสระให้ท่านได้สัมผัสกับ หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง (Ngong Ping Village) ให้ท่านได้อิสระเที่ยวชม ร้านค้า ร้านอาหาร และชมการแสดงกลางแจ้งมากมาย บริเวณหมู่บ้านจำลองแห่งนี้ท่านจะได้พบความสนุกที่สามารถผสมผสานระหว่างความเจริญและวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ได้อย่างลงตัว จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง ณ ห้าง ซิตี้เกท เอาท์เลต (Citygate Outlet) ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ ที่รวบรวมร้านค้าแบรนด์ดังทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็น Esprit, Adidas, Giordano, Nike, Bally, CK และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งลดราคามาก ถึง 70%
**อิสระรับประทานอาหารค่าตามอัธยาศัย

  • ที่พัก Panda Hotel / Royal View hotel หรือระดับเทียบเท่า วันที่สอง นมัสการเจ้าแม่กวนอิม “วัดซีซ้าน”-นมัสการ เจ้าแม่กวนอิม

2

Day 2 : นมัสการเจ้าแม่กวนอิม “วัดซีซ้าน”-นมัสการ เจ้าแม่กวนอิม ณ อ่าวรีพัลส์เบย์- วิคตอเรีย พีค (Mid Level)-ช้อปปิ้งเลดี้มาเก็ต

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (ติ่มซ่า)
นำท่านเยือนวัดพุทธแห่งใหม่ ‘Tsz Shan’ หรือวัดซีซ้าน บนเกาะฮ่องกง ซึ่งนายลี กาชิง มหาเศรษฐีชาวฮ่องกง และยังร่ำรวยมากที่สุดในเอเชีย เป็นผู้บริจาคเงินสร้างวัด ด้วยงบประมาณมหาศาลถึง 193 ล้านดอลลาร์ หรือ 6,176 ล้านบาท โดยขณะนี้ วัดซีซ้าน ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ และพร้อมจะเปิดให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้ามาสักการะเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ รวมทั้งชมความงดงาม เงียบสงบภายในวัดที่ตั้งอยู่บนเนินเขา (**การจองรอบเข้าชมวัดขึ้นอยู่กับเวลาและรอบที่จองได้ ขอสงวนสิทธิในการแจ้งเวลาที่แน่นอนอีกครั้ง)

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิม (Kwun Yam Shrine) ณ อ่าวรีพัลส์เบย์ ซึ่งได้รับความนิยมจากคนฮ่องกงที่มาเที่ยวพักผ่อนในบรรยากาศแบบปิกนิคชายทะเล และที่น่าสนใจคืออีกด้านหนึ่งของอ่าว ที่มีวัด ,พระพุทธรูป และเทพเจ้าต่างๆก่อสร้างประดิษฐานไว้มากมายตามความเชื่อถือศรัทธา เช่นพระสังกัจจาย บูชาเพื่อความสุข, เจ้าสมุทร เทพเจ้าแห่งโชคการงาน พระกาฬเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งเหลือกินเหลือใช้ มีเทพแห่งวาสนา เทพแห่งดวงชะตา รวมทั้งกามเทพ ที่มีวิธีการเสี่ยงทายด้วยด้ายแดง และอธิษฐานด้วยการลูบคลำหินก้อนกลมอย่างตั้งใจ อิสระให้ท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามอัธยาศัย นำท่านชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกงบริเวณจุดชมวิววิคทอเรียพีค(Med-Level) ถ่ายรูปคู่กับวิวทิวทัศน์ของตึกสูงต่างๆ ซึ่งได้สร้างตามหลักฮวงจุ๊ยบนเกาะฮ่องกง หลังจากนั้นนำท่าน อิสระช้อปปิ้งเลดี้มาร์เก็ต ซึ่งเป็นตลาดกลางแจ้งที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของฮ่องกง มีสินค้ามากมายให้ได้เลือกช้อป ทั้งเสื้อผ้าแฟชั่น กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับ เครื่องสำอาง ของเล่น ฯลฯ มีสินค้ามากกว่า 100 กว่าร้าน และของกิน ซึ่งเป็นอาหารท้องถิ่นของที่นี่ ท่านสามารถต่อลองสินค้าได้มากกว่า 50%
**อิสระรับประทานอาหารค่าตามอัธยาศัย

  • ที่พัก Silka Tsuen Wan hotel หรือระดับเทียบเท่า วันที่สาม วัดกังหัน-วัดหวังต้าเซียน-Jewelry Factory ศูนย์ห

3

Day 3 วัดกังหัน-วัดหวังต้าเซียน-Jewelry Factory ศูนย์หยกและสมุนไพร-ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย สนามบินฮ่องกง-กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (ติ่มซ่า)
นำท่านสู่ วัดกังหัน หรือ (วัดแชกง) เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก มีอายุมากกว่า 300 ปีตั้งอยู่ในเขต Shatin วัดแชกงสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงบุคคลสำคัญคนหนึ่ง เป็นทหารมีชื่อว่าท่านแชกง เนื่องจากมีเหตุการณ์จลาจลเกิดขึ้นในทางภาคใต้ของจีนและท่านแชกงได้ทำวีระประวัติไว้ ทำให้คนทั่วไปยกย่องและคนจีนมีความเชื่อถือว่าหากได้ไปกราบไหว้และขอพรจากท่านแชกงจะประสบผลสำเร็จในทุกประการ แล้วจะต้องไปหมุนกังหันนำโชคที่ตั้งอยู่ในวัดเพื่อจะได้หมุนเวียนชีวิตของเราและครอบครัวให้มีความเจริญก้าวหน้าด้านหน้าที่การงาน โชคลาภ ยศศักดิ์ และถ้าหากคนที่ดวงไม่ดีมีเคราะห์ร้ายก็ถือว่าเป็นการช่วยหมุนปัดเป่าเอาสิ่งร้ายและไม่ดีออกไปให้หมด ในองค์กังหันนำโชคมี 4ใบพัด คือพร 4 ประการ คือ สุขภาพร่างกายแข็งแรง, เดินทางปลอดภัย, สมความปรารถนา และ เงินทองไหลมาเทมา จากนั้นนำท่านนมัสการ วัดหวังต้าเซียน (เทพเจ้าหวังต้าเซียน) ซึ่งเป็นวัดที่มีอายุกว่าครึ่งศตวรรษ วัดมีความงดงามด้วยอาคารที่ตกแต่งแบบจีนโบราณ เป็นวัดที่ชาวฮ่องกงเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นหนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกงมีเทพซึ่งขึ้นชื่อในการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บ จะมีผู้คนมากมายที่นำธูป และของมาสักการะเพื่อขอพรต่างๆ ตั้งแต่เรื่องความรักไปจนถึงฤกษ์มงคลในการทำธุรกิจ วัดแห่งนี้คนไทยนิยมมาสักการะขอพรเป็นจำนวนมากที่ลานบูชาจะเห็นคนหนุ่มสาว จนถึงคนสูงวัยเขย่าเซียมซีกราบไหว้ขอพรกัน หลังจากนั้นจะนำท่านชมโรงงานที่มีชื่อเสียงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับร้าน Jewelry Factory จากนั้นนำท่านสู่ ศูนย์หยกและสมุนไพร ชมวิธีการเลือกซื้อหยกแท้หรือหยกเทียม และเลือกซื้อสมุนไพรที่ได้รับการการันตีคุณภาพจากรัฐบาลฮ่องกง

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ให้ท่านมีความสุขกับการเดินเที่ยวสัมผัสกับแหล่งช้อปปิ้งไม่ว่าจะเป็น ย่านขายสินค้า Tsim Sha Tsui หรือ ศูนย์การค้าต่างๆ เช่น HARBOUR CITY ห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งย่าน Tsim Sha Tsui ที่มีร้านค้าแบรนด์ดังกว่า 700 ร้าน ร้านอาหารอีกเกือบ 50 ร้าน หรือ ขาช้อปพลาดไม่ได้…ช้อปปิ้งที่ฮ่องกง กับสินค้าหลากหลายชนิด อาทิ MARK&SPENSER, TOY’R US, GIORDANO, ARMANI, FERAGAMO, BALLY, G2000 เป็นต้น หรือช้อปปิ้งที่ DUTY FREE ร้านค้าปลอดภาษี กับสินค้าที่มี ชื่อเสียงจากทั่วทุกมุมโลก จากนั้นได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควรเดินทางไปสนามบิน

22.00 น. เดินทางจากฮ่องกง โดยสายการบินคาเธ่แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX709

23.55 น. ถึงสนามสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจไม่รู้ลืม

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Hong Kong (CX)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Price:฿17,900.00