GDR Songkran Vol.2

5 วัน 4 คืน
Category:
 • Album12_Dream_Palace_Pool__SunDeck
 • Album13_Crystal_Life_Fitness_2_S
 • Album13_Zouk_Beach_Club_2
 • SUNDECK BAR
 • CHINESE BANQUETTE TABLES
 • Album10_Sportsplex_02
 • Album12_Warterslides_Park_1

Genting Dream ขอเชิญท่านสัมผัสความหรูหราอลังการในมิติใหม่แห่งการเดินทางท่องเที่ยวในฝันที่เสมือนล่องลอยอยู่บนสรวงสวรรค์ กับการล่องเรือสำราญขนาดใหญ่ พรั่งพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถตอบโจทย์ให้ทุกท่านอย่างครบครัน

Genting Dream จะเนรมิตให้วันพักผ่อนของท่านเป็นวันที่พิเศษสุดๆและจะสร้างความประหลาดใจความประทับใจให้ท่านและครอบครัวอย่างมิรู้ลืม

– Special Edition พักสิงคโปร์ก่อน 1 คืน –

DEPARTURE/RETURN LOCATION ที่ สนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณเคาน์เตอร์ สายการบินไทย อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 2-3 Row D
DEPARTURE TIME โปรดถึงเค้าเตอร์สนามบินก่อน 2 ชม. การเดินทาง
อัตรานี้รวม
ห้องพักบนเรือสำราญ 3 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทำการชำระเงิน)
อาหารบนเรือสำราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ
ค่าภาษีท่าเรือ
ค่าตั๋วเครื่องบิน รวมภาษี กรุงเทพฯ-สิงคโปร์ สายการบินตามที่กำหนด
ค่ารถรับส่ง สนามบิน-ท่าเรือ ตลอดจนนำเที่ยวตามรายการ
รถรับส่งแหลมฉบัง-กรุงเทพฯ
ทิปไกด์ท้องถิ่น
ห้องพักที่สิงคโปร์ 1 คืน โรงแรมตามที่กำหนด
อัตรานี้ไม่รวม
ค่าทิปส์ SGD 21 ต่อคนต่อคืน สำหรับห้อง Inside, Oceanview, Balcony และ SGD 26 ต่อคนต่อคืน สำหรับห้อง Suite หรือสูงขึ้นไป
ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion)
อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ
ค่าแพคเกจเครื่องดื่มบนเรือสำราญ / ค่า WIFI
ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจ

 

อัตราค่าบริการ

***กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขการจองทุกครั้งก่อนทำการจอง***

วันเดินทาง
11-15 เมษายน 2563
(สงกรานต์)
ประเภทห้อง

ผู้ใหญ่พักห้องเดียวกัน 2-4 ท่าน
(เด็ก 2-12 ปี ราคาเท่ากับผู้ใหญ่)

 

พักเดี่ยว
ราคาท่านละ

ท่านที่ 1-2
ราคาท่านละ

ท่านที่ 3-4
ราคาท่านละ

เด็กทารก
(ไม่เกิน 2 ขวบ)
ราคาท่านละ

ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง(Inside)

27,900.- 24,900.- 7,900.-

*ไม่มีที่นั่งบนเครื่องบิน*

33,900.-
ห้องพักแบบมีระเบียง(Balcony) 30,900.- 27,900.- 9,900.-

*ไม่มีที่นั่งบนเครื่องบิน*

37,900.-

กรณีเด็กทารกต้องการที่นั่ง เพิ่ม 2,900.- บาท

***ราคายังไม่รวมค่าทิปพนักงานบนเรือ SGD 63 /คน/ทริป (ชำระบนเรือ)***

Inside พัก 3-4 ท่าน จะเป็นเตียงแบบ Pullman Bed (เตียงดึงลงมาจากเพดานหรือข้างผนังห้อง)
**ห้องสำหรับพัก 3-4 ท่าน มีจำนวนจำกัด กรุณาตรวจสอบห้องพักก่อนทำการจอง**

เงื่อนไขการจอง

 1. ชำระเต็มจำนวน 100% หลังจากได้รับการยืนยันการจอง
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจองและจำนวนห้องว่างบนเรือ
 3. การไม่เข้าร่วมกิจกรรม ,โปรแกรม หรืออาหารบางมื้อ ไม่สามารถขอคืนเงินได้ในทุกกรณี เนื่องจากเป็นการจองแบบกรุ๊ป

เงื่อนไขการยกเลิก                                      

 1. ยกเลิกก่อนเดินทาง 60 วัน คืนเงินเต็มจำนวน 100 %
 2. ยกเลิกก่อนเดินทางต่ำกว่า 60-45 วัน คืนเงินมัดจำ 50 %
 3. ยกเลิกก่อนเดินทาง 45 วัน เก็บเงินเต็มจำนวน 100%

 หมายเหตุ

 1. สำหรับผู้มีครรภ์ กรณีอายุครรภ์ตั้งแต่ 24 สัปดาห์ ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ
 2. สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 เดือน ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ(เด็กทารกควรมีอายุอย่างต่ำ 6 เดือน 7วัน)
 3.  ลูกค้าต้องเตรียมพาสปอร์ต(เล่มที่ใช้ในการจอง)มา ณ วันเดินทางทุกครั้ง และต้องมีอายุมากว่า 180 วัน นับจากวันเดินทางกลับและจะต้องไม่มีการขีดเขียนต่างๆ ลงบนพาสปอร์ตที่ไม่ใช่การบันทึกจากสำนักตรวจคนเข้าเมือง
 4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
 5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน, การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการท่องเที่ยวให้เหมาะสมตามสภาพ  อากาศและฤดูกาล หรือเกิดเหตุสุดวิสัยในการเดินทาง
 6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. ในโปรแกรมเวลาที่ใช้ในการเทียบท่าเป็นเวลาไทย อาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนเดินทางอีกครั้ง

วันเสาร์ที่ 11 เมษายน 2563 กรุงเทพฯ-สิงคโปร์-ถนนออร์ชาร์ด

09.00 น.            คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณเคาน์เตอร์ สายการบินCathay Pacific(CX) อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ M ประตู 6 เพื่อทำการเช็คอินสัมภาระและรับตั๋วเดินทาง

11.55 น.            นำท่านเดินทางสู่ สิงคโปร์ โดยสายการบิน Cathay Pacific(CX) เที่ยวบินที่ CX717 (บริการอาหารบนเครื่อง)

15.25 น.            เดินทางถึง สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่าน อิสระช้อปปิ้ง ณ ถนนออร์ชาร์ด ศูนย์รวมห้างสรรพสินค้าชั้นนำและสินค้าหลากหลาย อาทิ เช่น เซ็นเตอร์พ็อยท์, โรบินสัน, ลักกี้พลาซ่า, อิเซตัน, ทาคาชิมาย่า, ออร์ชาร์ดช้อปปิ้งเซ็นเตอร์เป็นต้น ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้ามากมายจากทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแบรนด์เนมชั้นนำต่าง ๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า ขนมขบเคี้ยว ของฝาก ของที่ระลึก ของเล่นเด็กต่าง ๆ มากมาย

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Roland เมนู Chilli Crab

ที่พัก  Fort Canning Lodge Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2563         เมอร์ไลอ้อน- IMM Outlet mall-Marina Bay Cruise Centre

เช้า                    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์โดยรูปปั้นครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มี ทัศนียภาพที่สวยงาม โดยมีฉากด้านหลังเป็น“โรงละครเอสเพลนาท” ซึ่งโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมการสร้างคล้ายหนามทุเรียน ผ่านชม “Old Parliament House” อาคารรัฐสภาเก่า ซึ่งในอดีตเป็นที่ตั้งของรัฐสภา ของสิงคโปร์ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเต้นรํา การแสดง ตลก มีทัศนียภาพทีสวยงาม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ IMM Outlet mall เป็นห้างสรรพสินค้าที่รวบรวมร้าน outlet แบรนด์ดังต่างๆ ไว้มากที่สุดในสิงคโปร์ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าต่างๆ ตามอัธยาศัย ไม่ว่าจะเป็นรองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้า รวมถึงแบรนด์ดังๆ

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ขึ้นชื่อ Boon Tong Kee เมนูข้าวมันไก่

13.00 น.            นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ Marina Bay Cruise Centre

14.00 น.            เช็ค-อิน ณ ท่าเรือ Marina Bay Cruise Centre ประเทศสิงคโปร์

ขั้นตอนการเช็ค-อิน นั้นท่านจะต้องทำการโหลดกระเป๋าเดินทางก่อน(ท่านที่พักห้องเดียวกันต้องโหลดพร้อมกันหรือท่านไหนไม่ต้องการที่จะโหลดสามารถถือขึ้นเรือได้เอง) จากนั้นจะผ่านการสแกนกระเป๋าถือแล้วจึงถึงขั้นตอนการเช็ค-อิน ทุกท่านจะได้รับ บัตร Cruise Card สำหรับใช้บนเรือ

17.00 น.            เรือล่องออกจากท่าเรือ Marina Bay Cruise Centre ประเทศสิงคโปร์ ทุกท่านจะต้องเข้าร่วมการซ้อมระบบรักษาความปลอดภัยของท่าเรือ(Muster Drill)ตามกฏของการล่องเรือสากล

1 ชั่วโมงก่อนเรือออกเดินทาง หลังจากนั้นท่านสามารถ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารต่างๆ หรือบุฟเฟ่ต์ นานาชาติได้ตามอัธยาศัย หลังจากนั้นชมการแสดงที่ห้องโชว์หลัก (ท่านที่จะชมโชว์จะต้องทำการจองรอบโต๊ะที่ Box Office ซึ่งตั้งอยู่โซน Lobby ชั้น 6) และดนตรีสดตามบาร์ต่างๆทั่วทั้งลำเรือและพักผ่อนตามอัธยาศัย(หลังจากเรือล่องออกสู่น่านน้ำสากลแล้วร้านค้าปลอดภาษีและคาสิโนจะเปิดให้บริการ)

ท่านสามารถเข้าร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ ที่ทางเรือเตรียมไว้ให้ตลอดทั้งทริปจาก Dream Daily หนังสือพิมพ์ประจำวันที่มีรายละเอียดกิจกรรมในแต่ละวันที่ห้องพักของท่าน

***บนเรือจะใช้สกุลเงินสิงคโปร์ดอลลาร์ (SGD)***

ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ ดังนี้

*  ห้องอาหาร The Lido  ชั้น 16 ห้องอาหารแบบ Buffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 16 ของเรือ
** ห้องอาหาร Dream Dining Lower ชั้น 7

 Dream Dining Upper ชั้น 8

(Walk-in open seating)

ห้องอาหารแบบ A La Cart อาหารตะวันตก

ห้องอาหารแบบ A La Cart อาหารจีน

ท่านสามารถทานได้ไม่อั้น

วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563  เกาะเรดัง,มาเลเซีย

เช้า/กลางวัน       ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ดังนี้

*  ห้องอาหาร The Lido  ชั้น 16 ห้องอาหารแบบ Buffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 16 ของเรือ
** ห้องอาหาร Dream Dining Lower ชั้น 7

Dream Dining Upper ชั้น 8

(Walk-in open seating)

ห้องอาหารแบบ A La Cart อาหารตะวันตก

ห้องอาหารแบบ A La Cart อาหารจีน

ท่านสามารถทานได้ไม่อั้น

10.00 น.            เรือถึง เกาะเรดัง ประเทศมาเลเซีย (ที่เกาะเรดัง เรือจะจอดลอยลำอยู่นอกเกาะ การเดินทางไปยังเกาะจะต้องลงเรือเล็ก(Tender Boat) เข้าไปยังเกาะ *ไม่มีค่าใช้จ่าย*)

ทุกท่านสามารถเลือกซื้อโปรแกรมทัวร์ได้จากทางเรือ โดยทัวร์ส่วนใหญ่ที่เกาะเรดัง จะเป็นกิจกรรมดำน้ำ ซึ่งจะจัดไว้ให้ลูกค้าได้เลือกใช้บริการเพิ่มเติมได้ ลูกค้าสามารถซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งได้โดยติดต่อที่โต๊ะ Shore Excursion ชั้น 6 กลางลำเรือ (ราคายังไม่รวมทัวร์ชายฝั่ง Shore Excursion)

(สำหรับท่านที่ทำการจองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ พนักงานจะแจ้งเวลาออกจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ  ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเองสามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง  ณ บริเวณท่าเรือ และกรุณากลับถึงเรือก่อนเรือออก 1 ชั่วโมง)

 1. ท่านสามารถอยู่และพักผ่อนอย่างอิสระบนเรือสำราญได้ ทางเรือมีกิจกรรมและร้านอาหารต่างๆบนเรือเปิด ให้บริการ ตามปกติ
 2. ท่านใดสะดวกลงไปเดินเล่นบริเวณท่าเรือเรดังก็สามารถทำได้เนื่องจากตรงจุดที่เรือเล็กจอดจะมีชายหาดและร้านค้าต่างๆ ให้เดินได้ ทางเรือสำราญจะมีเรือเล็กให้บริการวิ่ง ไป-กลับ ทุกๆ 30 นาที ตลอดทั้งวัน แนะนำเวลา  กลับมาถึงที่เรือ ไม่ควรเกิน เวลา 17.00 น. เพื่อที่ทุกท่านพร้อมที่จะรับประทานอาหารเย็น

สำหรับท่านที่ประสงค์จะอยู่บนเรือ ท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางเรือจัดให้หรือพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย **บางกิจกรรมอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม**

18.00 น.            เรือออกจาก เกาะเรดัง, ประเทศมาเลเซีย

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ตามห้องอาหารที่ทางเรือจัดให้

หลังจากนั้น ท่านสามารถรับชมการแสดงที่ห้องโชว์หลัก(กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้า) หรือดนตรีสดตามบาร์ต่างๆทั่วทั้งลำเรือ  หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอังคารที่ 14 เมษายน 2563  เกาะสมุย,ประเทศไทย

เช้า/กลางวัน    ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียม ไว้ให้ ดังนี้

*  ห้องอาหาร The Lido  ชั้น 16 ห้องอาหารแบบ Buffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 16 ของเรือ
** ห้องอาหาร Dream Dining Lower ชั้น 7

 Dream Dining Upper ชั้น 8

(Walk-in open seating)

ห้องอาหารแบบ A La Cart อาหารตะวันตก

ห้องอาหารแบบ A La Cart อาหารจีน

ท่านสามารถทานได้ไม่อั้น

 

08.00 น.        เรือถึง เกาะสมุย ประเทศไทย (ที่เกาะสมุย เรือจะจอดลอยลำอยู่นอกเกาะ การเดินทางไปยังเกาะจะต้องลงเรือเล็กTender Boat เข้าไปยังเกาะ *ไม่มีค่าใช้จ่าย*)

เกาะสมุย อยู่บริเวณอ่าวไทย ห่างจากตัวเมืองสุราษฎร์ธานีไปทางทิศตะวันออก 84 กิโลเมตร มีพื้นที่ 247 ตารางกิโลเมตร ถนนรอบเกาะ (ถนนสายทวีราษฎร์ภักดี) มีความยาว 52 กิโลเมตร พื้นที่ 1 ใน 3 ของเกาะเป็นที่ราบล้อมรอบภูเขา ช่วงที่เหมาะแก่การท่องเที่ยว ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงกันยายน เนื่องจากเกาะสมุยมีธรรมชาติทั้งบนบกและใต้ทะเลสวยงาม มีหาดทรายขาวสะอาด เพียบพร้อมไปด้วยสถานที่พัก ร้านอาหาร สถานบันเทิง แหล่งท่องเที่ยวมากมายและมีท่าอากาศยานที่อำนวยความสะดวกในการเดินทางของนักท่องเที่ยวด้วยเกาะสมุยจึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทย ท่านสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ด้วยตัวเอง

(สำหรับท่านที่ทำการจองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ พนักงานจะแจ้งเวลาออกจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ  ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเองสามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง  ณ บริเวณท่าเรือ และกรุณากลับถึงเรือก่อนเรือออก 1 ชั่วโมง)

17.00 น.            เรือออกจาก เกาะสมุย, ประเทศไทย

18.00 น.            ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ ปาร์ตี้สุด Exclusive พบความสนุกสนานของเทศกาลสงกรานต์บนเรือสำราญ กับงาน Songkran Party on the Cruise และพิเศษพบกับ นักร้องสาว ซานิ นิภาภรณ์ ที่จะทำให้ท่านได้สนุกสนานกับเทศกาลแห่งความสุข ณ Zouk Beach Club

***ทุกท่านต้องเคลียร์ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าทิปพนักงานบนเรือ, ค่าwifi, ค่าแพ็คเก็จเครื่องดื่ม ฯลฯ โดย นำบัตร Cruise Card  ของท่านไปติดต่อที่ Reception ชั้น 6  สามารถชำระด้วยบัตรเครดิต หรือเงินสด สกุลเงินสิงคโปร์ ดอลล่าห์ SGD***

วันพุธที่  15 เมษายน 2563       แหลมฉบัง-กรุงเทพฯ

เช้า               ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียม ไว้ให้ ดังนี้

*  ห้องอาหาร The Lido  ชั้น 16 ห้องอาหารแบบ Buffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 16 ของเรือ
** ห้องอาหาร Dream Dining Lower ชั้น 7

Dream Dining Upper ชั้น 8

(Walk-in open seating)

ห้องอาหารแบบ A La Cart อาหารตะวันตก

ห้องอาหารแบบ A La Cart อาหารจีน

ท่านสามารถทานได้ไม่อั้น

08.00 น.        เดินทางถึง ท่าเรือแหลมฉบัง ประเทศไทย
10.00 น.        นำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพ โดยรถโค้ชปรับอากาศ
13.00 น.        เดินทางถึง สวนลุมไนท์บาร์ซ่า รัชดา (MRT ลาดพร้าว) โดยสวัสดิภาพ

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “GDR Songkran Vol.2”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Price:฿27,900.00