MSC LIRICA

10 วัน 7 คืน
Category:
 • MSC-LIRICA-01
 • MSC-LIRICA-02
 • MSC-LIRICA-04
 • MSC-LIRICA-05
 • MSC-LIRICA-06

สัมผัสประสบการณ์การเดินทางสุดหรูในเส้นทางเมดิเตอร์เรเนียนฝั่งตะวันออกกับเรือสำราญ MSC LIRICA

เดินทาง: 12 – 21 เมษายน 2562 (10 วัน 7 คืน) เส้นทาง : อิตาลี – กรีซ – อัลบาเนีย – โครเอเชีย

MSC LIRICA (เอ็มเอสซี ลิริก้า)

ขนาดของเรือ : 59,058 ตัน
จำนวนผู้โดยสาร : 1,560
จำนวนชั้น : 13 ชั้น
ห้องอาหาร : 4 ห้อง
คลับ/บาร์ : 8 บาร์
สระว่ายน้ำ : 2 สระ

DEPARTURE/RETURN LOCATION สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ G ประตูทางเข้าที่ 4
DEPARTURE TIME โปรดเดินทางถึงสนามบินก่อน 2 ชม. เวลาเดินทาง
อัตรานี้รวม
ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด สายการบิน Lufthansa German Airlines และ Austrian Airlines ห้องพักบนเรือสำราญ 7 คืน (ตามห้องพักที่ท่านเลือก)
รถรับส่งจากสนามบินและท่าเรือ อาหารบนเรือทุกมื้อ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ
หัวหน้าทัวร์คนไทยร่วมเดินทางเพื่อดูแลคณะ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)
ค่าขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการสำหรับกระเป๋าท่านละ 2 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัมต่อใบ หากน้ำหนักหรือจำนวนของกระเป๋าเกินกว่าที่กำหนดท่านอาจต้องชำระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70ปี)
ภาษีท่าเรือ, ภาษีน้ำมันสายการบิน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาดนํ้ามันโลกซึ่งประกาศโดยสายการบินทางบริษัทฯอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มหากมีการเปลี่ยนแปลง
อัตรานี้ไม่รวม
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งต่างๆ (ที่ไม่ได้แจ้งในโปรแกรม)
ทิปพนักงานบนเรือ วันละ Euro 10 ต่อท่าน (Euro 70 หรือ ประมาณ 2,800 บาท)
ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น , ค่าวีซ่าอื่น ๆ (ถ้ามี)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ

เงื่อนไขการจอง
1. คณะเดินทางต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 20 ท่านและทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือ เลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ในกรณีที่สมาชิกไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว
2. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่จะเดินทาง

การสารองการเดินทาง
1. บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจำสำหรับการสำรองท่านละ 42,000 บาท ภายหลังจากมีการยืนยันจากทางบริษัทภายใน 3 วันหลังจากได้รับการยืนยันกรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน
2. ส่วนที่เหลือของราคาทัวร์ กรุณาชำระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 60 วันมิฉะนั้นจะถือว่าการสำรองการเดินทางนั้นถูกยกเลิก และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยึดบางส่วนเป็นค่าดำเนินการ
3. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือ ชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัททุกกรณี ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
4. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาแพคเกจ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

กรณียกเลิกการเดินทาง
* ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงิน เต็มจำนวน
* ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 – 30 วัน คืนเงิน ครึ่งหนึ่ง ของค่าทัวร์
* ยกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น
* ยกเว้นกรณีที่บริษัททัวร์ นำเงินชำระค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าแลนด์ เพื่อเตรียมการจัดนำเที่ยว ก่อนนักท่องเที่ยวจะมีการแจ้งยกเลิกการเดินทาง บริษัททัวร์สามารถหักชำระค่าใช้จ่ายตามจริงก่อนที่จะคืนให้นักท่องเที่ยวได้ เช่น เที่ยวบินพิเศษ EXTRA
FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

หมายเหตุ:
1. กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางเข้าหรือออกประเทศ ทางบริษัทฯไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้ได้
2. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 45 วัน ก่อนการเดินทาง
3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่าและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระ มาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการ หลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ
สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า และไม่คืนทุกกรณี
4. ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะทัวร์ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่งเพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลเท่านั้น
5. ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์และไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้
6. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้นั้น ไม่สามารถขอคืนเงินได้
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น
8. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
9. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการออกนอกประเทศไทย การนำสิ่งของผิดกฎหมายไปหรือกลับระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติที่ส่อไปในทางเสื่อมเสียและผิดกฎหมาย

รายการและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเครื่องบิน, ค่าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีน้ามัน และอื่นๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครั้ง

 

อัตราค่าบริการ (คณะผู้เดินทางเป็นผู้ใหญ่ขั้นต่ำ 20 ท่าน)

ช่วงวันเดินทาง
12 – 21 เมษายน 2562

ผู้ใหญ่พักห้องคู่
(คนที่ 1 และ 2)

ท่านที่ 3 และ 4
(พักร่วมกับท่านที่ 1 และ 2)

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม

ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง

79,999

25,000
ห้องพักแบบสวีทมีระเบียง

99,999

36,00

1

Day 1 : กรุงเทพฯ/สุวรรณภุมิ

21.00 น. พบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ G ประตูทางเข้าที่ 4 อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน ลุฟฮันซ่า แอร์ไลนส์ (Lufthansa Airlines)

23.45 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินแฟร้งค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี โดยเที่ยวบิน LH773

2

Day 2 : แฟร้งค์เฟิร์ต – เวนิส – ล่องเรือสาราญ MSC Lirica

05.45 น. เดินทางถึง สนามบินแฟร้งเฟิร์ต ประเทศเยอรมนี เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่องบิน

08.10 น. ออกเดินทางจากสนามบินแฟร้งเฟิร์ต สู่สนามบินมาร์โคโปโล เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี โดยเที่ยวบิน LH324

09.25 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติมาร์โคโปโล เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี ตามเวลาท้องถิ่น ซึ่งช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง จากนั้นผ่านพิธีการตรวจหนังสือเดินทาง และศุลกากร นำท่านโดยสารรถโค้ชปรับอากาศที่ให้บริการโดย MSC Cruise มุ่งหน้าสู่ท่าเรือเวนิส

11.00 น. นำท่านเดินถึงท่าเรือเวนิส นำท่านทำการเช็คอินเพื่อขึ้นเรือ MSC Lirica ซึ่งเป็นเรือสำราญสัญชาติอิตาลี ที่พร้อมให้บริการในระดับสากล และเมื่อขึ้นมาบนเรือสำราญแล้ว (หากเวลาเอื้ออำนวย) เจ้าหน้าที่จะพาท่านเดินชมภายในเรือสำราญเพื่อรับทราบถึงรายละเอียดและสถานที่ต่างๆ บนเรือสำราญ ท่านสามารถรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม (ชา, กาแฟ) ภายในเรือ ซึ่งมีบริการตลอด 24 ช.ม. ตามห้องอาหารต่างๆ ก่อนรับประทานอาหารค่ำ *** ก่อนที่เรือสำราญจะทำการถอนสมอออกเดินทาง ทางเรือจะมีการซ้อมหนีภัยตามหลักสากล (Muster Drill) ขอให้ผู้โดยสารทุกท่านมารายงานตัวยังจุดที่กำหนดไว้ โดยสังเกตจุดรวมพลของแต่ล่ะท่านได้ที่แผ่นป้ายด้านหลังประตูห้องพักของท่าน***

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ

16.30 น. เรือสำราญออกจากท่าเรือเวนิส มุ่งหน้าสู่เมืองบารี ประเทศอิตาลี
ค่า รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ
หลังรับประทานอาหารค่ำ ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเลือกใช้บริการห้องกิจกรรมต่างๆ ภายในเรือสำราญ ไม่ว่าจะเป็นสปา, ซาวน่า, ห้องอาหารบุปเฟ่ต์, ร้านขายสินค้าปลอดภาษี (Duty Free) และกิจกรรมสันทนาการอื่นๆ อีกมากมาย ***ท่านสามารถรับทราบรายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ ที่เรือสาราญ MSC Lirica จะจัดขึ้นในวันถัดไปได้จากเอกสาร Daily Program ที่จะส่งถึงห้องพักของท่านทุกคืน***

** ร้านสินค้าปลอดภาษีและคาสิโนจะเปิดหลังจากที่เรือสาราญล่องอยู่น่านน้าสากล**

3

Day 3 : เมืองบารี, ประเทศอิตาลี (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ
หลังจากนั้น อิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรือสำราญฯ ตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ หรือทำกิจกรรมที่มีภายในเรือสำราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็น ช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆ มากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือสำราญ เช่น

 • Public Room : บาร์และเลาจน์, ห้องสมุด, ห้องอินเตอร์เน็ต
 • Entertainment : ชมโชว์พิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดง (ไม่ซ้ำกันในทุกค่ำคืน) หรือจะเลือกนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ บาร์ต่างๆ หลากหลายสไตล์, คาสิโน, ดิสโก้เธค, ห้องเล่นเกม
 • Sport and Activities : สระว่ายน้ำ, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนส
 • Spa and Wellness : ห้องสปา, ห้องสตรีม , บิวตี้ ซาลอน, โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญฯ
พักผ่อนบนเรือสำราญตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกทำกิจกรรมที่มีภายในเรือสำราญมากมายได้ตามใจชอบ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ

12.00 น. เรือสำราญเทียบท่า ณ เมืองบารี ประเทศอิตาลี
เมืองบารี เมืองหลวงของแคว้นปูลยา และเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของอิตาลีทางตอนใต้ อยู่ใกล้กับทะเลเอเดรียติก จนได้รับสมญานามว่า “แคลิฟอร์เนียตอนใต้ของอิตาลี” เป็นศูนย์กลางการเดินเรือและศูนย์กลางของอาณาจักรไบเซนไทน์ทางตอนใต้ของอิตาลี ปัจจุบันเมืองบารียังคงสถาปัตยกรรมที่งดงาม มีความเจริญทางศาสนา ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เมืองได้ถูกระเบิดทำลาย ต่อมาได้บูรณะขึ้นมาใหม่ ปัจจุบันมีบ้านเรือนทันสมัยสลับกับซากความเจริญในอดีต อิสระให้ท่านเลือกซื้อทัวร์เสริมที่ทางเรือได้จัดเตรียมไว้ให้

แนะนาทัวร์เสริมบนฝั่งที่น่าสนใจ

 • CITY TOUR (CODE: BAR01) – USD 43/PP*
  ทัวร์นี้จะนำท่านเดินเล่นสบายๆ ในย่านประวัติศาสตร์ของ “Bari Vecchia” และสถาปัตยกรรมยุคกลาง รวมไปถึงการเยี่ยมชมมหาวิหารเซนต์นิโคลัสที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่นักบุญอุปถัมภ์ของเมืองบารี ก่อตั้งขึ้นเมื่อปลายศตวรรษที่ 11คริสตจักรซึ่งปัจจุบันเป็นสถานที่แสวงบุญทางศาสนาที่สำคัญ และนำท่านปราสาท Bari’s old Norman จากนั้นอิสระให้ท่านเดินชมและเลือกซื้อของฝากที่ระลึก ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือฯ โปรดทราบ: การเดินทางครั้งนี้ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาในการเดินหรือใช้รถเข็น

18.00 น. เรือสำราญออกจากท่าเรือเมืองบารี มุ่งหน้าสู่เมืองคาตาโคลอน ประเทศกรีซ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯหลังรับประทานอาหารค่ำ ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเลือกใช้บริการห้องกิจกรรมต่างๆ ภายในเรือสำราญ ท่านสามารถเข้าชมโชว์พิเศษที่ทางเรือจัดให้ ณ ห้องเธียร์เตอร์ที่ชั้น 5 และชั้น 6 ด้านหัวเรือ หากท่านใดที่ชอบการเสี่ยงโชค ท่านสามารถไปได้ที่คาสิโน ชั้น 6 สำหรับท่านที่ชอบแดนซ์หรือนั่งฟังเพลง ก็สามารถเลือกใช้บริการได้ที่ คลับ/เลาจน์ หรือ บาร์ต่างๆ ได้

4

Day 4 : เมืองคาตาโคลอน, ประเทศกรีซ (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ
จากนั้น อิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรือสำราญฯ ตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ หรือทำกิจกรรมที่มีภายในเรือสำราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็น ช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆ มากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือสำราญฯ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ

13.00 น. เรือสำราญจอดเทียบท่า ณ เมืองคาตาโคลอน ประเทศกรีซ เมืองท่าฝั่งทะเลอะเดรียติคที่สำคัญของประเทศอิตาลี เป็นเมืองเก่าแก่และมีความหลากหลายของความงดงามด้านศิลปะสถาปัตยกรรมในสไตล์กรีก, ไบเซนไทน์, บาร็อค และโรมาเนสก์ ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศอิตาลี อิสระให้ท่านเลือกซื้อทัวร์เสริมที่ทางเรือได้จัดเตรียมไว้ให้

แนะนาทัวร์เสริมบนฝั่งที่น่าสนใจ

 • OLYMPIA & MUSEUM (CODE: KAT04) – USD 69/PP ทัวร์นี้จะนำท่านเที่ยวชมเมืองโอลิมเปีย (Olympia) อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ ยวที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ และเป็นแหล่งโบราณคดีที่มีชื่อเสียงโด่งดังอีกแห่งหนึ่งของประเทศกรีซ และหากย้อนเวลากลับไปประมาณ 776 ปีก่อนคริสตกาล เมืองแห่งนี้ยังเคยถูกใช้เป็นสถานที่จัดโอลิมปิกเกมส์เป็นที่แรกเพื่อเป็นเกียรติให้แก่เทพเจ้าโอลิมเปียเซอุส เป็นซึ่งจะมีการแข่งขันกีฬาเช่น วิ่ง มวยปลํ้า ชกมวย ทุ่มนํ้าหนัก กระโดดไกล ขี่ม้า ขับรถม้า แข่งขันการประพันธ์ การแต่งกลอน และการอ่านประวัติศาสตร์ จะจัดสำหรับผู้ชายชาวกรีซและโรมันเท่านั้น โดยมีขึ้นทุกๆ 4 ปี และห้ามผู้หญิงเข้าชมอีกด้วย โปรดทราบ: การเดินทางครั้งนี้ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้รถเข็นและมีปัญหาในการเดิน อนุญาตเฉพาะกล้องที่ไม่มีแฟลชภายในพิพิธภัณฑ์เท่านั้น

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ
หลังรับประทานอาหารค่ำ ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเลือกใช้บริการห้องกิจกรรมต่างๆ ภายในเรือสำราญ ท่านสามารถเข้าชมโชว์พิเศษที่ทางเรือจัดให้ ณ ห้องเธียร์เตอร์ที่ชั้น 5 และชั้น 6 ด้านหัวเรือ หากท่านใดที่ชอบการเสี่ยงโชค ท่านสามารถไปได้ที่คาสิโน ชั้น 6 สำหรับท่านที่ชอบแดนซ์หรือนั่งฟังเพลง ก็สามารถเลือกใช้บริการได้ที่ คลับ/เลาจน์ หรือ บาร์ต่างๆ ได้

19.00 น. เรือสำราญออกจากท่าเรือเมืองคาตาโคลอน มุ่งหน้าสู่เมืองมิโคนอส ประเทศกรีซ

5

Day 5 : เมืองมิโคนอส, ประเทศกรีซ (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ
จากนั้น อิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรือสำราญฯ ตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ หรือทำกิจกรรมที่มีภายในเรือสำราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็น ช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆ มากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือสำราญ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ

11.00 น. เรือสำราญจอดเทียบท่า ณ เมืองมิโคนอส ประเทศกรีซ อิสระให้ท่านเลือกซื้อทัวร์เสริมที่ทางเรือได้จัดเตรียมไว้ให้
แนะนาทัวร์เสริมบนฝั่งที่น่าสนใจ

 • MYKONOS ISLAND TOUR (CODE: MYK05 – USD 54/PP
  ทัวร์นี้นำท่านชม เกาะมิโคนอส พร้อมเก็บบันทึกภาพคู่กับ กังหันลม ที่เรียงรายอยู่ริมชายฝั่งอันเป็นสัญลักษณ์ของเกาะ ซึ่งในอดีตมีมากกว่า 70 กังหัน จากนั้นเยือน ย่านเวนิสน้อย ที่มีบ้านเรือน ร้านค้าสร้างคร่อมชายฝั่งริมทะเล ผ่านชมโบสถ์และอาคาร ร้านค้า บาร์ ที่ตั้งอยู่หน้าอ่าว เข้าสู่ ย่านตัวเมืองเก่า ที่มีความงดงามประกอบด้วยบ้านเรือนสีขาวตัดกับประตูหน้าต่างสีฟ้าเข้ม ระเบียงปลูกดอกไม้ประดับสีสันสดใส มีร้านอาหารทะเลสด ๆ บริการแก่นักท่องเที่ยว แกล้มเครื่องดื่มเย็น ๆ มีถนนสายเล็ก ๆ ภายในเมืองสลับซับซ้อน เต็มไปด้วยร้านขายของที่ระลึกให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ
หลังรับประทานอาหารค่ำ ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเลือกใช้บริการห้องกิจกรรมต่างๆ ภายในเรือสำราญ ท่านสามารถเข้าชมโชว์พิเศษที่ทางเรือจัดให้ ณ ห้องเธียร์เตอร์ที่ชั้น 5 และชั้น 6 ด้านหัวเรือ หากท่านใดที่ชอบการเสี่ยงโชค ท่านสามารถไปได้ที่คาสิโน ชั้น 6 สำหรับท่านที่ชอบแดนซ์หรือนั่งฟังเพลง ก็สามารถเลือกใช้บริการได้ที่ คลับ/เลาจน์ หรือ บาร์ต่างๆ ได้

20.00 น. เรือสำราญออกจากท่าเรือ เมืองมิโคนอส เพื่อมุ่งหน้าสู่เมืองพิเรอุส ประเทศกรีซ

6

Day 6 : เมืองพิเรอุส, ประเทศกรีซ (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ

07.00 น. เรือสำราญจอดเทียบท่า ณ เมืองพิเรอุส ประเทศกรีซ เมืองท่าสำคัญของประเทศกรีซ หรือที่เรียกกันในภาษาราชการว่า สาธารณรัฐเฮลเลนิก Hellenic Republic อิสระให้ท่านเลือกซื้อทัวร์เสริมที่ทางเรือได้จัดเตรียมไว้ให้
แนะนาทัวร์เสริมบนฝั่งที่น่าสนใจ

 • PLAKA, ACROPOLIS & ARCHAEOLOGICAL MUSEUM (CODE: PIR02) – USD 87/PP ทัวร์นี้จะนำท่านเที่ยวชม เมืองอโครโพลิส (ACROPOLIS) ที่ตั้งอยู่สูงเหนือเมืองขึ้นไปประมาณ 200 ฟุต (61 เมตร) ถือเป็นสิ่งก่อสร้างที่สง่างามและยิ่งใหญ่ที่สุดท่ามกลางสิ่งก่อสร้างทั้งหลายในกรีก ท่านจะได้ชมซากแห่งความยิ่งใหญ่ของเมืองที่ เคยเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของกรีก ผ่านประตูทางเข้า “โพรเพอเลีย” สร้างด้วยหินอ่อนที่ได้มาจากภูเขาเพนเทลิคอน มีความยาว 164 ฟุต (50 เมตร) ชมความงามของ เสาไอโอนิค 8 ต้น ที่คงอยู่ในสภาพที่ไม่บุบสลาย ชม วิหารพาเธนอน วิหารที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพธิดาพรหมจรรย์ ชมจัตุรัสรัฐธรรมนูญ หนึ่งในสองจัตุรัสหลักของเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ย่านพลาก้า (PLAKA) ย่านเก่าแก่บริเวณเชิงเขาอโครโปลิส อิสระให้ท่านเที่ยวซอกแซกในแหล่งรวมนักท่องเที่ยวทั่วทุกมุมโลก ถนนหนทางตรอกซอกซอยเต็มไปด้วยร้านค้า บาร์ ภัตตาคาร คึกคักพลุกพล่านไปด้วยผู้คนทั้งกลางวันและยามค่ำคืน เชิญท่านช้อปปิ้งของฝาก ของที่ระลึกมากมาย ไม่ว่าจะป็นประเภทงานหัตถกรรม และงานประติมากรรมที่เกี่ยวกับเทพเจ้าของกรีก หรือจะเป็นสินค้าพวกจิวเวลรี่ และรวมถึง ของเก่าสำหรับนักสะสมก็หาได้ที่นี่ ในราคาย่อมเยา โปรดทราบ: ทัวร์ประกอบด้วยการเดินที่ยาวนานและบางครั้งก็ท้าทายบนพื้นที่ที่ไม่เรียบแม้ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาในการเดินหรือใช้รถเข็น

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ

บ่าย อิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรือสำราญฯ ตามอัธยาศัย

16.00 น. เรือสำราญออกท่าเรือเมืองพิเรอุส เพื่อมุ่งหน้าสู่เมืองซารันเด ประเทศอัลบาเนีย
จากนั้น อิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรือสำราญฯ ตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ หรือทำกิจกรรมที่มีภายในเรือสำราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็น ช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆ มากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือสำราญ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ
หลังรับประทานอาหารค่ำ ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเลือกใช้บริการห้องกิจกรรมต่างๆ ภายในเรือสำราญ ท่านสามารถเข้าชมโชว์พิเศษที่ทางเรือจัดให้ ณ ห้องเธียร์เตอร์ที่ชั้น 5 และชั้น 6 ด้านหัวเรือ หากท่านใดที่ชอบการเสี่ยงโชค ท่านสามารถไปได้ที่คาสิโน ชั้น 6 สำหรับท่านที่ชอบแดนซ์หรือนั่งฟังเพลง ก็สามารถเลือกใช้บริการได้ที่ คลับ/เลาจน์ หรือ บาร์ต่างๆ ได้

7

Day 7 : เมืองซารันเด, ประเทศอัลบาเนีย

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ
จากนั้น อิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรือสำราญฯ ตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ หรือทำกิจกรรมที่มีภายในเรือสำราญมากมายได้ตามใจชอบไม่ว่าจะเป็น ช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆ มากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือสำราญ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ

13.00 น. เรือสำราญจอดเทียบท่า ณ เมืองซารันเด ประเทศอัลบาเนีย

อิสระให้ท่านเลือกซื้อทัวร์เสริมที่ทางเรือได้จัดเตรียมไว้ให้
แนะนาทัวร์เสริมบนฝั่งที่น่าสนใจ

 • SARANDA CITY TOUR (CODE: SAR01) – USD 43/PP
  ทัวร์นี้เริ่มต้นด้วยการนั่งรถโค้ชชมวิวไปยังใจกลางเมือง เพื่อเยี่ยมชม โบสถ์ไบแซนไทน์ จากนั้นเดินทางต่อเข้าไปยังตัวเมืองโดยเดินเท้าเพื่อไปยังพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นแหล่งเก็บของโมเสคและสิ่งประดิษฐ์ทางโบราณคดีที่พบในภูมิภาคนี้ จากนั้นคุณ จะพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพอันงดงามของถนนสายหลักและอาคารหลักของเมืองซารันเด เช่นโรงเรียนมัธยม “Hasan Tahsini” และสาขาของมหาวิทยาลัยติรานา จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง Lëkurës Hill ให้ท่านได้เก็บภาพวิว ทัศนียภาพของตัวเมืองซารันเด และหากสภาพอากาศแจ่มใสยังทำให้เห็นทัศนียภาพของเมืองคอร์ฟู ที่อยู่ใกล้เคียง โปรดทราบ: การเดินทางครั้งนี้ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้รถเข็น แต่งกายเรียบร้อยเนื่องจากมีเข้าชมสถานที่ที่มีความสำคัญทางศาสนา

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ
19.00 น. เรือสำราญออกจากท่าเรือเมืองซารันเด เพื่อมุ่งหน้าสู่ เมืองดูบรอฟนิก ประเทศโครเอเชีย หลังรับประทานอาหารค่ำ ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเลือกใช้บริการห้องกิจกรรมต่างๆ ภายในเรือสำราญ ท่านสามารถเข้าชมโชว์พิเศษที่ทางเรือจัดให้ ณ ห้องเธียร์เตอร์ที่ชั้น 5 และชั้น 6 ด้านหัวเรือ หากท่านใดที่ชอบการเสี่ยงโชค ท่านสามารถไปได้ที่คาสิโน ชั้น 6 สำหรับท่านที่ชอบแดนซ์หรือนั่งฟังเพลง ก็สามารถเลือกใช้บริการได้ที่ คลับ/เลาจน์ หรือ บาร์ต่างๆ ได้

8

Day 8 : เมืองดูบรอฟนิก, ประเทศโครเอเชีย

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ

08.00 น. เรือสำราญจอดเทียบท่า ณ เมืองดูบรอฟนิก ประเทศโครเอเชีย ซึ่งเป็นเมืองทางตอนใต้ของประเทศโครเอเซียที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศบอสเนีย-เฮอร์เซโกวีน่า ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่สวยงามติดอันดับโลกในปี ค.ศ. 1991อิสระให้ท่านเลือกซื้อทัวร์เสริมที่ทางเรือได้จัดเตรียมไว้ให้
แนะนาทัวร์เสริมบนฝั่งที่น่าสนใจ

 • CITY TOUR (CODE: DUB01) – USD 50/PP
  เที่ยวชมตัวเมืองดูบรอฟนิก ซึ่งเคยเป็นเป้าหมายการโจมตีจากกองทหารยูโกสลาฟ บ้านเรือนกว่าครึ่ง อนุสาวรีย์ต่าง ๆได้รับความเสียหาย และทรุดโทรม จนกระทั่งในปี ค.ศ.1995 ได้มีการมีการลงนามในสนธิสัญญาสงบศึก Erdut องค์การยูเนสโก (UNESCO) และสหภาพยุโรป จึงได้ร่วมกันบูรณะปฏิสังขรณ์เมืองขึ้นใหม่ จนดูบรอฟนิกกลับมาสวยงามอีกครั้ง และได้รับการขึ้นทะเบียนประกาศให้เป็นมรดกโลกอีกเมืองหนึ่งโครเอเชีย ชมทัศนียภาพของเมืองที่ตั้งอยู่ตามแนวชายฝั่งทะเลอาเดรียติค ตัวเมืองจะเป็นป้อมปราการโบราณที่เป็นสัญลักษณ์ของเมือง บันทึกภาพแนวกำแพงป้อมปราการของตัวเมือง ชม Rector’s Palace ศูนย์กลางการบริหารของเมืองดูบรอฟนิคในอดีต เป็นสิ่งก่อสร้างที่ได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมกรีก-โรมัน ต่อจากนั้นชมสถานที่ซึ่งพระในนิกายฟรานซิสกันใช้เป็นที่ปรุงยาขนานต่างๆ ภายใน พระอาราม เซนต์ ฟรานซิส ซึ่งถือกันว่าเป็นที่ปรุงยา (เภสัชกรรม) แห่งแรกในยุโรป แล้วนำท่านเก็บบันทึกภาพด้านหน้าของ Sponza Palace ที่สร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 14 ปัจจุบันใช้เป็นสถานที่เก็บรักษาเอกสารโบราณที่สำคัญ ๆ รวมถึงคำจารึกเป็นภาษาละตินโบราณที่ใช้เตือนใจพ่อค้าวาณิชทางทะเล “ห้ามกระทำการโกงน้ำหนักในการซื้อขาย ขณะที่ท่านชั่ง/ตวง สินค้า เพราะพระเจ้ากำลังจับตา และวัดความซื่อสัตย์ของท่านอยู่” ชมอาคารบ้านเรือนเก่าแก่ภายในป้อมปราการต่างๆ เช่น Dominican Monastery Church of St. Blaise ในสไตล์บาร็อค Fort of St.John ประตู Pile Gate, Ploce Gate แล้วให้ท่านเลือกชมสินค้าของฝาก หรือเดินเก็บบันทึกภาพความงามของตัวเมืองต

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ

14.00 น. เรือสำราญออกจากท่าเรือเมืองดูบรอฟนิก เพื่อมุ่งหน้าสู่เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี
อิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรือสำราญฯ ตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ หรือทำกิจกรรมที่มีภายในเรือสำราญมากมายได้ตามใจชอบไม่ว่าจะเป็น ช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆ มากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือสำราญ
ค่า รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ

หมายเหตุ
ในเย็นวันนี้ท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซึ่งเป็นตัวกำหนดลำดับการนำกระเป๋าและเช็คเอาท์ลงจากเรือสำราญ ท่านจะต้องจัดกระเป๋าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง โดยแยกข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพราะเจ้าหน้าที่ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนทำการชำระในวันรุ่งขึ้น สำหรับท่านที่ต้องการชำระผ่านบัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะชาร์จค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวันที่ท่านเช็คอินโดยอัตโนมัติ

9

Day 9 : เวนิส – เวียนนา

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ

08.30 น. เรือสำราญจอดเทียบท่า ณ เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี

10.00 น. นำท่านเช็คเอาท์ออกจากเรือสำราญฯ และนำท่านผ่านพิธีการตรวจลงตราหนังสือเพื่อเดินทางเข้าเมืองเวนิส ณ บริเวณท่าเรือ พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระ ซึ่งทุกท่านจะต้องมายืนยันระบุรับด้วยตนเอง จากนั้นนำท่านโดย

11.00 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติมาร์โคโปโล เมืองเวนิส นำท่านเช็คอินเพื่อรับตั๋วโดยสารและโหลดกระเป๋า

14.45 น. ออกเดินทางจากสนามบินมาร์โคโปโล เมืองเวนิส สู่เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยสารการบิน ออสเตรียน แอร์ไลนส์ เที่ยวบิน OS524

15.50 น. เดินทางถึงสนามบินเวียนนา ประเทศออสเตรีย เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

20.15 น. ออกเดินทางจากสนามบินเวียนนา โดยเที่ยวบิน OS 015 เพื่อมุ่งหน้าสู่สนามบินสุวรรณภูมิ
********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล **********

10

Day 10 : กรุงเทพฯ / สุวรรณภุมิ

11.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “MSC LIRICA”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Price:฿79,999.00